Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

Ενδεικτικά Θέματα Πτυχιακών Εργασιών - Εαρινό εξάμηνο 2012-2013

 

 

Συγκριτική μελέτη της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα

Επιβλέπων: Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης

 

Διαχρονική μελέτη της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα. Σύγκριση ανά φορέα και κατηγορία ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Σύγκριση με προηγμένες και λοιπές χώρες της ΕΕ, καθώς και με χώρες του ΟΟΣΑ. Επιβεβαίωση των πρωτογενών στοιχείων του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ. Πρόβλεψη για μελλοντική εξέλιξη κατά τα προσεχή χρόνια. Συσχέτιση με την εξέλιξη της ευρυζωνικότητας στη χώρα μας. Στατιστική απεικόνιση των ανωτέρω καθώς της συσχέτισης τους με λοιπούς παράγοντες της οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. αύξηση ΑΕΠ). Αντίστοιχη μελέτη για τα ζητήματα διαλειτουργικότητας μεταξύ ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

 

 

 

Κατασκευή διαδικτυακού εργαλείου δοκιμής και εξαγωγής συμπερασμάτων για διαδικτυακές υπηρεσίες

Επιβλέποντες: Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης, Χατζή Ουρανία

 

Οι περιγραφές διαδικτυακών υπηρεσιών που προσφέρονται στο διαδίκτυο συνήθως αφορούν λειτουργικά χαρακτηριστικά διαδικτυκών υπηρεσιών (εισόδους, εξόδους κτλ). Επιπλέον, η ταχύτατα μεταβαλλόμενη φύση του διαδικτύου καθιστά πολλές από τις περιγραφές απαρχαιωμένες.
Ζητούμενο της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι η κατασκευή ενός εργαλείου το οποίο μέσω μιας εύχρηστης διαδικτυακής διεπαφής θα δίνει τη δυνατότητα κατασκευής ενός client δοκιμής διαδικτυακών υπηρεσιών.
Θα πρέπει να είναι δυνατή τόσο η δοκιμή μεμονωμένων διαδικτυακών υπηρεσιών, όσο και ομάδων διαδικτυακών υπηρεσιών, με σκοπό την εξακρίβωση της τρέχουσας κατάστασής τους. Επιπλέον, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα εξαγωγής επαναλαμβανόμενων παραμετροποιημένων δοκιμών για συγκεκριμένες διαδικτυακές υπηρεσίες, έτσι ώστε να εξάγονται συμπεράσματα για μη λειτουργικά χαρακτηριστικά τους, όπως η διαθεσιμότητά τους.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της πτυχιακής εργασίας θα δημιουργηθεί ενδεικτικό test set με περιγραφές διαδικτυακών υπηρεσιών, για την καθεμία από τις οποίες θα παρέχονται τιμές σε καθορισμένα μη λειτουργικά χαρακτηριστικά, το οποίο θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο σε ερευνητές του χώρου.

 

 

Δημιουργία περιβάλλοντος διεπαφής χρήστη για προσομοίωση τηλεπικοινωνιακού συστήματος DVB-Sx

Επιβλέποντες: Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης, Δαλάκας Βασίλειος

 

Το Digital Video Broadcasting for Satellites (DVB-S) είναι το ευρωπαϊκό πρότυπο τηλεπικοινωνιακής μετάδοσης σήματος μέσω δορυφόρων, το οποίο ήδη βρίσκεται στην δεύτερη έκδοση (DVB-S2) και εξελίσσεται συνεχώς. Η εξέλιξή του γίνεται μέσα από την μελέτη, με τη βοήθεια της προσομοίωσης, διαφόρων τεχνικών επεξεργασίας σήματος για το προτεινόμενο τηλεπικοινωνιακό σύστημα. Στόχος είναι η βελτίωση του τελικά λαμβανόμενου ρυθμού σφαλμάτων ανά εκπεμπόμενο δυα δικό ψηφίο (Bit Error Rate, BER) ή ανά εκπεμπόμενο σύμβολο (Symbol Error Rate, SER) με την επιλογή του κατάλληλου συνδιασμού τεχνικών. Οι φοιτητές, στα πλαίσια αυτής της εργασίας θα κληθούν να υλοποιήσουν ένα γραφικό περιβάλλον διεπαφής χρήστη (Graphical User Interface, GUI), το οποίο θα διευκολύνει την μελέτη για ένα μη εξειδικευμένο χρήστη. Η εργασία θα υλοποιηθεί με χρήση του περιβάλλοντος MATLAB ή του GNU Octave.
Προαπαιτούμενα: Βασικές γνώσεις ψηφιακών επικοινωνιών και προσομοίωσης, καλή γνώση C, Java.

Βασικό Αντικείμενο: Συγγραφή νέου κώδικα με χρήση εργαλείων ή/και παραμετροποίηση οντοτήτων.

 

 

Μελέτη επέκτασης και υλοποίηση του web-based συστήματος συνεργασίας της ομάδας επίλυσης τεχνικών προβλημάτων

Επιβλέποντες: Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης, Βασίλειος Δαλάκας, Ηρακλής Βαρλάμης

 

Σήμερα υπάρχει ένα σύστημα για την καταγραφή των προβλημάτων των χρηστών
και την επίλυσή τους από την ομάδα τεχνικής υποστήριξης.
Ο/Η ενδιαφερόμενος/η πρόκειται να εμπλακεί με την επέκταση της βάσης
δεδομένων αυτού δημιουργώντας παράλληλα την αντίστοιχη υποδομή για να
χρησιμοποιηθεί το ίδιο σύστημα και για την καταγραφή και προβολή
προσωποποιημένων δεδομένων που σχετίζονται με τις λειτουργίες, τους
πόρους και τις υπηρεσίες του Κέντρου Πληροφορικής και Δικτύων (IP,
πρίζα, τηλεφωνικός αριθμός, dns registrations, allocated domain names).
Οι φοιτητές, στα πλαίσια αυτής της εργασίας θα κληθούν να κάνουν μία
επέκταση ενός υφιστάμενου ανοιχτού εργαλείου έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί
για την παροχή πληρέστερων υπηρεσιών προς τους Διαχειριστές και έμμεσα
προς τους χρήστες του Δικτύου του Πανεπιστημίου και θα έρθουν σε επαφή
με PHP, Perl, και MySQL.
Προαπαιτούμενα: Βασικές γνώσεις Βάσεων, ανάπτυξης διαδικτυακών διεπαφών
και Linux..

 

 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αποθετηρίου για τα μέλη του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής

Επιβλέπουσα: Νικολαϊδου Μάρα

Στόχος: Δημιουργία υπηρεσιών αποθετηρίου για τα μέλη του Τμήματος, ώστε να προωθηθεί το ερευνητικό έργο που παράγεται στο Τμήμα.
Περιγραφή: Στο πλαίσιο προώθησης της έρευνας προβλέπονται για όλα τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολιτικές ανοικτής πρόσβασης, που επιτρέπουν σε όλους του οργανισμούς που παράγουν ερευνητικές δημοσιεύσεις να τις διαθέτουν ελεύθερα σε ηλεκτρονική μορφή μέσα από Ιδρυματικά Αποθετήρια, ανεξάρτητα με τα περιοδικά ή τα συνέδρια που δημοσιεύονται.
Στόχος της εργασίας αυτής είναι η δημιουργία ενός web περιβάλλοντος για Απόθεση Δημοσιεύσεων από τα μέλη του Τμήματος στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Χαροκοπείου (για το οποίο παρέχεται web service API) σε ανεξάρτητη συλλογή και η δημιουργία περιβάλλοντος αναζήτησης των δημοσιεύσεων παρέχοντας υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στους τελικούς χρήστες, όπως η εξαγωγή bibtex εγγραφών, αλλά και στα μέλη που αποθέτουν τις δημοσιεύσεις τους, όπως πχ ενημέρωση για τον αριθμό των downloads των δημοσιεύσεων τους ή ενσωμάτωση των δημοσιεύσεων τους στην προσωπική τους ιστοσελίδα. Οι περισσότερες από τις δυνατότητες αυτές παρέχονται από υπάρχοντα applets που θα πρέπει να ενσωματωθούν στον ιστότοπο που θα δημιουργηθεί με βάση την J2EΕ αρχιτεκτονική. Αντίστοιχες υπηρεσίες παρέχονται στις μέρες μας από όλους τους γνωστούς εκδοτικούς οίκους. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα ενσωματωθούν και στον ιστότοπο του Τμήματος. Στο πλαίσιο της εργασίας πιθανά να χρειαστεί και η εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού αποθετηρίου ανοικτού κώδικα.
O φοιτητής θα εξοικειωθεί με το πρότυπο Dublin Core για την περιγραφή ηλεκτρονικού υλικού στο Web και την διαδικασία ολοκλήρωσης συστημάτων σε περιβάλλον Web (J2EE αρχιτεκτονική – Web Services).
Απαραίτητες Γνώσεις: Προγραμματισμός σε περιβάλλον Web, Java
Θεματική Περιοχή: Ψηφιακές ΒιβλιοθήκεςΟλοκλήρωση περιβάλλοντος για την μοντελοποίηση και την προσομοίωση Πληροφοριακών Συστημάτων

Επιβλέπουσα: Νικολαϊδου Μάρα (σε συνεργασία με τους κ. Τσαδήμα και κ. Κάπο)

Στόχος: Διασύνδεση περιβάλλοντος μοντελοποίησης SysML και προγράμματος προσομοίωσης με τη χρήση μετασχηματισμών δεδομένων
Περιγραφή: Η ΧΜΙ είναι μιά έκδοση της XML που στοχεύει στην περιγραφή και διαχείριση σχημάτων δεδομένων στο Διαδίκτυο. Ένα XMΙ σχήμα αποτελεί την περιγραφή της δομής ενός XMΙ αρχείου και αντιστοιχεί σε ένα μοντέλο/περιγραφή ενός συστήματος, π.χ. ένα πληροφοριακό σύστημα, ένα δίκτυο μεταφορών, ακόμα και μία γλώσσα προγραμματισμού. Τι γίνεται αν για να ολοκληρωθεί μία διαδικασία θα πρέπει τα ίδια δεδομένα να τα χρησιμοποιήσουν πολλά διαφορετικά προγράμματα; Με τη βοήθεια των XMI σχημάτων τα δεδομένα που εξάγονται από ένα πρόγραμμα, εισάγονται απρόσκοπτα στο άλλο. Τι γίνεται όμως όταν πρέπει να συνεργαστούν προγράμματα που δεν έχουν την ίδια λειτουργικότητα και επομένως δεν υποστηρίζουν το ίδιο XMΙ σχήμα. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ο αμφίδρομος μετασχηματισμός ανάμεσα στα XMΙ σχήματα από μετασχηματιστές σχημάτος, όπως η γλώσσα QVT (http://en.wikipedia.org/wiki/QVT ).
Στόχος της εργασίας αυτής είναι η δημιουργία λογισμικού που διευκολύνει την επικοινωνία ανάμεσα σε δύο διαφορετικά εργαλεία μέσω της μετατροπής των XMI αρχείων που παράγουν. Η πιλοτική εφαρμογή αφορά την επικοινωνία ανάμεσα σε ένα SysML περιβάλλον μοντελοποίησης συστημάτων, που χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό ενός πληροφοριακού συστήματος, και το περιβάλλον προσομοίωσης, που χρησιμοποιείται για την μελέτη της απόδοσης του συστήματος αυτού. Τα εργαλεία αυτά είναι ήδη διαθέσιμα. Πιο συγκεκριμένα για το σχεδιασμό του συστήματος χρησιμοποιείται η γλώσσα SysML (www.sysml.org) στο εργαλείο MagicDraw (www.magicdraw.com), ενώ για την προσομοίωση του έχει δημιουργηθεί εξωτερικό περιβάλλον προσομοίωσης χρησιμοποιώντας το DEVS. H εργασία στοχεύει αποκλειστικά στη υλοποίηση του μετασχηματιστή που επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία ανάμεσα στα 2 περιβάλλοντα, χρησιμοποιώντας είτε Java είτε QVT.
O φοιτητής θα εξοικειωθεί με τη χρήση και τη χρησιμότητα της XMΙ, τη διαλειτουργικότητα προγραμμάτων σύμφωνα με σύγχρονα πρότυπα και το μετασχηματισμό σχημάτων μεταδεδομένων.
Απαραίτητες Γνώσεις: Java, XML
Θεματική Περιοχή:
MDA (Model Driven Architecture), Eπικοινωνία στο WebΜελέτη, αναδιοργάνωση και αυτοματοποίηση διοικητικών διαδικασιών του Τμήματος

Επιβλέπουσα: Νικολαϊδου Μάρα

Στόχος: Μελέτη, αναδιοργάνωση και αυτοματοποίηση διοικητικής διαδικασίας του Τμήματος που σχετίζεται με την εξυπηρέτηση φοιτητών και διδασκόντων, ώστε να βελτιωθεί η απόδοση της διαδικασίας και/ή το επίπεδο εξυπηρέτησης των χρηστών
Περιγραφή: Στο σύγχρονο κόσμο οι επιχειρησιακές διαδικασίες υποστηρίζονται από πληθώρα συστημάτων και εργαλείων, που πρέπει να ολοκληρωθούν χρησιμοποιώντας web services. Για τη διευκόλυνση της αυτοματοποίησης των διαδικασιών έχουν αναπτυχθεί γλώσσες μοντελοποίησης, όπως η BPMN, που επιτρέπουν τη μελέτη και την αναδιοργάνωση των διεργασιών πριν την αυτοματοποίηση τους. Στη συνέχεια ακολουθεί η αυτοματοποίηση της διαδικασίας βασισμένη σε τεχνολογίες J2EE.
Στόχος της εργασίας αυτής είναι η μελέτη μία διοικητικής διαδικασίας με έντονα συνεργατικά χαρακτηριστικά που υποστηρίζεται στο Τμήμα μας με τελικούς χρήστες τους φοιτητές ή το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος, ως μελέτη περίπτωσης (case study) και η μετέπειτα αυτοματοποίηση της χρησιμοποιώντας περιβάλλοντα J2EE είτε ανοικτού κώδικα είτε της Oracle. Η ηλεκτρονική διαδικασία που θα προσφερθεί θα είναι πλήρως λειτουργική, ενώ στο πλαίσιο της εργασίας περιλαμβάνεται και η υλοποίηση των web services που απαιτούνται για την επικοινωνία με υπάρχοντα συστήματα και η ολοκλήρωση της στο ιστότοπο του Τμήματος. Παραδείγματα τέτοιων διαδικασιών είναι η επιλογή προσωρινών διδασκόντων, η αίτηση εισαγωγής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, η αίτηση έκδοσης πιστοποιητικών από τη Γραμματεία ή και η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης του Τμήματος.
O φοιτητής θα εξοικειωθεί με τη χρήση εργαλείων BP modeling, την ανάπτυξη και ενσωμάτωση web services και την ανάπτυξη web εφαρμογών
Απαραίτητες Γνώσεις: προγραμματισμός σε περιβάλλον Web (JEE), Java, Oracle JDeveloper και BPM studio
Θεματική Περιοχή: BPM, Web application development
Ανάλυση, υλοποίηση και πιλοτική λειτουργία ενός web-based συστήματος ελέγχου ερευνητικών προγραμμάτων

Επιβλέποντες: Μάρα Νικολαΐδου, Βασίλειος Δαλάκας, Ηρακλής Βαρλάμης

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η πρόκειται να εμπλακεί με την δημιουργία μιας
διαδικτυακής διεπαφής με μία βάση δεδομένων την οποία θα σχεδιάσει και
θα παραμετροποιήσει κατάλληλα έτσι ώστε:
Να προσφέρει διαβαθμισμένη πρόσβαση
Να δίνει την δυνατότητα στα μέλη του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων
Έρευνας (ΕΛΚΕ) να εισάγουν δεδομένα μέσα από ειδικά διαμορφωμένες φόρμες
και να ελέγχουν κάποια στοιχεία σχετικά με την συμμετοχή των μελών του
Πανεπιστημίου σε ερευνητικά προγράμματα.
Να προσφέρει προσωποποιημένη πληροφορία στους συμμετέχοντες στα
ερευνητικά προγράμματα για την συμμετοχή τους σε αυτά.
Να δίνει την δυνατότητα αναφορών.
Η χρήση ενός τέτοιου συστήματος στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, θα
διευκόλυνε την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και θα έλυνε τα
προβλήματα των χρηστών του ΕΛΚΕ που σχετίζονται με χρονικούς και
οικονομικούς περιορισμούς, διατηρώντας παράλληλα ένα αρχείο και μία βάση
δεδομένων, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με πολλαπλούς τρόπους.
Οι φοιτητές, στα πλαίσια αυτής της εργασίας θα κληθούν να κάνουν τον
σχεδιασμό της βάσης και την παραμετροποίση μιας διεπαφής η οποία θα
συνεργάζεται με τον LDAP του Πανεπιστημίου σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια,
να το εγκαταστήσουν και να το καταστήσουν λειτουργικό σε ένα εξυπηρέτη
του Ιδρύματος. Τέλος, θα πρέπει να το παρακολουθήσουν για μία περίοδο
πιλοτικής λειτουργίας και να παρουσιάσουν τα όποια συμπεράσματα.
Προαπαιτούμενα: Βασικές γνώσεις Βάσεων και ανάπτυξης διαδικτυακών διεπαφών
Προτεινόμενες τεχνολογίες: PHP, MySQL

 

 

 

Υλοποίηση εφαρμογής διαχείρισης αρχείων σε data centers για desktops και κινητά

Επιβλέποντες: Νικολαΐδου Μάρα, Τσερπές Κωνσταντίνος

Περιγραφή:
Τον τελευταίο καιρό ολοένα και περισσότερες εφαρμογές αποθήκευσης δεδομένων σε υπολογιστικό νέφος κάνουν την εμφάνισή τους. Παραδείγματα είναι το Dropbox, SugarSync, YouSendIt, Πίθος, κλπ. Οι εφαρμογές αυτές παρέχουν δικτυακό αποθηκευτικό χώρο σε χρήστες προκειμένου να προσπελαύνουν τα αρχεία τους από οπουδήποτε και να μπορούν να διαμοιράζονται εύκολα δεδομένα.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η υλοποίηση ενός μηχανισμού διαχείρισης των αρχείων στο απομακρυσμένο αποθηκευτικό χώρο από ένα desktop και/ή από ένα κινητό. Πρακτικά θα πρέπει να επεκτείνουμε τη λειτουργία των ήδη υπαρχόντων μηχανισμών προκειμένου να υποστηρίζουν εύκολη ανάκτηση links προς τα αρχεία, και διαχείρισή τους ακόμα και αν δεν έχουν αποθηκευτεί τοπικά. Οι επιδόσεις εδώ, αποτελούν κλειδί στην επιτυχία της εργασίας.
Για την υλοποίηση της εργασίας αυτής θα αξιοποιηθούν τα APIs των data centers που θα επιλεγούν και Java προκειμένου να εξασφαλισθεί cross-platform application deployment

Απαραίτητες γνώσεις: JavaΑσυμπτωτική απαρίθμηση συνδυαστικών δομών με εφαρμογές στην επιστήμη της Πληροφορικής – Αλγοριθμικές προσομοιώσεις

Επιβλέπουσα: Βαμβακάρη Μαλβίνα

Η Ασυμπτωτική Απαρίθμηση Συνδυαστικών Δομών είναι μία περιοχή της Συνδυαστικής με ενδιαφέρουσες εφαρμογές στην Επιστήμη της Πληροφορικής όπως στις τυχαίες Αλγοριθμικές δομές και στα τυχαία Γραφήματα. Στις προτεινόμενες διπλωματικές εργασίες θα μελετώνται συνδυαστικές δομές με εφαρμογές στην Επιστήμη της Πληροφορικής. Ειδικότερα, οι υπό μελέτη συνδυαστικές δομές θα περιγράφονται μέσω των απαριθμητριών γεννητριών συναρτήσεων τους και των αναγωγικών σχέσεων τους. Επίσης, χρησιμοποιώντας στοιχεία Μαθηματικής Ανάλυσης και Πιθανοτήτων θα απαριθμούνται ασυμπτωτικά οι υπό μελέτη δομές. Επιπλέον, θα υλοποιούνταιαλγοριθμικές προσομοιώσεις των αποτελεσμάτων.
Ενδεικτικές Συνδυαστικές Δομές:
1. Σύνολα Συζεύξεως Γραφημάτων
2. q-Κατανομές και q-Καταλήψεις
3. Διαγράμματα Ferrers και αριθμοί Rook
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Ελληνική

 • Epp Susanna S., Διακριτά Μαθηματικά με Εφαρμογές, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2010.
 • Καραμπατζός Γ., Υπολογιστικά Μαθηματικά, Εκδ. ΧΠΑ, Αθήνα 2004.
 • Κούτρας Μ., Εισαγωγή στις Πιθανότητες: Θεωρία και Εφαρμογές, Ι , ΙΙ , Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα, 2005.
 • Κυριακούσης Α., Στατιστικές Μέθοδοι, Εκδ. Συμμετρία, Αθήνα 2000.
 • Κυρούσης Ε., Μπούρας X., Σπυράκης Π., Διακριτά Μαθηματικά: Τα Μαθηματικά της Επιστήμης των Υπολογιστών, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 1999.
 • Κυρούσης Ε., Μπούρας Π., Σπυράκης Π., Σταματίου Ι., Εισαγωγή στους Γράφους: Θεωρία, Προβλήματα και Λύσεις, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 1999.

Ξενόγλωσση

 • Charalambides Ch., Enumerative Combinatorics, Chapmann & Hall/CRC, Florida, 2002.
 • Charalambides, Combinatorial Methods in Discrete Distributions, John Wiley & Sons, NJ, 2005.
 • Flajolet P. and Sedgwick R., Analytic Combinatorics, Cambridge University Press, NY, 2009.
 • Odlyzko A.M., Handbook of Combinatorics, Chapter 22 Asymptotic Enumeration Methods. Eds. R.L. Graham, M. Grotshel, and L. Lovasz, 1063-1229. Elsevier Science Publishers, Amsterdam, 1995.
 • Sedgwick R. and Flajolet P., An Introduction to the Analysis of Algorithms, Addison-Wesley Professional, 1995.

 


Ανάπτυξη ενός διαδικτυακού portal με θέμα τις οπτικές επικοινωνίες

Επιβλέπων: Καμαλάκης Θωμάς

Στόχος της πτυχιακής αυτής είναι η ανάπτυξη και η πιλοτική εφαρμογή ενός διαδικτυακού portal το οποίο θα αφορά τις οπτικές επικοινωνίες. Μεταξύ άλλων το portal θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να πραγματοποιεί μία σειρά virtual πειραμάτων (μέσω προσομοίωσης), όπως μελέτη διάδοσης παλμών μέσα σε μία οπτική ίνα, υπολογισμός της πιθανότητας σφάλματος, υπολογισμός του πηλίκου σήματος προς θόρυβο κτλ.
Απαραίτητες γνώσεις: περιβάλλον Web, Σήματα και Συστήματα, Οπτικές Επικοινωνίες
Θεματική Περιοχή: Προσομοίωση οπτικών συστημάτων, οπτικά δίκτυα, web εφαρμογέςΑνάπτυξη ενός διαδικτυακού συστήματος με σκοπό τη λήψη αποφάσεων βάσει της μεθοδολογίας AHP

Επιβλέπων: Καμαλάκης Θωμάς

Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη μίας διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την υλοποίηση της μεθοδολογίας Analytical Hierarchy Process (AHP) με σκοπό την λήψη αποφάσεων σε μία επιχείρηση ή σε ένα επενδυτικό πρόγραμμα. Η AHP συνίσταται στην διενέργεια δομημένων ερωτηματολογίων τα οποία στα πλαίσια της πτυχιακής θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα μέσω του διαδικτύου. Βάσει των απαντήσεων των χρηστών, η μεθοδολογία AHP υπολογίζει το ειδικό βάρος κάθε εναλλακτικής
Απαραίτητες γνώσεις: περιβάλλον WebΥλοποίηση της μεθόδου Ανάπτυξης Επίπεδων Κυμάτων για μελέτη ηλεκτρομαγνητικών διατάξεων

Επιβλέπων: Καμαλάκης Θωμάς

Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός εργαλείου για την μελέτη ηλεκτρομαγνητικών διατάξεων στον υπολογιστή βάσει της μεθόδου της ανάπτυξης του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου σε επίπεδα κύματα. Το εργαλείο θα διαθέτει και γραφικό περιβάλλον τόσο για την είσοδο των παραμέτρων και την απεικόνιση της διάταξης όσο και για την απεικόνιση των αποτελεσμάτων.
Απαραίτητες γνώσεις: Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων.Μελέτη οπτικών ασύρματων δικτύων για εφαρμογές τοπικών δικτύων

Επιβλέπων: Καμαλάκης Θωμάς

Σκοπός της πτυχιακής είναι η θεωρητική και πειραματική μελέτη οπτικών ασύρματων δικτύων για επικοινωνίες μικρών αποστάσεων και ως εναλλακτική στα δίκτυα 802.11. Στο εργαστηριακό μέρος θα απαιτηθεί η δημιουργία μίας βιβλιοθήκες σε περιβάλλον MATLAB για τον αυτόματο έλεγχο των οργάνων του εργαστηρίου και την αυτοματοποίηση των μετρήσεων.
Απαραίτητες γνώσεις: Οπτικές ΕπικοινωνίεςΑνάπτυξη γεωμετρικού μοντέλου για την Τεχνοοικονομική μελέτη οπτικών δικτύων.

Επιβλέπων: Καμαλάκης Θωμάς

Σκοπός της πτυχιακής είναι η ανάπτυξη μίας εφαρμογής για την μελέτη της ζήτησης σε ένα οπτικό δίκτυο πρόσβασης. Βάση μίας αποτύπωσης του δικτύου με γραφικό τρόπο και ορισμένων μοντέλων πρόβλεψης της ζήτησης θα υπολογίζεται η ζήτηση για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.
Απαραίτητες γνώσεις: Οπτικές Επικοινωνίες.

 

Κοινωνική δικτύωση: στάσεις και αντιλήψεις φοιτητών για ζητήματα ασφάλειας, ενημέρωσης και ιδιωτικότητας


Επιβλέπουσα: Σοφιανοπούλου Χρύσα

Η κοινωνία της δικτύωσης, εργαλεία μαζικής επικοινωνίας, επιδράσεις σε οικονομικές, επιχειρηματικές, πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές.Οι εφαρμογές του διαδικτύου στη διδασκαλία και τη μάθηση

Επιβλέπουσα: Σοφιανοπούλου Χρύσα

Κοινότητες μάθησης και συνεργατικά περιβάλλοντα, παιδαγωγικές χρήσεις τω δικτύων υπολογιστών, συστήματα αλληλεπίδρασης και μάθησης.Ερευνητικές εργασίες (projects) στο Νέο Λύκειο με τη χρήση ΤΠΕ

Επιβλέπουσα: Σοφιανοπούλου Χρύσα

Σχεδιασμός ερευνητικής εργασίας, παρακολούθηση βασικών φάσεων πραγματοποίησής της, ομαδοσυνεργατική μέθοδος, διερευνητική μάθηση

 

 

Σχεδίαση και ανάπτυξη ενός συστήματος διεπιφάνειας σε κινητό τηλέφωνο με στόχο την παροχή υπηρεσίας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Επιβλέπουσα: Βασιλοπούλου Κωνσταντίνα

Στόχος: Ανάπτυξη συστήματος διεπιφάνειας λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες ενός κινητού τηλεφώνου και τις απαιτήσεις υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Περιγραφή: Η κινητή τηλεφωνία έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως ως ένα νέο κανάλι για την εφαρμογή των ΤΠΕ. Η εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην κινητή τηλεφωνία ως μέσω παροχής υπηρεσιών είναι ένας σημαντικός τρόπος παροχής πληροφοριών. Ωστόσο η ανάπτυξη συστημάτων διεπιφάνειας στο κινητό τηλέφωνο με στόχο την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αποτελεί μία πρόκληση. Πιο συγκεκριμένα οι ιδιαιτερότητες της διεπιφάνειας της συσκευής ενός κινητού τηλεφώνου πρέπει να ληφθούν υπόψη καθώς επίσης και οι απαιτήσεις παροχής των υπηρεσιών.
Στάδια: 1. Επισκόπηση των ιδιαιτεροτήτων ανάπτυξης συστημάτων διεπιφάνειας στην κινητή τηλεφωνία. 2. Εφαρμογές παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (ΗΔ) στην κινητή τηλεφωνία. 3. Ανάπτυξη συστήματος διεπιφάνειας υπηρεσίας ΗΔ. 4. Αξιολόγηση προτεινόμενου συστήματος διεπιφάνειας.
Σχετική Βιβλιογραφία:

 • Kirillov, Z., Shmorgun, I., Lamas, D. (2011). Towards the design of Estonia's m-Government Services. In ACM International Conference Proceeding Series, 5th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, ICEGOV 2011, Tallinn, 26-28, 61-66.
 • Pei, Z., Jing, M. (2011). A study for the development of public service oriented mobile E-government. In Proceedings of 3rd International Conference on Multimedia Information Networking and Security, MINES 2011, Shanghai, 4 - 6 November, 545-549.
 • Rossel, P., Finger, M., and Misuraca, G. (2006). “Mobile” e-Government Options: Between Technology-driven and Usercentric. The Electronic Journal of e-Government 4, 79 –86.
 • Shen, J. (2012). Social comparison, social presence, and enjoyment in the acceptance of social shopping websites. Journal of Electronic Commerce Research. Volume 13, Issue 3, Pages 198-212.
 • Zamzami, I.F, Mahmud, M. (2011). Proposing a framework for evaluating information quality of mobile interface design for electronic government services. In Proceedings of International Conference on Research and Innovation in Information Systems, ICRIIS'11, Kuala Lumpur, 23-24 November 2011, pp.1-6.

 
Συγκριτική ανάλυση των διαφορετικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέσω κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και διερεύνηση παραμέτρων αποδοχής των υπηρεσιών

Επιβλέπουσα: Βασιλοπούλου Κωνσταντίνα

Η χρήση της κινητής τηλεφωνίας είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να ενισχυθεί η παρεχόμενη υπηρεσία προς τους τελικούς χρήστες στο χώρο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τους στόχους που έχουν οριστεί από το Ψηφιακό Θεματολόγιο (Digital Agenda 2020), στην Ελλάδα παρατηρείται υστέρηση στο σύνολο των δεικτών, με απόκλιση, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 35% και 83%. Στην ίδια μελέτη «μεταξύ των στόχων, αναδεικνύεται και η υιοθέτηση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικού εμπορίου ως μοχλών πανευρωπαϊκής ανάπτυξης». (http://www.eekt.gr/Market/GreekMarket/tabid/99/language/el-GR/default.aspx).
Στάδια: 1. Εκτενής βιβλιογραφική επισκόπηση (έρευνα στο Ιnternet και βιβλιογραφική αναζήτηση) με στόχο τη συλλογή παραμέτρων που επηρεάζουν την αποδοχή. 2. Διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων και δημιουργία ερευνητικού μοντέλου για τη μέτρησης αποδοχής. 3. Αξιολόγηση μοντέλου. 4. Συμπεράσματα.
Σχετική Βιβλιογραφία

 • Bouwman, H., Carlsson, C., Molina-Castillo, F. J., Walden, P. (2007). Barriers and drivers in the adoption of current and future mobile services in Finland. Telematics and Informatics, 24, 145–160.
 • Fu, Y., Xiao, K. (2012). Promoting sustainable e-government with multichannel service delivery: A case study. In Proceedings of 2012 IEEE 3rd International Conference on Software Engineering and Service Science, ICSESS 2012, Beijing, 22-24 June, pp. 694-697.
 • Hall, T.E, Owens, J. (2011). The digital divide and e-government services. In Proceedings of the 5th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, ICEGOV 2011, ACM International Conference Proceeding Series, Tallinn,26-28 September 2011, pp. 37-44.
 • Rossel, P., Finger, M. & Misuraca, G. (2006). “Mobile” e-Government Options: Between Technology-driven and User-centric. Electronic Journal of e-Government, 4(2), 79-86.
 • Silvana, T., & Hong, S. (2008). Emerging Trends in M-GOVERNMENT. Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, 51(5), 53.
 • Singh, K. A. & Sahu, R. (2008). Integrating Internet, telephones, and call centers for delivering better quality e governance to all citizens. Government Information Quarterly, 25(3), 477-490.
 • Silvana Trimi and Hong Sheng. (2008). Emerging trends in Mgovernment. Commununications of the ACM 51, 5, 53-58.
 • Vincent, J. & Harris, L. (2008). EFFECTIVE USE OF MOBILE COMMUNICATIONS IN E-GOVERN How do we reach the tipping point? Journal of Information, Communication & Society, 11(3), 395-413.
Ανάλυση Απαιτήσεων για την ανάπτυξη διαγνωστικού εργαλείου με τη χρήση υπολογιστικών μεθόδων

Επιβλέπουσα: Βασιλοπούλου Κωνσταντίνα

Η ανάπτυξη προγνωστικών μεθόδων στην ιατρική βασίζεται σε μεγάλο τμήμα της στην στατιστική, τις μετρήσεις και την μοντελοποίηση. Η μελέτη των μοντέλων έχει λάβει σήμερα σημαντική ανάπτυξη λόγω της ανάπτυξης των υπολογιστικών μεθόδων και των υπολογιστών που παρέχουν την επεξεργασία πολλών δεδομένων με μεγάλη ταχύτητα. Ο καθορισμός των απαιτήσεων με κέντρο αναφοράς τον τελικό χρήστη προγνωστικών συστημάτων έχει γίνει απαίτηση για όλες τις περιοχές διαδραστικών εφαρμογών και αποτελεί σημαντική απαίτηση στην αποτελεσματική διάδοση τέτοιων εργαλείων και θεμελιακό στοιχείο αποδοχής της από τους τελικούς χρήστες. Η σημασία της παραμέτρου αυτής μάλιστα τονίζεται από το γεγονός ότι η προτεινόμενη υπηρεσία αφορά χρήστες γιατρούς, σε αυτή τη περίπτωση αγγειοχειρουργούς. Για το σκοπό αυτό προτείνεται η ακόλουθη μεθοδολογία:

 1. Μελέτη τεχνικών ανάλυσης απαιτήσεων που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή δεδομένων με στόχο την ανάπτυξη προγνωστικών εργαλείων.
 2. Συγκέντρωση των στοιχείων μέσω της δημιουργίας ενός ερωτηματολογίου και αποστολή ή διενέργεια ποιοτικών συνεντεύξεων σε δείγμα γιατρών (τελικών χρηστών).

Στόχος του ερωτηματολογίου: Καταγραφή ομάδων χρηστών, Περιγραφή σεναρίων ανά ομάδα.
Σχετική Βιβλιογραφία:

 • Kushniruk, A.W. & Patel, V. L. (2004). Cognitive and usability engineering methods for the evaluation of clinical information systems. Journal of Biomedical Informatics, 37, pp. 56–76.
 • Zhang, J., Johnson, T.R., Patel, V.L., Paige, D.L. and Kubose, T. (2003). Using usability heuristics to evaluate patient safety of medical devices. Journal of Biomedical Informatics. 36, pp. 23–30.

 

 

Η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός συστήματος διεπιφάνειας κοινωνικού δικτύου συγκεκριμένου σκοπού με εφαρμογή στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Επιβλέπουσα: Βασιλοπούλου Κωνσταντίνα

Η χρήση κοινωνικών δικτύων στο ηλεκτρονικό εμπόριο υποστηρίζει την αλληλεπίδραση των χρηστών/καταναλωτών, την ανταλλαγή πληροφοριών και γνωμών για τα προϊόντα των εταιρειών που συμμετέχουν στο δίκτυο. Στόχος δυνητικά οι έμποροι λιανικής πώλησης να αυξήσουν την αναγνωσιμότητα τους και την εμπιστοσύνη των πελατών τους. Προκλήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην ανάπτυξη ενός συστήματος διεπιφάνειας είναι για παράδειγμα η παρουσίαση του περιεχομένου και η συγκρότηση μίας κοινότητας.
Στάδια: 1. Επισκόπηση των ιδιαιτεροτήτων ανάπτυξης συστημάτων διεπιφάνειας στο κοινωνικό εμπόριο. 2. Ανάπτυξη συστήματος διεπιφάνειας υπηρεσίας ΗΔ. 3. Αξιολόγηση προτεινόμενου συστήματος διεπιφάνειας.
Σχετική Βιβλιογραφία:

 • Scarle, S. , Arnab, S., Dunwell, I., Petridis, P., Protopsaltis, A., de Freitas, S. (2012). E-commerce transactions in a virtual environment: Virtual transactions. Electronic Commerce Research. Volume 12, Issue 3, Pages 379-407.
 • Shen, J. (2012). Social comparison, social presence, and enjoyment in the acceptance of social shopping websites. Journal of Electronic Commerce Research, Volume 13, Issue 3, Pages 198-212.
 • Stephens, R.T. (2004). A framework for the identification of electronic commerce design elements that enable trust within the small hotel industry. Proceedings of the Annual Southeast Conference, 42nd Annual Southeast Regional Conference, ACM-SE 42, Huntsville, 2- 3 April, Pages 309-314.

 

 

Διερεύνηση παραμέτρων αποδοχής κοινωνικών δικτύων στην υπηρεσία του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Επιβλέπουσα: Βασιλοπούλου Κωνσταντίνα

Η χρήση κοινωνικών δικτύων αυξάνεται ολοένα παγκοσμίως. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα ένας στους τρεις Έλληνες χρησιμοποιεί κοινωνικά δίκτυα σύμφωνα με μελέτες του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ). Η δυνατότητα διεκπεραίωσης οικονομικών συναλλαγών μέσω της χρήσης κοινωνικών δικτύων αποτελεί μία μορφή κοινωνικού εμπορίου. Ενδιαφέρον αποτελεί η διερεύνηση παραμέτρων χρήσης διαδικτυακών τόπων κοινωνικού εμπορίου.
Στάδια: 1. Εκτενής βιβλιογραφική επισκόπηση (έρευνα στο Ιnternet και βιβλιογραφική αναζήτηση) με στόχο τη συλλογή παραμέτρων που επηρεάζουν την αποδοχή. 2. Διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων και δημιουργία ερευνητικού μοντέλου για τη μέτρησης αποδοχής. 3. Αξιολόγηση μοντέλου. 4. Συμπεράσματα.
Σχετική Βιβλιογραφία:

 • Brengman, M., Karimov, F.P. (2012). An empirical investigation of social network influence on consumer purchasing decision: The case of Facebook. Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice, Volume 14, Issue 1, Pages 18-29.
 • Guo, S., Wang, M., Leskovec, J. (2011). The role of social networks in online shopping: Information passing, price of trust, and consumer choice. In Proceedings of the 12th ACM Conference on Electronic Commerce, EC'11, San Jose, 5-9 June, Pages 157-166.
 • Han, B., Windsor, J. (2011). User's willingness to pay on social network sites. Journal of Computer Information Systems, Volume 51, Issue 4, Pages 31-40.
 • Mulero, O., Adeyeye, M., Ajibesin, A.A. (2012). Determinants of user acceptance of online social networks marketing. In Proceedings of the IASTED International Conference on Communication, Internet, and Information Technology, CIIT 2012, Baltimore, 14-16 May, Pages 338-345.
 • Shen, J. (2012). Social comparison, social presence, and enjoyment in the acceptance of social shopping websites. Journal of Electronic Commerce Research, Volume 13, Issue 3, Pages 198-212.

 

 

 

Συλλογή και κατηγοριοποίηση δεδομένων κίνησης, μέσω κινητών τηλεφώνων, με στόχο την ανίχνευση δραστηριότητας

Επιβλέποντες: Βαρλάμης Ηρακλής, Τσερπές Κωνσταντίνος, Δημητρακόπουλος Γεώργιος

Θεωρητικό υπόβαθρο: Στις μέρες μας οι χρήστες έξυπνων κινητών τηλεφώνων χρησιμοποιούν εφαρμογές οι οποίες καταγράφουν διαρκώς δεδομένα (κίνησης, θέσης, χρήσης, προτιμήσεων κλπ.) τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν με πολλούς τρόπους εφόσον αναλυθούν. Ένα από τα πολλά παραδείγματα είναι η εφαρμογή My Tracks για Android η οποία καταγράφει τα δεδομένα θέσης με χρήση του GPS και εμφανίζει γραφήματα για τη μεταβολή της ταχύτητας και της αλλαγής υψομέτρου σε προκαθορισμένες διαδρομές.
Στόχος της εργασίας είναι να αναπτύξει μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα η οποία θα είναι διαρκώς ανοικτή, θα καταγράφει μέσω GPS τα δεδομένα θέσης του χρήση, θα τα αναλύει και θα τα συνδυάζει με δεδομένα συγκοινωνιακού δικτύου. Ο στόχος της εφαρμογής είναι ο εξής: κάνοντας χρήση τεχνικών κατηγοριοποίησης να προσδιορίζει τον τύπο κίνησης του χρήστη μέσα στην ημέρα (π.χ. 00:00-8:00 ακίνητος, 8:00-8:05 περπάτημα, 8:05-10:10 αυτοκίνητο, 10:10-10:30 μετρό κλπ)
Τεχνικές λεπτομέρειες: Η εφαρμογή που θα πρέπει να λειτορυγεί σε κινητά με android, να συλλέγει τα δεδομένα και να τα επεξεργάζεται τοπικά. Επιπλέον να προβλέπει για την προώθηση των δεδομένων σε κεντρικό server όπου θα συλλέγονται και θα αναλύονται τα δεδομένα πολλών χρηστών.
Βιβλιογραφία:


Εξαγωγή γνώσης από χρονικά μεταβαλλόμενους κοινωνικούς γράφους

Επιβλέπων: Βαρλάμης Ηρακλής

Στις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και γενικότερα στα social media, οι χρήστες συνάπτουν σχέσεις έμμεσα ή άμεσα οι οποίες μεταφέρουν πέρα από τον τύπο τους (π.χ. σχέσεις φιλίας, σχέσης παρακολούθησης κλπ), θετική ή αρνητική στάση, μια χρονική πληροφορία που υποδηλώνει πόσο πρόσφατες είναι ή πόσο πρόσφατα ανανεώθηκαν κλπ. Αυτή η πληροφορία μπορεί να αξιοποιηθεί με πολλούς τρόπους, όπως για παράδειγμα για να εντοπίσει σημαντικούς κόμβους μέσα στο κοινωνικό δίκτυο, να προτείνει τη δημιουργία νέων ακμών κλπ.
Στόχος της εργασίας είναι να υλοποιήσει αλγορίθμους που προτείνουν τη δημιουργία ακμών σε κοινωνικούς γράφους και να τους συγκρίνει σε όσο το δυνατόν περισσότερους κοινωνικούς γράφους, με διαφορετικά χαρακτηριστικά (κατευθυνόμενοι ή μη, διπλής ή μονής κατεύθυνσης, με ή χωρίς χρονική πληροφορία, με ή χωρίς πόλωση ακμών).
Βιβλιογραφία:

 • I. Varlamis, M. Eirinaki, M. Louta, "Application of social network metrics to a composite trust-aware collaborative model for generating personalized recommendations". Ιn "The Influence of Technology on Social Network Analysis and Mining", Tansel Ozyer, et al. editors. Springer. 2012
 • Jure Leskovec, Daniel P. Huttenlocher, Jon M. Kleinberg: Predicting positive and negative links in online social networks. WWW 2010: 641-650
 • I. Varlamis, M. Eirinaki and M. Louta. "A study on social network metrics and their application in trust networks", in Proceedings of the 2nd International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM 2010), 9-11 August, 2010, Odense, Denmark.
 • Οι διαθέσιμοι γράφοι από το Koblenz Network Collection: http://konect.uni-koblenz.de/networks


Βελτίωση συστημάτων συστάσεων (recommender systems) με ανακάλυψη κοινοτήτων έμπιστων χρηστών

Επιβλέπων: Βαρλάμης Ηρακλής

Τα συστήματα συστάσεων (ΣΣ) χρησιμοποιούνται ευρέως προκειμένου να βοηθήσουν τους χρήστες να βρουν χρήσιμες πληροφορίες μέσα από ένα κυκεώνα δεδομένων. Ένα τέτοιο σύστημα συνήθως προτείνει στο χρήστη κάποιες πληροφορίες που πιθανότατα τον ενδιαφέρουν. Η λειτουργία τους βασίζεται στην ιστορία αλληλεπίδρασης του χρήστη αλλά και στην ομοιότητα του χρήστη με άλλους χρήστες. Ανακύπτει όμως ένα προβλήματα που αφορά σε καινούργιους χρήστες, για τους οποίους δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες προκειμένου να γίνουν συστάσεις (cold start problem). Εν μέρει αυτό το θέμα μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω της δημιουργίας κοινότητας εμπίστων χρηστών.
Στόχος της εργασίας είναι να επεκτείνει ένα υπάρχον σύστημα που παρέχει συστάσεις ώστε να προσφέρει στον χρήστη επεξήγηση του τρόπου δημιουργίας μιας σύστασης. Αυτό βοηθά σημαντικά στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης από το χρήστη στο σύστημα. H πειραματική ανάπτυξη του συστήματος θα γίνει σε συνεργασία με το Software and Knowledge Engineering Laboratory (SKEL) του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.
Αυτόματη δημιουργία εφημερίδας για offline ανάγνωση με περιεχόμενο από ηλεκτρονικές πηγές

Επιβλέπων: Βαρλάμης Ηρακλής

Η πτυχιακή εργασία αφορά τη δημιουργία μιας web εφαρμογής η οποία θα δέχεται τα αναγνωστικά ενδιαφέροντα του χρήστη, θα αντλεί πρόσφατο περιεχόμενο από συγκεκριμένες ηλεκτρονικές εφημερίδες και θα παράγει μια ψηφιακή εφημερίδα (σε pdf μορφή) την οποία στη συνέχεια ο χρήστης θα μπορεί να κατεβάσει στον υπολογιστή ή στο κινητό του και να τη διαβάσει offline. Η εφαρμογή θα αναπτυχθεί ως web εφαρμογή, ώστε να είναι προσβάσιμη από περισσότερους από ένα χρήστες, θα επιτρέπει στους διαχειριστές της να προσθέσουν πηγές από τις οποίες θα αντλούνται οι ειδήσεις, και να καθορίσουν κατηγορίες ειδήσεων σε αυτές. Η εφαρμογή μπορεί να έχει και εκδοχή για κινητά (ως android application).

Βιβλιογραφία:

 • Kovack, Mark E. "Method for automated generation of interactive enhanced electronic newspaper." U.S. Patent Application 10/050,368.
 • Lars Vogel, Creating PDF with Java and iText - Tutorial (http://www.vogella.com/articles/JavaPDF/article.html)
 • Tenenboim, L., Shapira, B., & Shoval, P. (2008). Ontology-based classification of news in an electronic newspaper. (http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/bitstream/10525/1035/1/IBS-02-p12.pdf)

 

 

 

Χαρτογράφηση Καμένων Εκτάσεων με την Χρήση Map-Reduce

Επιβλέπων: Μιχαήλ Δημήτριος

Στην διπλωματική αυτή θα υλοποιήσετε μία αλυσίδα αλγορίθμων επεξεργασίας εικόνων για χαρτογράφηση καμένων εκτάσεων με την χρήση της πλατφόρμας Map-Reduce Hadoop. Η υλοποίηση θα γίνει με την χρήση Java και Python.
http://hadoop.apache.org/
http://www.python.org/
Παραλληλοποίηση Αλγορίθμων Χαρτογράφησης Καμμένων Εκτάσεων σε Δορυφορικά Δεδομένα

Επιβλέπων: Μιχαήλ Δημήτριος

Στην διπλωματική αυτή θα πρέπει να παραλληλοποιήσετε ένα σύνολο αλγορίθμων επεξεργασίας εικόνων υπεύθυνων για την αυτόματη χαρτογράφηση καμμένων εκτάσεων (burn scar mapping) από δορυφορικές εικόνες LandSat. Η υλοποίηση θα γίνει με χρήση της γλώσσας Python.
http://www.python.org/
http://wiki.python.org/moin/ParallelProcessing
http://www.scipy.org/
Υλοποίηση Δέντρου Ενδιάμεσης Μνήμης (Buffer Tree)

Επιβλέπων: Μιχαήλ Δημήτριος

Το δέντρο ενδιάμεσης μνήμης (buffer tree) είναι μια δομή δεδομένων διατήρησης ταξινομημένων
αντικειμένων ως προς κάποιο κλειδί, με καλή απόδοση σε εξωτερική μνήμη (σκληρός δίσκος).
Είναι ουσιαστικά ένα ισοζυγισμένο δέντρο (π.χ 2-4 δέντρα) με μεγάλο δείκτη διακλάδωσης και
επιπλέον ενδιάμεση μνήμη σε κάθε κόμβο. Το δέντρο αυτό λειτουργεί αποδοτικά αφού συλλέγει έναν
μεγάλο αριθμό από λειτουργίες και στην συνέχεια τις εκτελεί όλες ταυτόχρονα. Με αυτό τον τρόπο
ελαχιστοποιεί τον αριθμό των φορών που χρειάζεται να μεταφέρει δεδομένα από τον δίσκο στην
μνήμη και αντίστροφα.
Στην πτυχιακή αυτή πρέπει να υλοποιήσετε ένα δέντρο ενδιάμεσης μνήμης σε γλώσσα Java.
Υλοποίηση Αυτόματης Φόρτωσης Δεδομένων RDF

Επιβλέπων: Μιχαήλ Δημήτριος

Στην διπλωματική αυτή θα υλοποιήσετε ένα μηχανισμό φόρτωσης δεδομένων στο σύστημα Sesame αποθήκευσης σημασιολογικής πληροφορίας σε μορφή RDF. Η φόρτωση των δεδομένων θα γίνεται σταδιακά ανάλογα με την χρήση τους σε αντίστοιχα SPARQL ερωτήματα.
http://www.openrdf.org/
http://www.openrdf.org/doc/sesame2/system/