Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

Διαδικασία Εξερχόμενων Φοιτητών Erasmus

Προετοιμασία Διμερών Συμφωνιών

Οποιοδήποτε μέλος ΔΕΠ που ενδιαφέρεται για τη σύναψη μιας νέας διμερούς συμφωνίας υποβάλει αίτημα προς τη Συνέλευση Τμήματος συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο, στο οποίο δίνει: τα στοιχεία του συνεργαζόμενου τμήματος, του αντεπιστέλλοντος στο ίδρυμα του εξωτερικού, τις λεπτομέρεις της ανταλλαγής καθώς και μια σύντομη αιτιολόγηση για τη σκοπιμότητα της σύναψης της νέας συμφωνίας. Τα αιτήματα συγκεντρώνει ο Τμηματικός Υπεύθυνος και τα προωθεί στη Συνέλευση Τμήματος. Με την έγκριση της Σ.Τ. ο Τμηματικός Υπεύθυνος επικοινωνεί με τον αντεπιστέλλοντα και συνάπτει το έντυπο της διμερούς συμφωνίας το οποίο συνυπογράφουν οι Αντιπρυτάνεις Εκπ. Θεμάτων των δύο Ιδρυμάτων.
Στη συνέχεια ο Τμηματικός Υπεύθυνος ενημερώνει το γραφείο Erasmus και τον ιστότοπο του Τμήματος με τη νέα συνεργασία.

 

Μετακίνηση για σπουδές

Η διαδικασία ξεκινά κεντρικά με την ετήσια πρόσκληση που βγαίνει σε ιδρυματικό επίπεδο από το γραφείο Erasmus. Η πρόσκληση αναφέρει όλα τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι φοιτητές καθώς και τα ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται το τμήμα.
O φοιτητής (από το 2ο έτος σπουδών και μετά) που επιθυμεί να μετακινηθεί με το πρόγραμμα Erasmus+ καταθέτει αίτηση με τα 3 ιδρύματα προτίμησης με σειρά προτεραιότητας και το αντίστοιχο εξάμηνο μετακίνησης σε αυτά, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο γραφείο Erasmus. Ο Τμηματικός Υπεύθυνος Erasmus σε συνεργασία με το γραφείο Erasmus εξετάζει τις αιτήσεις των φοιτητών, τις αξιολογεί με βάση προκαθορισμένα κριτήρια (αναρτημένα στον ιστότοπο του τμήματος) και αφού έχει την έγκριση της Σ.Τ. ανακοινώνει στο γραφείο Erasmus την τελική κατάταξη των φοιτητών. Ανάλογα με τα διαθέσιμα κονδύλια, οι φοιτητές στις πρώτες θέσεις της κατάταξης καλούνται από το γραφείο Erasmus να οριστικοποιήσουν το Learning Agreement (που έχουν υποβάλλει κατά την αίτηση) για το πανεπιστήμιο και το εξάμηνο που επιλέχθηκαν. Στο σημείο αυτό πρέπει το LA να έχει την έγκριση και υπογραφή του Τμηματικού Υπευθύνου, το οποίο και αποστέλλει ο φοιτητής στο συνεργαζόμενο Ίδρυμα.
Πριν τη μετακίνηση, ο φοιτητής ενημερώνει τη Γραμματεία για το ακριβές διάστημα της μετακίνησής του. Για το χρονικό διάστημα μετακίνησης του, ο φοιτητής δε μπορεί να δηλώσει και να εξεταστεί στα μαθήματα του Τμήματος του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου από όπου προέρχεται, παρά μόνο στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου, αφού πρώτα έχει κάνει σχετική δήλωση στη Γραμματεία.
Ο φοιτητής που ολοκλήρωσε πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ συμπληρώνει αίτηση αναγνώρισης μαθημάτων όπως περιγράφεται στη διαδικασία Αναγνώρισης Μαθημάτων.

 

Για Πρακτική Άσκηση

Η διαδικασία ξεκινά κεντρικά με την ετήσια πρόσκληση που βγαίνει σε ιδρυματικό επίπεδο από το γραφείο Erasmus. Η πρόσκληση αναφέρει όλα τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι φοιτητές καθώς και τα ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται το τμήμα.
O φοιτητής (από το 2ο έτος σπουδών και μετά) που επιθυμεί να μετακινηθεί με το πρόγραμμα Erasmus Placement καταθέτει αίτηση στην οποία προαιρετικά επισυνάπτει ένα Letter of Acceptance (conditional offer) στο οποίο η εταιρία που θα τους υποδεχτεί αναγράφει την περίοδο μετακίνησης (από … μέχρι). Η επικοινωνία με τις εταιρείες του εξωτερικού γίνεται από τον ίδιο το φοιτητή σε επικοινωνία με το Γραφείο Erasmus και το Γραφείο Διασύνδεσης. Ο Τμηματικός Υπεύθυνος Erasmus εξετάζει τις αιτήσεις των φοιτητών, τις αξιολογεί με βάση προκαθορισμένα κριτήρια (ορίζονται από την ιδρυματική προκήρυξη) και ανακοινώνει στο γραφείο Erasmus την τελική κατάταξη των φοιτητών. Ανάλογα με την κατάταξη, τα διαθέσιμα κονδύλια, με την ύπαρξη ή όχι LoA, οι φοιτητές καλούνται από το γραφείο Erasmus για να υπογράψουν συμβάσεις και να μετακινηθούν.
Ο φοιτητής που ολοκλήρωσε πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus Placement συμπληρώνει αίτηση αναγνώρισης της Πρακτικής Άσκησης όπως περιγράφεται στη διαδικασία Αναγνώρισης Μαθημάτων.

 

Διαγραμματική απεικόνιση διαδικασίας:

metakinisi foititwn ERASMUS workflow