Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

Ενδεικτικά Θέματα Πτυχιακών Εργασιών - Χειμερινό εξάμηνο 2012-2013

 

 

Συγκριτική μελέτη της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα

Επιβλέπων: Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης

 

Διαχρονική μελέτη της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα. Σύγκριση ανά φορέα και κατηγορία ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Σύγκριση με προηγμένες και λοιπές χώρες της ΕΕ, καθώς και με χώρες του ΟΟΣΑ. Επιβεβαίωση των πρωτογενών στοιχείων του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ. Πρόβλεψη για μελλοντική εξέλιξη κατά τα προσεχή χρόνια. Συσχέτιση με την εξέλιξη της ευρυζωνικότητας στη χώρα μας. Στατιστική απεικόνιση των ανωτέρω καθώς της συσχέτισης τους με λοιπούς παράγοντες της οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. αύξηση ΑΕΠ). Αντίστοιχη μελέτη για τα ζητήματα διαλειτουργικότητας μεταξύ ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

 

 

Κατασκευή διαδικτυακού API για το WordNet

Επιβλέποντες: Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης, Χατζή Ουρανία

 

Στο πλαίσιο της εργασίας θα κατασκευαστεί ένα δικτυακό Java API για το WordNet (http://wordnet.princeton.edu/). Το WordNet αποτελεί ένα σημασιολογικό λεξικό της αγγλικής γλώσσας, το οποίο οργανώνει τις λέξεις σε σύνολα «συνωνύμων» (synsets). Σκοπός της εργασίας είναι να προσφερθεί ένα μέρος της λειτουργικότητας του WordNet C API (http://wordnet.princeton.edu/wordnet/man/wnintro.3WN.html) σε Java, έτσι ώστε με χρήση των κατάλληλων κλήσεων ο χρήστης να είναι σε θέση να λάβει σύνολα συνωνύμων για έναν δεδομένο αγγλικό όρο. Επιπλέον, στο πλαίσιο της εργασίας θα εξεταστούν τρόποι μέτρησης της ομοιότητας μεταξύ του όρου που παρέχεται ως είσοδος και των όρων που επιστρέφονται, καθώς και η δυνατότητα ολοκλήρωσης με εξωτερικά συστήματα που επιτελούν μέτρηση ομοιότητας.
Η εργασία θα αναπτυχθεί σε Java και μπορεί να χρησιμοποιήσει έτοιμες βιβλιοθήκες. Το τελικό σύστημα θα εγκατασταθεί σε υποδομές του Τμήματος και θα είναι διαθέσιμο ως τοπική βιβλιοθήκη αλλά και με μορφή web service.

 

 

Κατασκευή διαδικτυακού εργαλείου δοκιμής και εξαγωγής συμπερασμάτων για διαδικτυακές υπηρεσίες

Επιβλέποντες: Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης, Χατζή Ουρανία

 

Οι περιγραφές διαδικτυακών υπηρεσιών που προσφέρονται στο διαδίκτυο συνήθως αφορούν λειτουργικά χαρακτηριστικά διαδικτυκών υπηρεσιών (εισόδους, εξόδους κτλ). Επιπλέον, η ταχύτατα μεταβαλλόμενη φύση του διαδικτύου καθιστά πολλές από τις περιγραφές απαρχαιωμένες.
Ζητούμενο της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι η κατασκευή ενός εργαλείου το οποίο μέσω μιας εύχρηστης διαδικτυακής διεπαφής θα δίνει τη δυνατότητα κατασκευής ενός client δοκιμής διαδικτυακών υπηρεσιών.
Θα πρέπει να είναι δυνατή τόσο η δοκιμή μεμονωμένων διαδικτυακών υπηρεσιών, όσο και ομάδων διαδικτυακών υπηρεσιών, με σκοπό την εξακρίβωση της τρέχουσας κατάστασής τους. Επιπλέον, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα εξαγωγής επαναλαμβανόμενων παραμετροποιημένων δοκιμών για συγκεκριμένες διαδικτυακές υπηρεσίες, έτσι ώστε να εξάγονται συμπεράσματα για μη λειτουργικά χαρακτηριστικά τους, όπως η διαθεσιμότητά τους.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της πτυχιακής εργασίας θα δημιουργηθεί ενδεικτικό test set με περιγραφές διαδικτυακών υπηρεσιών, για την καθεμία από τις οποίες θα παρέχονται τιμές σε καθορισμένα μη λειτουργικά χαρακτηριστικά, το οποίο θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο σε ερευνητές του χώρου.

 

 

Δημιουργία περιβάλλοντος διεπαφής χρήστη για προσομοίωση τηλεπικοινωνιακού συστήματος DVB-Sx

Επιβλέποντες: Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης, Δαλάκας Βασίλειος

 

Το Digital Video Broadcasting for Satellites (DVB-S) είναι το ευρωπαϊκό πρότυπο τηλεπικοινωνιακής μετάδοσης σήματος μέσω δορυφόρων, το οποίο ήδη βρίσκεται στην δεύτερη έκδοση (DVB-S2) και εξελίσσεται συνεχώς. Η εξέλιξή του γίνεται μέσα από την μελέτη, με τη βοήθεια της προσομοίωσης, διαφόρων τεχνικών επεξεργασίας σήματος για το προτεινόμενο τηλεπικοινωνιακό σύστημα. Στόχος είναι η βελτίωση του τελικά λαμβανόμενου ρυθμού σφαλμάτων ανά εκπεμπόμενο δυα δικό ψηφίο (Bit Error Rate, BER) ή ανά εκπεμπόμενο σύμβολο (Symbol Error Rate, SER) με την επιλογή του κατάλληλου συνδιασμού τεχνικών. Οι φοιτητές, στα πλαίσια αυτής της εργασίας θα κληθούν να υλοποιήσουν ένα γραφικό περιβάλλον διεπαφής χρήστη (Graphical User Interface, GUI), το οποίο θα διευκολύνει την μελέτη για ένα μη εξειδικευμένο χρήστη. Η εργασία θα υλοποιηθεί με χρήση του περιβάλλοντος MATLAB ή του GNU Octave.
Προαπαιτούμενα: Βασικές γνώσεις ψηφιακών επικοινωνιών και προσομοίωσης, καλή γνώση C, Java.

Βασικό Αντικείμενο: Συγγραφή νέου κώδικα με χρήση εργαλείων ή/και παραμετροποίηση οντοτήτων.

 

 

Σημασιολογική επισήμανση περιγραφών διαδικτυακών υπηρεσιών

Επιβλέποντες: Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης, Χατζή Ουρανία

Στο πλαίσιο της εργασίας θα μελετηθούν οι τρόποι προσθήκης σημασιολογίας σε περιγραφές διαδικτυακών υπηρεσιών στο πρότυπο WSDL, το οποίο δεν περιέχει εγγενή σημασιολογική πληροφορία, όπως άλλα πρότυπα περιγραφής διαδικτυακών υπηρεσιών (π.χ. το OWL-S). Τέτοιοι τρόποι μπορεί να περιλαμβάνουν σημασιολογία μέσω ταξινομιών ή οντολογιών, καθώς και λεξιλογικών θησαυρών όπως το WordNet. Στη συνέχεια θα πρέπει να υλοποιηθεί σύστημα για την αυτόματη επισήμανση των εννοιών που χρησιμοποιούνται στις περιγραφές διαδικτυακών υπηρεσιών με σημασιολογικά σχετικές έννοιες, το οποίο θα παρέχει και βαθμό ομοιότητας των ζευγών εννοιών. Τέλος, θα μελετηθούν τρόποι ομαδοποίησης των περιγραφών διαδικτυακών υπηρεσιών με βάση την μεταξύ τους ομοιότητα.
Η εργασία θα αναπτυχθεί σε Java και μπορεί να χρησιμοποιήσει έτοιμες βιβλιοθήκες. Το τελικό σύστημα θα δοκιμασθεί στο σύνολο των περιγραφών διαδικτυακών υπηρεσιών που υπάρχει διαθέσιμο από προηγούμενη πτυχιακή εργασία.

 

Μηχανισμός πρότασης σύνθεσης εφαρμογών (gadgets) στο περιβάλλον του ακαδημαϊκού κοινωνικού δικτύου Unity με βάση την εμπειρία των χρηστών

Επιβλέποντες: Νικολαϊδου Μάρα, Χατζή Ουρανία

Στόχος: Δημιουργία μηχανισμού που προτείνει στο χρήστη την «κατάλληλη» εφαρμογή (gadget) για την υλοποίηση του στόχου του με βάση την εμπειρία από προηγούμενους χρήστες.
Περιγραφή: Το περιβάλλον ακαδημαϊκής κοινωνικής δικτύωσης Unity έχει δημιουργηθεί στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και εξυπηρετεί τη δικτύωση φοιτητών και διδασκόντων του Πανεπιστημίου. Έμφαση έχει δοθεί στη δημιουργία και τη διαχείριση προφίλ χρήστη και τη δημιουργία και διαχείριση ομάδων χρηστών, ενώ έχει επεκταθεί η τυπική σχέση «φίλος», ώστε να απεικονίσει τις σχέσεις μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Οι χρήστες του περιβάλλοντος μπορούν να ολοκληρώνουν διάφορες διαδικασίες μέσα από το περιβάλλον αυτό σε συνεργασία με άλλους χρήστες, εκτελώντας στο προφίλ τους εφαρμογές (gadgets) που παράγουν δεδομένα που ενσωματώνονται σε αυτό και χρησιμοποιούνται από άλλες εφαρμογές. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι χρήστες δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν ποια εφαρμογή πρέπει να εκτελέσουν για να παράγουν τα στοιχεία που χρειάζονται. Στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να τους συνδράμει ένας μηχανισμός προτάσεων (recommendation mechanism), που θα εκμεταλλεύεται τη γνώση που συγκεντρώνει το σύστημα με βάση τις επιλογές χρηστών που βρέθηκαν σε μία «παρόμοια» κατάσταση, χρησιμοποιώντας ευφυείς τεχνικές. Ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να βασίζεται όχι μόνο στη συντακτική πληροφορία που χαρακτηρίζει τις διάφορες εφαρμογές, αλλά πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και σημασιολογική πληροφορία.
Στόχος της εργασίας είναι η δημιουργία του μηχανισμού προτάσεων ως ανεξάρτητο λογισμικό που θα ενσωματωθεί στο ακαδημαϊκό δίκτυο Unity αλλά και σε άλλα συστήματα με τη μορφή applet. Ο μηχανισμός θα πρέπει να προτείνει εφαρμογές ή συνθέσεις εφαρμογών που παράγουν τα κατάλληλα δεδομένα εξόδου που καλύπτουν τις απαιτήσεις του χρήστη και να μπορεί να λειτουργήσει επαναληπτικά. O μηχανισμός θα βασίζεται στην καταγεγραμμένη εμπειρία άλλων χρηστών, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που δεν είναι προφανές ποια ή ποιες εφαρμογές παράγουν τα απαραίτητα δεδομένων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις θα απαιτείται η σημασιολογική επεξεργασία των περιγραφών των παραγόμενων δεδομένων και των απαιτήσεων των χρηστών, ώστε να ξεπεραστούν τυχόν συντακτικά εμπόδια.
Η εργασία θα αναπτυχθεί σε Java και μπορεί να χρησιμοποιήσει έτοιμες βιβλιοθήκες. Το τελικό σύστημα θα εγκατασταθεί σε υποδομές του Τμήματος.
O φοιτητής θα εξοικειωθεί με σύγχρονα περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης και τον προγραμματισμό εφαρμογών σε αυτά, καθώς και με την χρήση ευφυών τεχνικών.
Απαραίτητες Γνώσεις: Περιβάλλον Web και Web 2.0, Java
Θεματική Περιοχή: Συνεργατικά Περιβάλλοντα, Web 2.0Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αποθετηρίου για τα μέλη του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής

Επιβλέπουσα: Νικολαϊδου Μάρα

Στόχος: Δημιουργία υπηρεσιών αποθετηρίου για τα μέλη του Τμήματος, ώστε να προωθηθεί το ερευνητικό έργο που παράγεται στο Τμήμα.
Περιγραφή: Στο πλαίσιο προώθησης της έρευνας προβλέπονται για όλα τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολιτικές ανοικτής πρόσβασης, που επιτρέπουν σε όλους του οργανισμούς που παράγουν ερευνητικές δημοσιεύσεις να τις διαθέτουν ελεύθερα σε ηλεκτρονική μορφή μέσα από Ιδρυματικά Αποθετήρια, ανεξάρτητα με τα περιοδικά ή τα συνέδρια που δημοσιεύονται.
Στόχος της εργασίας αυτής είναι η δημιουργία ενός web περιβάλλοντος για Απόθεση Δημοσιεύσεων από τα μέλη του Τμήματος στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Χαροκοπείου (για το οποίο παρέχεται web service API) σε ανεξάρτητη συλλογή και η δημιουργία περιβάλλοντος αναζήτησης των δημοσιεύσεων παρέχοντας υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στους τελικούς χρήστες, όπως η εξαγωγή bibtex εγγραφών, αλλά και στα μέλη που αποθέτουν τις δημοσιεύσεις τους, όπως πχ ενημέρωση για τον αριθμό των downloads των δημοσιεύσεων τους ή ενσωμάτωση των δημοσιεύσεων τους στην προσωπική τους ιστοσελίδα. Οι περισσότερες από τις δυνατότητες αυτές παρέχονται από υπάρχοντα applets που θα πρέπει να ενσωματωθούν στον ιστότοπο που θα δημιουργηθεί με βάση την J2EΕ αρχιτεκτονική. Αντίστοιχες υπηρεσίες παρέχονται στις μέρες μας από όλους τους γνωστούς εκδοτικούς οίκους. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα ενσωματωθούν και στον ιστότοπο του Τμήματος. Στο πλαίσιο της εργασίας πιθανά να χρειαστεί και η εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού αποθετηρίου ανοικτού κώδικα.
O φοιτητής θα εξοικειωθεί με το πρότυπο Dublin Core για την περιγραφή ηλεκτρονικού υλικού στο Web και την διαδικασία ολοκλήρωσης συστημάτων σε περιβάλλον Web (J2EE αρχιτεκτονική – Web Services).
Απαραίτητες Γνώσεις: Προγραμματισμός σε περιβάλλον Web, Java
Θεματική Περιοχή: Ψηφιακές ΒιβλιοθήκεςΟλοκλήρωση περιβάλλοντος για την μοντελοποίηση και την προσομοίωση Πληροφοριακών Συστημάτων

Επιβλέπουσα: Νικολαϊδου Μάρα (σε συνεργασία με τους κ. Τσαδήμα και κ. Κάπο)

Στόχος: Διασύνδεση περιβάλλοντος μοντελοποίησης SysML και προγράμματος προσομοίωσης με τη χρήση μετασχηματισμών δεδομένων
Περιγραφή: Η ΧΜΙ είναι μιά έκδοση της XML που στοχεύει στην περιγραφή και διαχείριση σχημάτων δεδομένων στο Διαδίκτυο. Ένα XMΙ σχήμα αποτελεί την περιγραφή της δομής ενός XMΙ αρχείου και αντιστοιχεί σε ένα μοντέλο/περιγραφή ενός συστήματος, π.χ. ένα πληροφοριακό σύστημα, ένα δίκτυο μεταφορών, ακόμα και μία γλώσσα προγραμματισμού. Τι γίνεται αν για να ολοκληρωθεί μία διαδικασία θα πρέπει τα ίδια δεδομένα να τα χρησιμοποιήσουν πολλά διαφορετικά προγράμματα; Με τη βοήθεια των XMI σχημάτων τα δεδομένα που εξάγονται από ένα πρόγραμμα, εισάγονται απρόσκοπτα στο άλλο. Τι γίνεται όμως όταν πρέπει να συνεργαστούν προγράμματα που δεν έχουν την ίδια λειτουργικότητα και επομένως δεν υποστηρίζουν το ίδιο XMΙ σχήμα. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ο αμφίδρομος μετασχηματισμός ανάμεσα στα XMΙ σχήματα από μετασχηματιστές σχημάτος, όπως η γλώσσα QVT (http://en.wikipedia.org/wiki/QVT ).
Στόχος της εργασίας αυτής είναι η δημιουργία λογισμικού που διευκολύνει την επικοινωνία ανάμεσα σε δύο διαφορετικά εργαλεία μέσω της μετατροπής των XMI αρχείων που παράγουν. Η πιλοτική εφαρμογή αφορά την επικοινωνία ανάμεσα σε ένα SysML περιβάλλον μοντελοποίησης συστημάτων, που χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό ενός πληροφοριακού συστήματος, και το περιβάλλον προσομοίωσης, που χρησιμοποιείται για την μελέτη της απόδοσης του συστήματος αυτού. Τα εργαλεία αυτά είναι ήδη διαθέσιμα. Πιο συγκεκριμένα για το σχεδιασμό του συστήματος χρησιμοποιείται η γλώσσα SysML (www.sysml.org) στο εργαλείο MagicDraw (www.magicdraw.com), ενώ για την προσομοίωση του έχει δημιουργηθεί εξωτερικό περιβάλλον προσομοίωσης χρησιμοποιώντας το DEVS. H εργασία στοχεύει αποκλειστικά στη υλοποίηση του μετασχηματιστή που επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία ανάμεσα στα 2 περιβάλλοντα, χρησιμοποιώντας είτε Java είτε QVT.
O φοιτητής θα εξοικειωθεί με τη χρήση και τη χρησιμότητα της XMΙ, τη διαλειτουργικότητα προγραμμάτων σύμφωνα με σύγχρονα πρότυπα και το μετασχηματισμό σχημάτων μεταδεδομένων.
Απαραίτητες Γνώσεις: Java, XML
Θεματική Περιοχή:
MDA (Model Driven Architecture), Eπικοινωνία στο WebΜελέτη, αναδιοργάνωση και αυτοματοποίηση διοικητικών διαδικασιών του Τμήματος

Επιβλέπουσα: Νικολαϊδου Μάρα

Στόχος: Μελέτη, αναδιοργάνωση και αυτοματοποίηση διοικητικής διαδικασίας του Τμήματος που σχετίζεται με την εξυπηρέτηση φοιτητών και διδασκόντων, ώστε να βελτιωθεί η απόδοση της διαδικασίας και/ή το επίπεδο εξυπηρέτησης των χρηστών
Περιγραφή: Στο σύγχρονο κόσμο οι επιχειρησιακές διαδικασίες υποστηρίζονται από πληθώρα συστημάτων και εργαλείων, που πρέπει να ολοκληρωθούν χρησιμοποιώντας web services. Για τη διευκόλυνση της αυτοματοποίησης των διαδικασιών έχουν αναπτυχθεί γλώσσες μοντελοποίησης, όπως η BPMN, που επιτρέπουν τη μελέτη και την αναδιοργάνωση των διεργασιών πριν την αυτοματοποίηση τους. Στη συνέχεια ακολουθεί η αυτοματοποίηση της διαδικασίας βασισμένη σε τεχνολογίες J2EE.
Στόχος της εργασίας αυτής είναι η μελέτη μία διοικητικής διαδικασίας με έντονα συνεργατικά χαρακτηριστικά που υποστηρίζεται στο Τμήμα μας με τελικούς χρήστες τους φοιτητές ή το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος, ως μελέτη περίπτωσης (case study) και η μετέπειτα αυτοματοποίηση της χρησιμοποιώντας περιβάλλοντα J2EE είτε ανοικτού κώδικα είτε της Oracle. Η ηλεκτρονική διαδικασία που θα προσφερθεί θα είναι πλήρως λειτουργική, ενώ στο πλαίσιο της εργασίας περιλαμβάνεται και η υλοποίηση των web services που απαιτούνται για την επικοινωνία με υπάρχοντα συστήματα και η ολοκλήρωση της στο ιστότοπο του Τμήματος. Παραδείγματα τέτοιων διαδικασιών είναι η επιλογή προσωρινών διδασκόντων, η αίτηση εισαγωγής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, η αίτηση έκδοσης πιστοποιητικών από τη Γραμματεία ή και η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης του Τμήματος.
O φοιτητής θα εξοικειωθεί με τη χρήση εργαλείων BP modeling, την ανάπτυξη και ενσωμάτωση web services και την ανάπτυξη web εφαρμογών
Απαραίτητες Γνώσεις: προγραμματισμός σε περιβάλλον Web (JEE), Java, Oracle JDeveloper και BPM studio
Θεματική Περιοχή: BPM, Web application developmentΜελέτη πλατφόρμας Google Cloud, χρήση υπηρεσιών cloud για υλοποίηση εικονικής επιχείρησης και διερεύνηση σύνθεσης υπηρεσιών cloud

Επιβλέποντες: Νικολαϊδου Μάρα, Χατζή Ουρανία, Τσαδήμας Αργύρης

Στόχος: Μελέτη πλατφόρμας Google Cloud, χρήση υπηρεσιών cloud για υλοποίηση εικονικής επιχείρησης και διερεύνηση σύνθεσης υπηρεσιών cloud.
Περιγραφή: Η πλατφόρμα Google Cloud παρέχει ένα σύνολο υπηρεσιών προς επιχειρήσεις για την υλοποίηση των συστημάτων και των εφαρμογών τους. Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα της πλατφόρμας είναι η παροχή ενός μεγάλου συνόλου έτοιμων προς χρήση υπηρεσιών, καθώς και αυξημένες δυνατότητες κλιμάκωσης ανάλογα με τις απαιτήσεις χρήσης.
Στόχος της εργασίας αυτής είναι η μελέτη της πλατφόρμας Google Cloud (https://cloud.google.com/), η οποία περιλαμβάνει μελέτη των υπηρεσιών που παρέχονται, των πολιτικών και των περιορισμών που τις διέπουν, και των επιπρόσθετων δυνατοτήτων που δίνονται. Στη συνέχεια, η εργασία περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του συστήματος μιας εικονικής επιχείρησης με χρήση της πλατφόρμας αυτής. Τέλος, στο πλαίσιο της εργασίας θα μελετηθούν οι τρόποι περιγραφής των υπηρεσιών που προσφέρονται από την πλατφόρμα, και η διερεύνηση της σύνθεσής τους με χρήση ευφυών τεχνικών.
Απαραίτητες Γνώσεις: προγραμματισμός σε περιβάλλον Web (JEE), Java
Θεματική Περιοχή: Cloud Environment, Application DevelopmentΠρογραμματισμός και διαχείριση πόρων σε περιβάλλον Cloud

Επιβλέποντες: Νικολαΐδου Μάρα, Τσερπές Κωνσταντίνος


Τα περιβάλλοντα υπολογιστικού νέφους (Cloud computing) προσθέτουν ένα επίπεδο αφαίρεσης (abstraction) επάνω από την υποδομή ενός συστήματος ώστε ο χρήστης να μπορεί να αξιοποιεί υπολογιστικούς πόρους ή εφαρμογές χωρίς να ενδιαφέρεται για το πού και πώς εκτελούνται. Η χαρακτηριστική ιδιότητα των Clouds είναι η ελαστικότητα (elasticity), δηλαδή η ιδιότητα να μεταβάλουν δυναμικά τους υπολογιστικούς πόρους που ανατίθενται σε μία εργασία ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις τρέχουσες συνθήκες. Έτσι, αν μία εργασία κατά το χρόνο εκτέλεσής της απαιτεί από 10-100 Mbytes αποθηκευτικού χώρου, τότε το σύστημα θα μπορούσε να αυξομειώνει τον αποθηκευτικό χώρο δυναμικά προκειμένου να πετύχει τη βέλτιστη αξιοποίηση του δίσκου του.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να μελετήσουμε τη συμπεριφορά των υπολογιστικών πόρων και την απόδοση του συστήματος όταν υποβάλλονται για εκτέλεση εργασίες κάτω από διαφορετικές συνθήκες και με βάση διαφορετικά κριτήρια βελτιστοποίησης. Παραδείγματα:
Με βάση μία τυχαία ζήτηση υπολογιστικών πόρων από εργασίες με διαφορετικές απαιτήσεις (CPUs, Memory, Storage) πώς πετυχαίνουμε βέλτιστη αξιοποίηση πόρων:

 • χωρίς να παραβιάσουμε την προθεσμία εκτέλεσης
 • μεγιστοποιώντας το κέρδος (αν οι παραβιάσεις της προθεσμίας είναι αναπόφευκτες)
 • παρέχοντας x% ανοχή σε σφάλματα (π.χ. παρέχοντας αντίγραφα των εργασιών)

Επειδή, τα πειράματα αυτά απαιτούν μεγάλο διαθεσιμότητα υπολογιστικών πόρων θα χρησιμοποιήσουμε μία επεκτάσιμη εργαλειοθήκη η οποία επιτρέπει τη μοντελοποίηση περιβαλλόντων Cloud που λέγεται CloudSim. Το CloudSim υποστηρίζει τη μοντελοποίηση και δημιουργία μίας ή περισσοτέρων εικονικών μηχανών (virtual machines-VMs) σε ένα κόμβο ενός Data Center. Επίσης επιτρέπει την εξομοίωση εργασιών και της αντιστοίχισής τους σε ένα κατάλληλο VM. Έτσι, το CloudSim μας επιτρέπει να μελετήσουμε τη λειτουργία ενός περιβάλλοντος Cloud χωρίς την ανάγκη ύπαρξης πραγματικών υπολογιστικών πόρων.
Απαραίτητες γνώσεις: Java
Σχετικά άρθρα:

 • Saurabh Kumar Garg and Rajkumar Buyya, NetworkCloudSim: Modelling Parallel Applications in Cloud Simulations, Proceedings of the 4th IEEE/ACM International Conference on Utility and Cloud Computing (UCC 2011, IEEE CS Press, USA), Melbourne, Australia, December 5-7, 2011.
 • Rodrigo N. Calheiros, Rajiv Ranjan, Anton Beloglazov, Cesar A. F. De Rose, and Rajkumar Buyya, CloudSim: A Toolkit for Modeling and Simulation of Cloud Computing Environments and Evaluation of Resource Provisioning Algorithms, Software: Practice and Experience (SPE), Volume 41, Number 1, Pages: 23-50, ISSN: 0038-0644, Wiley Press, New York, USA, January, 2011. (Preferred reference for CloudSim)
 • Bhathiya Wickremasinghe, Rodrigo N. Calheiros, Rajkumar Buyya, CloudAnalyst: A CloudSim-based Visual Modeller for Analysing Cloud Computing Environments and Applications, Proceedings of the 24th International Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA 2010), Perth, Australia, April 20-23, 2010.
 • Rajkumar Buyya, Rajiv Ranjan and Rodrigo N. Calheiros, Modeling and Simulation of Scalable Cloud Computing Environments and the CloudSim Toolkit: Challenges and Opportunities, Proceedings of the 7th High Performance Computing and Simulation Conference (HPCS 2009, ISBN: 978-1-4244-4907-1, IEEE Press, New York, USA), Leipzig, Germany, June 21-24, 2009.

 


Ανάπτυξη Firefox add-on για την προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων του χρήστη σε κοινωνικά δίκτυα

Επιβλέποντες: Νικολαΐδου Μάρα, Τσερπές Κωνσταντίνος

Περιγραφή:
Η όλο και εντονότερη χρήση συστημάτων κοινωνικής δικτύωσης έχει αναδείξει ένα σημαντικό κίνδυνο: τα δεδομένα των χρηστών μπορούν να εκτεθούν σε πιθανούς κινδύνους πολύ πιο εύκολα από κάθε άλλη περίπτωση.
Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής, ο φοιτητής θα πρέπει να υλοποιήσει ένα μηχανισμό ελέγχου των δεδομένων που αποκαλύπτει ο χρήστης καθώς πλοηγείται στο Facebook (μπορεί ασφαλώς να γίνει και γενικότερο). Για να το πραγματοποιήσει αυτό, θα πρέπει να υλοποιήσει μία επέκταση στο Firefox η οποία να ελέγχει το payload σε κάθε HTTP request που φεύγει από τον υπολογιστή του χρήστη. Στην περίπτωση που η πληροφορία αυτή ταιριάζει σε κάποια κριτήρια σχετικά με την ιδιωτικότητα των δεδομένων, ο browser θα πρέπει να δεσμεύει το request, να ενημερώνει το χρήστη για τον κίνδυνο τον οποίο διατρέχει αν αποκαλύψει τα συγκεκριμένα δεδομένα και αν ο τελευταίος αποφασίσει να συνεχίσει, να αποστέλλει το request.
Κατ' επέκταση η διπλωματική αυτή θα υλοποιεί privacy policies στο Firefox με βάση τις απαιτήσεις του χρήστη.
Απαραίτητες γνώσεις: Javascript (πιθανόν C++)
Σχετικά άρθρα:

 • Lujun Fang and Kristen LeFevre. 2010. Privacy wizards for social networking sites. In Proceedings of the 19th international conference on World wide web (WWW '10). ACM, New York, NY, USA, 351-360
 • Anna C. Squicciarini, Heng Xu, and Xiaolong (Luke) Zhang. 2011. CoPE: Enabling collaborative privacy management in online social networks. J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 62, 3 (March 2011), 521-534Ασυμπτωτική απαρίθμηση συνδυαστικών δομών με εφαρμογές στην επιστήμη της Πληροφορικής – Αλγοριθμικές προσομοιώσεις

Επιβλέπουσα: Βαμβακάρη Μαλβίνα

Η Ασυμπτωτική Απαρίθμηση Συνδυαστικών Δομών είναι μία περιοχή της Συνδυαστικής με ενδιαφέρουσες εφαρμογές στην Επιστήμη της Πληροφορικής όπως στις τυχαίες Αλγοριθμικές δομές και στα τυχαία Γραφήματα. Στις προτεινόμενες διπλωματικές εργασίες θα μελετώνται συνδυαστικές δομές με εφαρμογές στην Επιστήμη της Πληροφορικής. Ειδικότερα, οι υπό μελέτη συνδυαστικές δομές θα περιγράφονται μέσω των απαριθμητριών γεννητριών συναρτήσεων τους και των αναγωγικών σχέσεων τους. Επίσης, χρησιμοποιώντας στοιχεία Μαθηματικής Ανάλυσης και Πιθανοτήτων θα απαριθμούνται ασυμπτωτικά οι υπό μελέτη δομές. Επιπλέον, θα υλοποιούνταιαλγοριθμικές προσομοιώσεις των αποτελεσμάτων.
Ενδεικτικές Συνδυαστικές Δομές:
1. Σύνολα Συζεύξεως Γραφημάτων
2. q-Κατανομές και q-Καταλήψεις
3. Διαγράμματα Ferrers και αριθμοί Rook
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Ελληνική

 • Epp Susanna S., Διακριτά Μαθηματικά με Εφαρμογές, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2010.
 • Καραμπατζός Γ., Υπολογιστικά Μαθηματικά, Εκδ. ΧΠΑ, Αθήνα 2004.
 • Κούτρας Μ., Εισαγωγή στις Πιθανότητες: Θεωρία και Εφαρμογές, Ι , ΙΙ , Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα, 2005.
 • Κυριακούσης Α., Στατιστικές Μέθοδοι, Εκδ. Συμμετρία, Αθήνα 2000.
 • Κυρούσης Ε., Μπούρας X., Σπυράκης Π., Διακριτά Μαθηματικά: Τα Μαθηματικά της Επιστήμης των Υπολογιστών, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 1999.
 • Κυρούσης Ε., Μπούρας Π., Σπυράκης Π., Σταματίου Ι., Εισαγωγή στους Γράφους: Θεωρία, Προβλήματα και Λύσεις, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 1999.

Ξενόγλωσση

 • Charalambides Ch., Enumerative Combinatorics, Chapmann & Hall/CRC, Florida, 2002.
 • Charalambides, Combinatorial Methods in Discrete Distributions, John Wiley & Sons, NJ, 2005.
 • Flajolet P. and Sedgwick R., Analytic Combinatorics, Cambridge University Press, NY, 2009.
 • Odlyzko A.M., Handbook of Combinatorics, Chapter 22 Asymptotic Enumeration Methods. Eds. R.L. Graham, M. Grotshel, and L. Lovasz, 1063-1229. Elsevier Science Publishers, Amsterdam, 1995.
 • Sedgwick R. and Flajolet P., An Introduction to the Analysis of Algorithms, Addison-Wesley Professional, 1995.

 


Ανάπτυξη ενός διαδικτυακού portal με θέμα τις οπτικές επικοινωνίες

Επιβλέπων: Καμαλάκης Θωμάς

Στόχος της πτυχιακής αυτής είναι η ανάπτυξη και η πιλοτική εφαρμογή ενός διαδικτυακού portal το οποίο θα αφορά τις οπτικές επικοινωνίες. Μεταξύ άλλων το portal θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να πραγματοποιεί μία σειρά virtual πειραμάτων (μέσω προσομοίωσης), όπως μελέτη διάδοσης παλμών μέσα σε μία οπτική ίνα, υπολογισμός της πιθανότητας σφάλματος, υπολογισμός του πηλίκου σήματος προς θόρυβο κτλ.
Απαραίτητες γνώσεις: περιβάλλον Web, Σήματα και Συστήματα, Οπτικές Επικοινωνίες
Θεματική Περιοχή: Προσομοίωση οπτικών συστημάτων, οπτικά δίκτυα, web εφαρμογέςΑνάπτυξη ενός διαδικτυακού συστήματος με σκοπό τη λήψη αποφάσεων βάσει της μεθοδολογίας AHP

Επιβλέπων: Καμαλάκης Θωμάς

Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη μίας διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την υλοποίηση της μεθοδολογίας Analytical Hierarchy Process (AHP) με σκοπό την λήψη αποφάσεων σε μία επιχείρηση ή σε ένα επενδυτικό πρόγραμμα. Η AHP συνίσταται στην διενέργεια δομημένων ερωτηματολογίων τα οποία στα πλαίσια της πτυχιακής θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα μέσω του διαδικτύου. Βάσει των απαντήσεων των χρηστών, η μεθοδολογία AHP υπολογίζει το ειδικό βάρος κάθε εναλλακτικής
Απαραίτητες γνώσεις: περιβάλλον WebΥλοποίηση της μεθόδου Ανάπτυξης Επίπεδων Κυμάτων για μελέτη ηλεκτρομαγνητικών διατάξεων

Επιβλέπων: Καμαλάκης Θωμάς

Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός εργαλείου για την μελέτη ηλεκτρομαγνητικών διατάξεων στον υπολογιστή βάσει της μεθόδου της ανάπτυξης του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου σε επίπεδα κύματα. Το εργαλείο θα διαθέτει και γραφικό περιβάλλον τόσο για την είσοδο των παραμέτρων και την απεικόνιση της διάταξης όσο και για την απεικόνιση των αποτελεσμάτων.
Απαραίτητες γνώσεις: Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων.Μελέτη οπτικών ασύρματων δικτύων για εφαρμογές τοπικών δικτύων

Επιβλέπων: Καμαλάκης Θωμάς

Σκοπός της πτυχιακής είναι η θεωρητική και πειραματική μελέτη οπτικών ασύρματων δικτύων για επικοινωνίες μικρών αποστάσεων και ως εναλλακτική στα δίκτυα 802.11. Στο εργαστηριακό μέρος θα απαιτηθεί η δημιουργία μίας βιβλιοθήκες σε περιβάλλον MATLAB για τον αυτόματο έλεγχο των οργάνων του εργαστηρίου και την αυτοματοποίηση των μετρήσεων.
Απαραίτητες γνώσεις: Οπτικές ΕπικοινωνίεςΑνάπτυξη γεωμετρικού μοντέλου για την Τεχνοοικονομική μελέτη οπτικών δικτύων.

Επιβλέπων: Καμαλάκης Θωμάς

Σκοπός της πτυχιακής είναι η ανάπτυξη μίας εφαρμογής για την μελέτη της ζήτησης σε ένα οπτικό δίκτυο πρόσβασης. Βάση μίας αποτύπωσης του δικτύου με γραφικό τρόπο και ορισμένων μοντέλων πρόβλεψης της ζήτησης θα υπολογίζεται η ζήτηση για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.
Απαραίτητες γνώσεις: Οπτικές Επικοινωνίες.

 

Κοινωνική δικτύωση: στάσεις και αντιλήψεις φοιτητών για ζητήματα ασφάλειας, ενημέρωσης και ιδιωτικότητας


Επιβλέπουσα: Σοφιανοπούλου Χρύσα

Η κοινωνία της δικτύωσης, εργαλεία μαζικής επικοινωνίας, επιδράσεις σε οικονομικές, επιχειρηματικές, πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές.Οι εφαρμογές του διαδικτύου στη διδασκαλία και τη μάθηση

Επιβλέπουσα: Σοφιανοπούλου Χρύσα

Κοινότητες μάθησης και συνεργατικά περιβάλλοντα, παιδαγωγικές χρήσεις τω δικτύων υπολογιστών, συστήματα αλληλεπίδρασης και μάθησης.Ερευνητικές εργασίες (projects) στο Νέο Λύκειο με τη χρήση ΤΠΕ

Επιβλέπουσα: Σοφιανοπούλου Χρύσα

Σχεδιασμός ερευνητικής εργασίας, παρακολούθηση βασικών φάσεων πραγματοποίησής της, ομαδοσυνεργατική μέθοδος, διερευνητική μάθηση

 

 

Σχεδίαση και ανάπτυξη ενός συστήματος διεπιφάνειας σε κινητό τηλέφωνο με στόχο την παροχή υπηρεσίας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Επιβλέπουσα: Βασιλοπούλου Κωνσταντίνα

Στόχος: Ανάπτυξη συστήματος διεπιφάνειας λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες ενός κινητού τηλεφώνου και τις απαιτήσεις υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Περιγραφή: Η κινητή τηλεφωνία έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως ως ένα νέο κανάλι για την εφαρμογή των ΤΠΕ. Η εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην κινητή τηλεφωνία ως μέσω παροχής υπηρεσιών είναι ένας σημαντικός τρόπος παροχής πληροφοριών. Ωστόσο η ανάπτυξη συστημάτων διεπιφάνειας στο κινητό τηλέφωνο με στόχο την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αποτελεί μία πρόκληση. Πιο συγκεκριμένα οι ιδιαιτερότητες της διεπιφάνειας της συσκευής ενός κινητού τηλεφώνου πρέπει να ληφθούν υπόψη καθώς επίσης και οι απαιτήσεις παροχής των υπηρεσιών.
Στάδια: 1. Επισκόπηση των ιδιαιτεροτήτων ανάπτυξης συστημάτων διεπιφάνειας στην κινητή τηλεφωνία. 2. Εφαρμογές παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (ΗΔ) στην κινητή τηλεφωνία. 3. Ανάπτυξη συστήματος διεπιφάνειας υπηρεσίας ΗΔ. 4. Αξιολόγηση προτεινόμενου συστήματος διεπιφάνειας.
Σχετική Βιβλιογραφία:

 • Kirillov, Z., Shmorgun, I., Lamas, D. (2011). Towards the design of Estonia's m-Government Services. In ACM International Conference Proceeding Series, 5th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, ICEGOV 2011, Tallinn, 26-28, 61-66.
 • Pei, Z., Jing, M. (2011). A study for the development of public service oriented mobile E-government. In Proceedings of 3rd International Conference on Multimedia Information Networking and Security, MINES 2011, Shanghai, 4 - 6 November, 545-549.
 • Rossel, P., Finger, M., and Misuraca, G. (2006). “Mobile” e-Government Options: Between Technology-driven and Usercentric. The Electronic Journal of e-Government 4, 79 –86.
 • Shen, J. (2012). Social comparison, social presence, and enjoyment in the acceptance of social shopping websites. Journal of Electronic Commerce Research. Volume 13, Issue 3, Pages 198-212.
 • Zamzami, I.F, Mahmud, M. (2011). Proposing a framework for evaluating information quality of mobile interface design for electronic government services. In Proceedings of International Conference on Research and Innovation in Information Systems, ICRIIS'11, Kuala Lumpur, 23-24 November 2011, pp.1-6.

 
Συγκριτική ανάλυση των διαφορετικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέσω κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και διερεύνηση παραμέτρων αποδοχής των υπηρεσιών

Επιβλέπουσα: Βασιλοπούλου Κωνσταντίνα

Η χρήση της κινητής τηλεφωνίας είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να ενισχυθεί η παρεχόμενη υπηρεσία προς τους τελικούς χρήστες στο χώρο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τους στόχους που έχουν οριστεί από το Ψηφιακό Θεματολόγιο (Digital Agenda 2020), στην Ελλάδα παρατηρείται υστέρηση στο σύνολο των δεικτών, με απόκλιση, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 35% και 83%. Στην ίδια μελέτη «μεταξύ των στόχων, αναδεικνύεται και η υιοθέτηση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικού εμπορίου ως μοχλών πανευρωπαϊκής ανάπτυξης». (http://www.eekt.gr/Market/GreekMarket/tabid/99/language/el-GR/default.aspx).
Στάδια: 1. Εκτενής βιβλιογραφική επισκόπηση (έρευνα στο Ιnternet και βιβλιογραφική αναζήτηση) με στόχο τη συλλογή παραμέτρων που επηρεάζουν την αποδοχή. 2. Διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων και δημιουργία ερευνητικού μοντέλου για τη μέτρησης αποδοχής. 3. Αξιολόγηση μοντέλου. 4. Συμπεράσματα.
Σχετική Βιβλιογραφία

 • Bouwman, H., Carlsson, C., Molina-Castillo, F. J., Walden, P. (2007). Barriers and drivers in the adoption of current and future mobile services in Finland. Telematics and Informatics, 24, 145–160.
 • Fu, Y., Xiao, K. (2012). Promoting sustainable e-government with multichannel service delivery: A case study. In Proceedings of 2012 IEEE 3rd International Conference on Software Engineering and Service Science, ICSESS 2012, Beijing, 22-24 June, pp. 694-697.
 • Hall, T.E, Owens, J. (2011). The digital divide and e-government services. In Proceedings of the 5th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, ICEGOV 2011, ACM International Conference Proceeding Series, Tallinn,26-28 September 2011, pp. 37-44.
 • Rossel, P., Finger, M. & Misuraca, G. (2006). “Mobile” e-Government Options: Between Technology-driven and User-centric. Electronic Journal of e-Government, 4(2), 79-86.
 • Silvana, T., & Hong, S. (2008). Emerging Trends in M-GOVERNMENT. Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, 51(5), 53.
 • Singh, K. A. & Sahu, R. (2008). Integrating Internet, telephones, and call centers for delivering better quality e governance to all citizens. Government Information Quarterly, 25(3), 477-490.
 • Silvana Trimi and Hong Sheng. (2008). Emerging trends in Mgovernment. Commununications of the ACM 51, 5, 53-58.
 • Vincent, J. & Harris, L. (2008). EFFECTIVE USE OF MOBILE COMMUNICATIONS IN E-GOVERN How do we reach the tipping point? Journal of Information, Communication & Society, 11(3), 395-413.
Ανάλυση Απαιτήσεων για την ανάπτυξη διαγνωστικού εργαλείου με τη χρήση υπολογιστικών μεθόδων

Επιβλέπουσα: Βασιλοπούλου Κωνσταντίνα

Η ανάπτυξη προγνωστικών μεθόδων στην ιατρική βασίζεται σε μεγάλο τμήμα της στην στατιστική, τις μετρήσεις και την μοντελοποίηση. Η μελέτη των μοντέλων έχει λάβει σήμερα σημαντική ανάπτυξη λόγω της ανάπτυξης των υπολογιστικών μεθόδων και των υπολογιστών που παρέχουν την επεξεργασία πολλών δεδομένων με μεγάλη ταχύτητα. Ο καθορισμός των απαιτήσεων με κέντρο αναφοράς τον τελικό χρήστη προγνωστικών συστημάτων έχει γίνει απαίτηση για όλες τις περιοχές διαδραστικών εφαρμογών και αποτελεί σημαντική απαίτηση στην αποτελεσματική διάδοση τέτοιων εργαλείων και θεμελιακό στοιχείο αποδοχής της από τους τελικούς χρήστες. Η σημασία της παραμέτρου αυτής μάλιστα τονίζεται από το γεγονός ότι η προτεινόμενη υπηρεσία αφορά χρήστες γιατρούς, σε αυτή τη περίπτωση αγγειοχειρουργούς. Για το σκοπό αυτό προτείνεται η ακόλουθη μεθοδολογία:

 1. Μελέτη τεχνικών ανάλυσης απαιτήσεων που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή δεδομένων με στόχο την ανάπτυξη προγνωστικών εργαλείων.
 2. Συγκέντρωση των στοιχείων μέσω της δημιουργίας ενός ερωτηματολογίου και αποστολή ή διενέργεια ποιοτικών συνεντεύξεων σε δείγμα γιατρών (τελικών χρηστών).

Στόχος του ερωτηματολογίου: Καταγραφή ομάδων χρηστών, Περιγραφή σεναρίων ανά ομάδα.
Σχετική Βιβλιογραφία:

 • Kushniruk, A.W. & Patel, V. L. (2004). Cognitive and usability engineering methods for the evaluation of clinical information systems. Journal of Biomedical Informatics, 37, pp. 56–76.
 • Zhang, J., Johnson, T.R., Patel, V.L., Paige, D.L. and Kubose, T. (2003). Using usability heuristics to evaluate patient safety of medical devices. Journal of Biomedical Informatics. 36, pp. 23–30.

 

 

Η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός συστήματος διεπιφάνειας κοινωνικού δικτύου συγκεκριμένου σκοπού με εφαρμογή στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Επιβλέπουσα: Βασιλοπούλου Κωνσταντίνα

Η χρήση κοινωνικών δικτύων στο ηλεκτρονικό εμπόριο υποστηρίζει την αλληλεπίδραση των χρηστών/καταναλωτών, την ανταλλαγή πληροφοριών και γνωμών για τα προϊόντα των εταιρειών που συμμετέχουν στο δίκτυο. Στόχος δυνητικά οι έμποροι λιανικής πώλησης να αυξήσουν την αναγνωσιμότητα  τους και την εμπιστοσύνη των πελατών τους. Προκλήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην ανάπτυξη ενός συστήματος διεπιφάνειας είναι για παράδειγμα η παρουσίαση του περιεχομένου και η συγκρότηση μίας κοινότητας.
Στάδια: 1. Επισκόπηση των ιδιαιτεροτήτων ανάπτυξης συστημάτων διεπιφάνειας στο κοινωνικό εμπόριο. 2. Ανάπτυξη συστήματος διεπιφάνειας υπηρεσίας ΗΔ. 3. Αξιολόγηση προτεινόμενου συστήματος διεπιφάνειας.
Σχετική Βιβλιογραφία:

 • Scarle, S.  , Arnab, S., Dunwell, I., Petridis, P., Protopsaltis, A., de Freitas, S. (2012). E-commerce transactions in a virtual environment: Virtual transactions. Electronic Commerce Research. Volume 12, Issue 3, Pages 379-407.
 • Shen, J. (2012). Social comparison, social presence, and enjoyment in the acceptance of social shopping websites. Journal of Electronic Commerce Research, Volume 13, Issue 3, Pages 198-212.
 • Stephens, R.T. (2004). A framework for the identification of electronic commerce design elements that enable trust within the small hotel industry. Proceedings of the Annual Southeast Conference, 42nd Annual Southeast Regional Conference, ACM-SE 42, Huntsville, 2- 3 April, Pages 309-314.

 

 

Διερεύνηση παραμέτρων αποδοχής κοινωνικών δικτύων στην υπηρεσία του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Επιβλέπουσα: Βασιλοπούλου Κωνσταντίνα

Η χρήση κοινωνικών δικτύων αυξάνεται ολοένα παγκοσμίως. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα ένας στους τρεις Έλληνες χρησιμοποιεί κοινωνικά δίκτυα σύμφωνα με μελέτες του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ). Η δυνατότητα διεκπεραίωσης οικονομικών συναλλαγών μέσω της χρήσης κοινωνικών δικτύων αποτελεί μία μορφή κοινωνικού εμπορίου. Ενδιαφέρον αποτελεί η διερεύνηση παραμέτρων χρήσης διαδικτυακών τόπων κοινωνικού εμπορίου.
Στάδια: 1. Εκτενής βιβλιογραφική επισκόπηση (έρευνα στο Ιnternet και βιβλιογραφική αναζήτηση) με στόχο τη συλλογή παραμέτρων που επηρεάζουν την αποδοχή. 2. Διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων και δημιουργία ερευνητικού μοντέλου για τη μέτρησης αποδοχής. 3. Αξιολόγηση μοντέλου. 4. Συμπεράσματα.
Σχετική Βιβλιογραφία:

 • Brengman, M., Karimov, F.P. (2012). An empirical investigation of social network influence on consumer purchasing decision: The case of Facebook. Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice, Volume 14, Issue 1, Pages 18-29.
 • Guo, S., Wang, M., Leskovec, J. (2011). The role of social networks in online shopping: Information passing, price of trust, and consumer choice. In Proceedings of the 12th ACM Conference on Electronic Commerce, EC'11, San Jose, 5-9 June, Pages 157-166.
 • Han, B., Windsor, J. (2011). User's willingness to pay on social network sites. Journal of Computer Information Systems, Volume 51, Issue 4, Pages 31-40.
 • Mulero, O., Adeyeye, M., Ajibesin, A.A. (2012). Determinants of user acceptance of online social networks marketing.  In Proceedings of the IASTED International Conference on Communication, Internet, and Information Technology, CIIT 2012, Baltimore, 14-16 May, Pages 338-345.
 • Shen, J. (2012). Social comparison, social presence, and enjoyment in the acceptance of social shopping websites. Journal of Electronic Commerce Research, Volume 13, Issue 3, Pages 198-212.

 

 

 

Συλλογή και κατηγοριοποίηση δεδομένων κίνησης, μέσω κινητών τηλεφώνων, με στόχο την ανίχνευση δραστηριότητας

Επιβλέποντες: Βαρλάμης Ηρακλής, Τσερπές Κωνσταντίνος, Δημητρακόπουλος Γεώργιος

Θεωρητικό υπόβαθρο: Στις μέρες μας οι χρήστες έξυπνων κινητών τηλεφώνων χρησιμοποιούν εφαρμογές οι οποίες καταγράφουν διαρκώς δεδομένα (κίνησης, θέσης, χρήσης, προτιμήσεων κλπ.) τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν με πολλούς τρόπους εφόσον αναλυθούν. Ένα από τα πολλά παραδείγματα είναι η εφαρμογή My Tracks για Android η οποία καταγράφει τα δεδομένα θέσης με χρήση του GPS και εμφανίζει γραφήματα για τη μεταβολή της ταχύτητας και της αλλαγής υψομέτρου σε προκαθορισμένες διαδρομές.
Στόχος της εργασίας είναι να αναπτύξει μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα η οποία θα είναι διαρκώς ανοικτή, θα καταγράφει μέσω GPS τα δεδομένα θέσης του χρήση, θα τα αναλύει και θα τα συνδυάζει με δεδομένα συγκοινωνιακού δικτύου. Ο στόχος της εφαρμογής είναι ο εξής: κάνοντας χρήση τεχνικών κατηγοριοποίησης να προσδιορίζει τον τύπο κίνησης του χρήστη μέσα στην ημέρα (π.χ. 00:00-8:00 ακίνητος, 8:00-8:05 περπάτημα, 8:05-10:10 αυτοκίνητο, 10:10-10:30 μετρό κλπ)
Τεχνικές λεπτομέρειες: Η εφαρμογή που θα πρέπει να λειτορυγεί σε κινητά με android, να συλλέγει τα δεδομένα και να τα επεξεργάζεται τοπικά. Επιπλέον να προβλέπει για την προώθηση των δεδομένων σε κεντρικό server όπου θα συλλέγονται και θα αναλύονται τα δεδομένα πολλών χρηστών.
Βιβλιογραφία:
Βελτίωση της απόδοσης ταξινομητών με χρήση δευτερογενών τεχνικών

Επιβλέπων: Βαρλάμης Ηρακλής

Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται σε ιατρικές βάσεις δεδομένων και περιλαμβάνουν δημογραφικά στοιχεία, συνήθειες, ιατρικό ιστορικό κλπ των ασθενών, μπορούν να αποτελέσουν μια σημαντική πηγή γνώσης αν αξιοποιηθούν αποτελεσματικά. Μια από τις βασικές τεχνικές εξόρυξης γνώσης που χρησιμοποιείται στο χώρο αυτό είναι η ταξινόμηση των δειγμάτων σε δύο ή περισσότερες κατηγορίες (classification).
Στόχος της εργασίας είναι να συνδυάσει υπάρχοντες αλγορίθμους ταξινόμησης σε ταξινομητές δεύτερης γενιάς (π.χ. μεθόδους ομάδας/ensemble methods ή μεθόδους συσσώρευσης/bagging and boosting) και να αξιολογήσει τις επιδόσεις τους. Για το σκοπό αυτό, αρχικά θα μελετηθούν και θα παρουσιαστούν αρχικά οι υπάρχουσες δευτερογενείς τεχνικές και στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι πιο σημαντικές από αυτές, θα προσαρμοστούν στις ανάγκες των δεδομένων και θα αξιολογηθούν.
Τεχνικές λεπτομέρειες: Η εργασία βασίζεται σε προηγούμενη πτυχιακή εργασία και αξιοποιεί δεδομένα από τη βάση δεδομένων ασθενών καρκίνου SEER dataset.
Βιβλιογραφία:

 • Μαύρος, Κωνσταντής, 2012. Μελέτη και σχεδίαση μεθόδων εξόρυξης γνώσης από βιοιατρικά δεδομένα. Πτυχιακή εργασία. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
 • Jiawei Han,Micheline Kamber,Jian Peir. 2011. Data Mining: Concepts and Techniques. 3rd Edition. Elsevier
 • Krzysztof J. Cios. 2001. Medical Data Mining and Knowledge Discovery. J. Kacprzyk (Ed.). Physica-Verlag.
 • R. Bharat Rao, Oksana Yakhnenko, and Balaji Krishnapuram. 2008. KDD cup 2008 and the workshop on mining medical data. SIGKDD Explor. Newsl. 10, 2 (December 2008), 34-38.

Εξαγωγή γνώσης από χρονικά μεταβαλλόμενους κοινωνικούς γράφους

Επιβλέπων: Βαρλάμης Ηρακλής

Στις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και γενικότερα στα social media, οι χρήστες συνάπτουν σχέσεις έμμεσα ή άμεσα οι οποίες μεταφέρουν πέρα από τον τύπο τους (π.χ. σχέσεις φιλίας, σχέσης παρακολούθησης κλπ), θετική ή αρνητική στάση, μια χρονική πληροφορία που υποδηλώνει πόσο πρόσφατες είναι ή πόσο πρόσφατα ανανεώθηκαν κλπ. Αυτή η πληροφορία μπορεί να αξιοποιηθεί με πολλούς τρόπους, όπως για παράδειγμα για να εντοπίσει σημαντικούς κόμβους μέσα στο κοινωνικό δίκτυο, να προτείνει τη δημιουργία νέων ακμών κλπ.
Στόχος της εργασίας είναι να υλοποιήσει αλγορίθμους που προτείνουν τη δημιουργία ακμών σε κοινωνικούς γράφους και να τους συγκρίνει σε όσο το δυνατόν περισσότερους κοινωνικούς γράφους, με διαφορετικά χαρακτηριστικά (κατευθυνόμενοι ή μη, διπλής ή μονής κατεύθυνσης, με ή χωρίς χρονική πληροφορία, με ή χωρίς πόλωση ακμών).
Βιβλιογραφία:

 • I. Varlamis, M. Eirinaki, M. Louta, "Application of social network metrics to a composite trust-aware collaborative model for generating personalized recommendations". Ιn "The Influence of Technology on Social Network Analysis and Mining", Tansel Ozyer, et al. editors. Springer. 2012
 • Jure Leskovec, Daniel P. Huttenlocher, Jon M. Kleinberg: Predicting positive and negative links in online social networks. WWW 2010: 641-650
 • I. Varlamis, M. Eirinaki and M. Louta. "A study on social network metrics and their application in trust networks", in Proceedings of the 2nd International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM 2010), 9-11 August, 2010, Odense, Denmark.
 • Οι διαθέσιμοι γράφοι από το Koblenz Network Collection: http://konect.uni-koblenz.de/networks

Δημιουργία εφαρμογής για τη διαχείριση και αυτόματη κατηγοριοποίηση επιστημονικών δημοσιεύσεων

Επιβλέπων: Βαρλάμης Ηρακλής

Μια από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν συχνά οι βάσεις δεδομένων επιστημονικών δημοσιεύσεων είναι τα ελλιπή στοιχεία που καταχωρούνται από τους ίδιους τους συγγραφείς και αφορούν το όνομα του περιοδικού ή συνεδρίου, το έτος δημοσίευσης, τον εκδότη κλπ. αλλά και τη σειρά με την οποιά αυτά δηλώνονται στην περιγραφή της δημοσίευσης. Για το σκοπό αυτό έχουν υιοθετηθεί διεθνώς πολλά πρότυπα για την περιγραφή των επιστημονικών δημοσιεύσεων (π.χ. bibtex) που απαιτούν από τους συγγραφείς τη συμπλήρωση συγκεκριμένων πεδίων. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση τα προβλήματα που αφορούν τα ονόματα των περιοδικών και συνεδρίων παραμένουν. Άλλοι συγγραφείς χρησιμοποιούν συντομεύσεις, άλλοι περικόπτουν ή προσθέτουν το φορέα που τα εποπτεύει κλπ.
Στόχος της εργασίας είναι να αναπτύξει μια εφαρμογή που θα λαμβάνει ως είσοδο μια λίστα δημοσιεύσεων (π.χ. σε bibtex μορφή) και θα προσπαθεί να προσδιορίσει με ακρίβεια το όνομα του περιοδικού ή συνεδρίου στο οποίο δημοσιεύτηκε. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσει μια ΒΔ συνεδρίων και περιοδικών για τα οποια θα γνωρίζει τον περιγραφικό τίτλο και τη συντόμευση, καθώς επίσης και το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο εντάσσεται το καθένα και μια διάκριση σε κατηγορίες με βάση τον βαθμό προβολής και σημαντικότητας. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τεχνικές λεκτικού ταιριάσματος (string matching) θα προτείνει για κάθε δημοσίευση τον επικρατέστερο τίτλο συνεδρίου ή περιοδικού και αν υπάρχει ασάφεια θα ζητά από το χρήστη επίλυσή της. Μετά την επίλυση της ασάφειας θα προσθέτει στις πληροφορίες της λίστας την επιπλέον πληροφορία που αφορά τη δημοσίευση.
Προτείνεται η εφαρμογή να έχει web interface ώστε να προσφερθεί στο ευρύ κοινό. Επίσης, θα πρέπει η εφαρμογή να παράγει και μια συγκεντρωτική αναφορά που να παρουσιάζει αθροιστικά τον αριθμό των δημοσιεύσεων ανά κατηγορία και ανά γνωστικό πεδίο.
Βιβλιογραφία:

 • Australian Research Council. Ranked Journal and Conferences Lists for 2010 and 2012. Download from here

Βελτίωση συστημάτων συστάσεων (recommender systems) με ανακάλυψη κοινοτήτων έμπιστων χρηστών

Επιβλέπων: Βαρλάμης Ηρακλής

Τα συστήματα συστάσεων (ΣΣ) χρησιμοποιούνται ευρέως προκειμένου να βοηθήσουν τους χρήστες να βρουν χρήσιμες πληροφορίες μέσα από ένα κυκεώνα δεδομένων. Ένα τέτοιο σύστημα συνήθως προτείνει στο χρήστη κάποιες πληροφορίες που πιθανότατα τον ενδιαφέρουν. Η λειτουργία τους βασίζεται στην ιστορία αλληλεπίδρασης του χρήστη αλλά και στην ομοιότητα του χρήστη με άλλους χρήστες. Ανακύπτει όμως ένα προβλήματα που αφορά σε καινούργιους χρήστες, για τους οποίους δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες προκειμένου να γίνουν συστάσεις (cold start problem). Εν μέρει αυτό το θέμα μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω της δημιουργίας κοινότητας εμπίστων χρηστών.
Στόχος της εργασίας είναι να επεκτείνει ένα υπάρχον σύστημα που παρέχει συστάσεις ώστε να προσφέρει στον χρήστη επεξήγηση του τρόπου δημιουργίας μιας σύστασης. Αυτό βοηθά σημαντικά στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης από το χρήστη στο σύστημα. H πειραματική ανάπτυξη του συστήματος θα γίνει σε συνεργασία με το Software and Knowledge Engineering Laboratory (SKEL) του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.Energy efficient design of communication networks

Επιβλέπων: Δημητρακόπουλος Γεώργιος

 

Αλγόριθμοι διαχείρισης δικτύων επικοινωνιών τέταρτης γενιάς με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής τους επίδοσης

Η πτυχιακή απαιτεί σχεδιασμό αλγορίθμου, υλοποίηση σε Java, τρέξιμο σεναρίων και συλλογή αποτελεσμάτων.

 

 

Autonomic network management based on nature-inspired systems

 

Επιβλέπων: Δημητρακόπουλος Γεώργιος

Σύστημα διαχείρισης δικτύου βασισμένο σε αλγορίθμους που συναντώνται σε ζωντανούς οργανισμούς.
Η πτυχιακή απαιτεί σχεδιασμό αλγορίθμου, υλοποίηση σε Java, τρέξιμο σεναρίων και συλλογή αποτελεσμάτων.

 

 

Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος αναγνώρισης λογοκλοπής (anti-plagiarism system)

Επιβλέπων: Δημητρακόπουλος Γεώργιος

Σύστημα αναγνώρισης ομοιοτήτων σε ελληνικά δοκίμια με χρήση αλγορίθμων
pattern matching.
Η πτυχιακή απαιτεί σχεδιασμό αλγορίθμου, υλοποίηση σε Java, τρέξιμο σεναρίων και συλλογή αποτελεσμάτων.
Θα κατασκευαστεί πλήρης εφαρμογή.Mobile application on parking management

Επιβλέπων: Δημητρακόπουλος Γεώργιος

Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής για ενημέρωση θέσης στάθμευσης μέσω κινητού τηλεφώνου και GPS, με σκοπό
την εξεύρεση κενών θέσεων.
Η πτυχιακή απαιτεί σχεδιασμό αλγορίθμου, γράψιμο κώδικα και υλοποίηση, τρέξιμο σεναρίων και συλλογή αποτελεσμάτων.M-health: mobile application for emergency health services

Επιβλέπων: Δημητρακόπουλος Γεώργιος

Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής για χρήση σε ασθενοφόρα και νοσοκομεία, με στόχο την real-time παροχή πρώτων
βοηθειών σε επείγοντα περιστατικά.
Η πτυχιακή απαιτεί σχεδιασμό αλγορίθμου, υλοποίηση σε Java, τρέξιμο σεναρίων και συλλογή αποτελεσμάτων.

 

 

Χαρτογράφηση Καμένων Εκτάσεων με την Χρήση Map-Reduce

Επιβλέπων: Μιχαήλ Δημήτριος

Στην διπλωματική αυτή θα υλοποιήσετε μία αλυσίδα αλγορίθμων επεξεργασίας εικόνων για χαρτογράφηση καμένων εκτάσεων με την χρήση της πλατφόρμας Map-Reduce Hadoop. Η υλοποίηση θα γίνει με την χρήση Java και Python.
http://hadoop.apache.org/
http://www.python.org/
Παραλληλοποίηση Αλγορίθμων Χαρτογράφησης Καμμένων Εκτάσεων σε Δορυφορικά Δεδομένα

Επιβλέπων: Μιχαήλ Δημήτριος

Στην διπλωματική αυτή θα πρέπει να παραλληλοποιήσετε ένα σύνολο αλγορίθμων επεξεργασίας εικόνων υπεύθυνων για την αυτόματη χαρτογράφηση καμμένων εκτάσεων (burn scar mapping) από δορυφορικές εικόνες LandSat. Η υλοποίηση θα γίνει με χρήση της γλώσσας Python.
http://www.python.org/
http://wiki.python.org/moin/ParallelProcessing
http://www.scipy.org/
Υλοποίηση Δέντρου Ενδιάμεσης Μνήμης (Buffer Tree)

Επιβλέπων: Μιχαήλ Δημήτριος

Το δέντρο ενδιάμεσης μνήμης (buffer tree) είναι μια δομή δεδομένων διατήρησης ταξινομημένων
αντικειμένων ως προς κάποιο κλειδί, με καλή απόδοση σε εξωτερική μνήμη (σκληρός δίσκος).
Είναι ουσιαστικά ένα ισοζυγισμένο δέντρο (π.χ 2-4 δέντρα) με μεγάλο δείκτη διακλάδωσης και
επιπλέον ενδιάμεση μνήμη σε κάθε κόμβο. Το δέντρο αυτό λειτουργεί αποδοτικά αφού συλλέγει έναν
μεγάλο αριθμό από λειτουργίες και στην συνέχεια τις εκτελεί όλες ταυτόχρονα. Με αυτό τον τρόπο
ελαχιστοποιεί τον αριθμό των φορών που χρειάζεται να μεταφέρει δεδομένα από τον δίσκο στην
μνήμη και αντίστροφα.
Στην πτυχιακή αυτή πρέπει να υλοποιήσετε ένα δέντρο ενδιάμεσης μνήμης σε γλώσσα Java.
Υλοποίηση Αυτόματης Φόρτωσης Δεδομένων RDF

Επιβλέπων: Μιχαήλ Δημήτριος

Στην διπλωματική αυτή θα υλοποιήσετε ένα μηχανισμό φόρτωσης δεδομένων στο σύστημα Sesame αποθήκευσης σημασιολογικής πληροφορίας σε μορφή RDF. Η φόρτωση των δεδομένων θα γίνεται σταδιακά ανάλογα με την χρήση τους σε αντίστοιχα SPARQL ερωτήματα.
http://www.openrdf.org/
http://www.openrdf.org/doc/sesame2/system/