Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

Ενδεικτικά Θέματα Πτυχιακών Εργασιών - Εαρινό εξάμηνο 2013-2014

 

Ανάπτυξη συστήματος μέτρησης απόδοσης web server με εφαρμογή σε πραγματικά δεδομένα

 Επιβλέπων: Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος

 Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην κατασκευή ενός εύχρηστου και παραμετροποιήσιμου συστήματος το οποίο θα μετράει την απόδοση web server, με βάση υπάρχουσες μετρικές. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί πειράματα με αυξανόμενο φόρτο προς δοσμένο web server και να παρακολουθεί την συμπεριφορά αυτού κατά την διάρκεια των πειραμάτων. Η εργασία περιλαμβάνει τόσο την μελέτη των υπαρχουσών μετρικών απόδοσης και μεθόδων ελέγχου, για σκοπούς τεκμηρίωσης, όσο και την προγραμματιστική κατασκευή του αντίστοιχου συστήματος. Επίσης, περιλαμβάνει την εφαρμογή του συστήματος και την εξαγωγή συμπερασμάτων σε πραγματικά δεδομένα, που περιλαμβάνουν web servers σε πραγματικές συνθήκες φόρτου.

 

Συστήματα δικτύων αισθητήρων για καταγραφή και εντοπισμό συμβάντων

 Επιβλέπων: Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη συστημάτων δικτύων αισθητήρων τα οποία θα είναι σε θέση να εντοπίζουν και καταγράφουν συμβάντα βάσει οπτικής αναγνώρισης. Η εργασία περιλαμβάνει ανάπτυξη ενός πρωτότυπου συστήματος για αυτόν τον σκοπό.

 

Συγκριτική μελέτη της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα

 Επιβλέπων: Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος

 Διαχρονική μελέτη της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα. Σύγκριση ανά φορέα και κατηγορία ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Σύγκριση με προηγμένες και λοιπές χώρες της ΕΕ, καθώς και με χώρες του ΟΟΣΑ. Επιβεβαίωση των πρωτογενών στοιχείων του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ. Πρόβλεψη για μελλοντική εξέλιξη κατά τα προσεχή χρόνια. Συσχέτιση με την εξέλιξη της ευρυζωνικότητας στη χώρα μας. Στατιστική απεικόνιση των ανωτέρω καθώς της συσχέτισης τους με λοιπούς παράγοντες της οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. αύξηση ΑΕΠ). Αντίστοιχη μελέτη για τα ζητήματα διαλειτουργικότητας μεταξύ ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

 

Αναγνώριση REST web services με χρήση τεχνικών κατηγοριοποίησης και επεξεργασίας φυσικής γλώσσας

 Επιβλέποντες: Ουρανία Χατζή, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος

 Οι διαδικτυακές υπηρεσίες (webservices) που διατίθενται ως RESTAPIs, και όχι ως SOAPwebservices με περιγραφή σε WSDL, είναι δύσκολο να ανιχνευθούν, καθώς συνήθως περιγράφονται με φυσική γλώσσα, και δεν υπάρχει κάποιο γενικά συμφωνημένο πρότυπο. Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό την εφαρμογή τεχνικών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και κατηγοριοποίησης, ώστε να αναπτυχθεί ένα σύστημα το οποίο θα εκπαιδεύεται στην αναγνώριση περιγραφών REST. Σκοπός αυτού του συστήματος είναι να ενσωματωθεί σε μηχανή αναζήτησης εξειδικευμένη σε διαδικτυακές υπηρεσίες, ώστε κατά την διαδικασία του crawling να μπορεί, εκτός από WSDL υπηρεσίες, να ανιχνεύσει και κατ’ επέκταση να ευρετηριάσει και διαδικτυακές υπηρεσίες ως RESTAPIs.

 

 

Κατασκευή διαδικτυακού εργαλείου δοκιμής και εξαγωγής συμπερασμάτων για διαδικτυακές υπηρεσίες

 Επιβλέποντες: Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Ουρανία Χατζή

 Οι περιγραφές διαδικτυακών υπηρεσιών που προσφέρονται στο διαδίκτυο συνήθως αφορούν λειτουργικά χαρακτηριστικά διαδικτυκών υπηρεσιών (εισόδους, εξόδους κτλ). Επιπλέον, η ταχύτατα μεταβαλλόμενη φύση του διαδικτύου καθιστά πολλές από τις περιγραφές απαρχαιωμένες.

 Ζητούμενο της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι η κατασκευή ενός εργαλείου το οποίο μέσω μιας εύχρηστης διαδικτυακής διεπαφής θα δίνει τη δυνατότητα κατασκευής ενός client δοκιμής διαδικτυακών υπηρεσιών.

 Θα πρέπει να είναι δυνατή τόσο η δοκιμή μεμονωμένων διαδικτυακών υπηρεσιών, όσο και ομάδων διαδικτυακών υπηρεσιών, με σκοπό την εξακρίβωση της τρέχουσας κατάστασής τους. Επιπλέον, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα εξαγωγής επαναλαμβανόμενων παραμετροποιημένων δοκιμών για συγκεκριμένες διαδικτυακές υπηρεσίες, έτσι ώστε να εξάγονται συμπεράσματα για μη λειτουργικά χαρακτηριστικά τους, όπως η διαθεσιμότητά τους.

 Επιπλέον, στο πλαίσιο της πτυχιακής εργασίας θα δημιουργηθεί ενδεικτικό test set με περιγραφές διαδικτυακών υπηρεσιών, για την καθεμία από τις οποίες θα παρέχονται τιμές σε καθορισμένα μη λειτουργικά χαρακτηριστικά, το οποίο θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο σε ερευνητές του χώρου.

 

 Τα τυχαία γραφήματα (οι τυχαίοι γράφοι) ως μοντέλα δικτύων

 Επιβλέπουσα: Βαμβακάρη Μαλβίνα

 H θεωρία των τυχαίων γραφημάτων (γράφων) θεμελιώθηκε από τους Erdös και Rényi [3] στο τέλος της δεκαετίας του ’50. Το τυχαίο γράφημα των Erdös και Rényi είναι ένα από τα παλαιότερα και καλύτερα μελετημένα μοντέλα δικτύων στη διεθνή βιβλιογραφία και συχνά αναφέρεται ως κλασικό. Ωστόσο, το κλασικό τυχαίο γράφημα διαφέρει σημαντικά ως προς τις ιδιότητες του, από τα δίκτυα του πραγματικού κόσμου (real-world), όπως αυτών του Διαδικτύου (αυτόνομα συστήματα) (Internet, autonomoussystems), του Παγκόσμιου Ιστού (ιστοσελίδες) (World-WideWeb, sites), των κοινωνικών δικτύων (socialnetworks).

 Ως θέματα προπτυχιακών/ μεταπτυχιακών πτυχιακών εργασιών προτείνονται τα εξής

 • Ανασκόπηση των νεότερων αποτελεσμάτων για χρήση καταλλήλων τυχαίων γραφημάτων ως μοντέλα δικτύων καθώς και των τυπικών πιθανοθεωρητικών ιδιοτήτων τους [1,2]. Παρουσίαση ειδικών τυχαίων γραφημάτων ως μοντέλα δικτύων και μελέτη κάποιων από τις ιδιότητες τους, όπως της κατανομής του βαθμού των κορυφών (degreedistribution), του συντελεστή συσταδοποίησης (clusteringcoefficient), της διαπερασιμότητας και       της συνεκτικότητας.
 • Ανασκόπηση της μεθοδολογίας στατιστικής ανάλυσης δεδομένων δικτύων, όπως της συσταδοποίησης γραφημάτων ( graphclustering) και των αλγορίθμων υλοποίησης τους και ως μελέτη περίπτωσης εφαρμογές τους σε πραγματικά δεδομένα [4,5].

 Ενδεικτική Βιβλιογραφία

 • B. Bollobás, Random Graphs, Cambridge University Press, Cambridge, 2001.
 • S. Bornholdt and H. G. Schuster (Eds), Handbook of Graphs and Networks: From the Genome to the Internet,   Wiley-VCH, Weinheim , 2003.
 • P. Erdös, P and A. Rényi, On random graphs I., Publicationes Mathematicae Debrecen 5 (1959), 290-297.
 • E.D.       Kolaczyk, Statistical Analysis of Network Data: Methods and Models, Springer Series in Statistics, 2003 .
 • S. E. Schaeffer, Survey Graph clustering, Computer Science Review 1(2007), 27-64.

 

 

 

 

 

 

Ασυμπτωτική απαρίθμηση συνδυαστικών δομών με εφαρμογές στην επιστήμη της Πληροφορικής – Αλγοριθμικές προσομοιώσεις

 Επιβλέπουσα: Βαμβακάρη Μαλβίνα

 Η Ασυμπτωτική Απαρίθμηση Συνδυαστικών Δομών είναι μία περιοχή της Συνδυαστικής με ενδιαφέρουσες εφαρμογές στην Επιστήμη της Πληροφορικής όπως στις τυχαίες Αλγοριθμικές δομές και στα τυχαία Γραφήματα. Στις προτεινόμενες διπλωματικές εργασίες θα μελετώνται συνδυαστικές δομές με εφαρμογές στην Επιστήμη της Πληροφορικής. Ειδικότερα, οι υπό μελέτη συνδυαστικές δομές θα περιγράφονται μέσω των απαριθμητριών γεννητριών συναρτήσεων τους και των αναγωγικών σχέσεων τους. Επίσης, χρησιμοποιώντας στοιχεία Μαθηματικής Ανάλυσης και Πιθανοτήτων θα απαριθμούνται ασυμπτωτικά οι υπό μελέτη δομές. Επιπλέον, θα υλοποιούνταιαλγοριθμικές προσομοιώσεις των αποτελεσμάτων.

 Ενδεικτικές Συνδυαστικές Δομές:

 1. Σύνολα Συζεύξεως Γραφημάτων

 2. q-Κατανομές και q-Καταλήψεις

 3. Διαγράμματα Ferrers και αριθμοί Rook

 Ενδεικτική Βιβλιογραφία

 • EppSusannaS., Διακριτά Μαθηματικά με Εφαρμογές, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2010.
 • Καραμπατζός Γ., Υπολογιστικά Μαθηματικά, Εκδ. ΧΠΑ, Αθήνα 2004.
 • Κούτρας Μ., Εισαγωγή στις Πιθανότητες: Θεωρία και Εφαρμογές, Ι , ΙΙ , Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα, 2005.
 • Κυριακούσης Α., Στατιστικές Μέθοδοι, Εκδ. Συμμετρία, Αθήνα 2000.
 • Κυρούσης Ε., Μπούρας X., Σπυράκης Π., Διακριτά Μαθηματικά: Τα Μαθηματικά της Επιστήμης των Υπολογιστών, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 1999.
 • Κυρούσης Ε., Μπούρας Π., Σπυράκης Π., Σταματίου Ι., Εισαγωγή στους Γράφους: Θεωρία, Προβλήματα και Λύσεις, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 1999.
 • Charalambides Ch., Enumerative Combinatorics, Chapmann & Hall/CRC, Florida, 2002.
 • Charalambides, Combinatorial Methods in Discrete Distributions, John Wiley & Sons, NJ, 2005.
 • Flajolet P. and Sedgwick R., Analytic Combinatorics, Cambridge University Press, NY, 2009.
 • Odlyzko A.M., Handbook of Combinatorics, Chapter 22 Asymptotic Enumeration Methods. Eds. R.L. Graham, M. Grotshel, and L. Lovasz, 1063-1229. Elsevier Science Publishers, Amsterdam, 1995.
 • Sedgwick R. and Flajolet P., An Introduction to the Analysis of Algorithms, Addison-Wesley Professional, 1995.

 

 

 

Εξόρυξη γνώσης από χρονικά μεταβαλόμενους γράφους

Επιβλέπων: Ηρακλής Βαρλάμης

Στις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και γενικότερα στα socialmedia, οι χρήστες συνάπτουν σχέσεις έμμεσα ή άμεσα οι οποίες μεταφέρουν πέρα από τον τύπο τους (π.χ. σχέσεις φιλίας, σχέσης παρακολούθησης κλπ), θετική ή αρνητική στάση, μια χρονική πληροφορία που υποδηλώνει πόσο πρόσφατες είναι ή πόσο πρόσφατα ανανεώθηκαν κλπ. Αυτή η πληροφορία μπορεί να αξιοποιηθεί με πολλούς τρόπους, όπως για παράδειγμα για να εντοπίσει σημαντικούς κόμβους μέσα στο κοινωνικό δίκτυο, να προτείνει τη δημιουργία νέων ακμών κλπ.

 Στόχος της εργασίας είναι να υλοποιήσει αλγορίθμους που προτείνουν τη δημιουργία ακμών σε κοινωνικούς γράφους και να τους συγκρίνει σε όσο το δυνατόν περισσότερους κοινωνικούς γράφους, με διαφορετικά χαρακτηριστικά (κατευθυνόμενοι ή μη, διπλής ή μονής κατεύθυνσης, με ή χωρίς χρονική πληροφορία, με ή χωρίς πόλωση ακμών).

Βιβλιογραφία:

 • Varlamis, M. Eirinaki, M. Louta, "Application of social network metrics to a composite trust-aware collaborative model for generating personalized recommendations". Ιn "The Influence of Technology on Social Network Analysis and Mining", Tansel Ozyer, et al. editors. Springer. 2012
 • Fortunato, S. (2010). Community detection in graphs. Physics Reports, 486(3), 75-174.
 • Palla, G., Barabási, A. L., & Vicsek, T. (2007). Quantifying social group evolution. Nature, 446(7136), 664-667.
 • Jure Leskovec, Daniel P. Huttenlocher, Jon M. Kleinberg: Predicting positive and negative links in online social networks. WWW 2010: 641-650
 • Οι διαθέσιμοι γράφοι από το KoblenzNetworkCollection: http://konect.uni-koblenz.de/networks

 

Ανίχνευση συμπεριφορών μέσα από ανάλυση συναισθήματος σε ακολουθίες μηνυμάτων

 Επιβλέπων: Ηρακλής Βαρλάμης

 Το πρόβλημα της εξόρυξης γνώμης ή συναισθήματος από κείμενα βρίσκει στις μέρες μας μεγάλο ενδιαφέρον, λόγω του μεγάλου αριθμού κειμένων που υποβάλουν οι χρήστες στα κοινωνικά μέσα με τη μορφή σχολίων, διαλόγων κλπ. Οι υπάρχουσες τεχνικές ανάλυσης συναισθήματος περιορίζονται στην αποσπασματική επεξεργασία κάθε σχολίου/κειμένου ξεχωριστά χωρίς να το εξετάσουν στο ευρύτερο πλαίσιο διαλόγου στο οποίο μπορεί να εντάσσεται.

 Στόχος της εργασίας είναι να εισάγει μια νέα διάσταση στην ανάλυση συναισθήματος, τη διάσταση του χρόνου. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να αναπτύξει αλγορίθμους που θα αναλύουν ακολουθίες κειμένων (π.χ. διαλόγους) και θα εξάγουν με βάση την αλληλουχία συναισθημάτων συμπεράσματα για την κατάσταση ή το προφίλ των συμμετεχόντων.

 Τεχνικές λεπτομέρειες: Θα πρέπει να μελετηθούν και να τροποποιηθούν κατάλληλα αλγόριθμοι εξαγωγής γνώσης από ακολουθιακά δεδομένα (π.χ. MarkovModels) και να δοκιμαστούν σε κατάλληλα σύνολα δεδομένων. Η εργασία θα πρέπει να συλλέξει τα δεδομένα εκπαίδευσης και ελέγχου και καλό είναι να εστιάσει σε συγκεκριμένους τύπους συμπεριφορών (προφίλ/ καταστάσεων) όπως για παράδειγμα σε χρήστες που επιχειρούν bullying ή trolling. Για την εξαγωγή συναισθήματος μπορούν κατά περίπτωση να χρησιμοποιηθούν ή να αναπτυχθούν λεξικά όρων με συναισθηματικό φορτίο ή δεδομένα εκπαίδευσης.

 Βιβλιογραφία:

 • Bontcheva, K. & Rout, D. (2012). Making Sense of Social Media Streams through Semantics: a Survey. Semantic Web journal.
 • Dinakar, K., Jones, B., Havasi, C., Lieberman, H., and Picard, R. 2012. Common sense reasoning for detection, prevention, and mitigation of cyberbullying. ACM Trans. Interact. Intell. Syst. 2, 3, Article 18 (September 2012)
 • Jun-Ming Xu, Kwang-Sung Jun, Xiaojin Zhu, and Amy Bellmore. 2012. Learning from bullying traces in social media. In Proceedings of the 2012 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (NAACL HLT '12). Association for Computational Linguistics, Stroudsburg, PA, USA, 656-666.

 

 

 

Οπτικές ασύρματες επικοινωνίες για τηλεματικές υπηρεσίες έξυπνων μεταφορών

Επιβλέπων: Θωμάς Καμαλάκης

Οι ασύρματες οπτικές επικοινωνίες αποτελούν έναν έξυπνο τρόπο και οικονομικό τρόπο για επικοινωνίες μικρών αποστάσεων. Στα πλαίσια της προτεινόμενης πτυχιακή θα αποτιμηθούν τα ασύρματα οπτικά συστήματα για εφαρμογές τηλεματικής οι οποίες έχουν σχέση με τις έξυπνες μεταφορές. Θα πραγματοποιηθεί τόσο βιβλιογραφική αναζήτηση του τρέχοντος state-of-the-art όσο και υλοποίηση ενός μοντέλου για την μοντελοποίηση ενός ζεύγους πομπού/δέκτη ενός τέτοιου συστήματος.

Προαπαιτούμενα: οπτικές επικοινωνίες, σήματα και συστήματα.

 

 

 

Οπτικά φίλτρα μικροδακτυλίου με εφαρμογές στις τηλεπικοινωνίες

Επιβλέπων: Θωμάς Καμαλάκης

Οι διατάξεις μικροδακτυλίου (micro-ring) παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την υλοποίηση συμπαγών οπτικών φίλτρων σε ολοκληρωμένη μορφή. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι αφενός μεν να παρουσιασθούν και να αποτιμηθούν οι τεχνολογίες φίλτρων που βασίζονται στους μικροδακτυλίους που έχουν προταθεί κατά καιρούς στην βιβλιογραφία όσο και η ανάπτυξη ενός εργαλείου σχεδιασμού και προσομοίωσης των εν λόγω διατάξεων.

Προαπαιτούμενα: οπτικές επικοινωνίες, τηλεπικοινωνιακά συστήματα.

 

 

 

Δημιουργία και υποστήριξη ενός massive open online course στις τηλεπικοινωνίες

Επιβλέπων: Θωμάς Καμαλάκης

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία και πιλοτική υποστήριξη ενός διαδικτυακού μαθήματος στις τηλεπικοινωνίες. Προτεινόμενη πλατφόρμα είναι το course-builder (https://code.google.com/p/course-builder/). Η πτυχιακή θα περιλαμβάνει την προετοιμασία του υλικού, την καταγραφή και επεξεργασία των διαλέξεων καθώς και την αξιολόγηση του μαθήματος από τους φοιτητές. Ενδεικτικά τα μαθήματα που θα υποστηριχθούν είναι τα "Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα" (χειμερινό εξάμηνο) ή/και το μάθημα "Οπτικές Επικοινωνίες" (εαρινό εξάμηνο).

Προαπαιτούμενα: εξοικείωση με τις βασικές τεχνολογίες του course-builder, τηλεπικοινωνιακά συστήματα.

 

 

 

Σχεδιασμός, ανάπτυξη & Χαρακτηρισμός Φασματοφωτόμετρου με βάση το κινητό τηλέφωνο (σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος).

 Επιβλέπων: Θωμάς Καμαλάκης

 Στα πλαίσια της εργασίας θα σχεδιασθεί και θα αναπτυχθεί φασματοφωτόμετρο χαμηλού κόστους το οποίο θα βασίζεται στην φωτογραφική μηχανή υψηλής ανάλυσης που είναι ενσωματωμένη στα κινητά τηλέφωνα τελευταίας γενιάς και στα οποία είναι δυνατή η παραμετροποίηση λειτουργίας της διαμέσου λογισμικού. Στα αρχικά στάδια θα σχεδιασθεί οπτικό σύστημα αποτελούμενο από κατάλληλα grating και slit. Το οπτικό αυτό σύστημα θα τοποθετείται στο κινητό τηλέφωνο μπροστά από τη φωτογραφική μηχανή και θα αναλύει το προσπίπτων φως το οποίο και θα καταγράφεται στη φωτ. μηχανή διαμέσου κατάλληλου λογισμικού που θα αναπτυχθεί γι’ αυτό το σκοπό. Το συνολικό σύστημα θα αξιολογηθεί αναφορικά με το φασματικό εύρος λειτουργίας, τη διακριτική ικανότητα και την ευαισθησία του. Στο τελευταίο στάδιο της εργασίας το φασματοφωτόμετρο θα εφαρμοσθεί στην μελέτη απορρόφησης πρότυπων διαλυμάτων.

 Προαπαιτούμενα: Βασικές γνώσεις οπτικής, Βασικές γνώσεις προγραμματισμού

 ΒασικήΒιβλιογραφία:

 

 

 

Έλεγχος και προγραμματισμός ηλεκτρονικών οργάνων για την αυτοματοποίηση μετρήσεων

 Επιβλέπων: Θωμάς Καμαλάκης

 Οι ηλεκτρονικές μετρήσεις δύναται να αυτοποματοποιηθούν μέσω διάφορων πρωτοκόλλων επικοινωνίας που επιτρέπουν την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του υπολογιστή, παλμογράφου και ηλεκτρικών γεννητριών. Σκοπός της πτυχιακής είναι ο προγραμματισμός των οργάνων του εργαστηρίου ηλεκτρονικής για την διενέργεια σειράς εξελιγμένων μετρήσεων στο περιβάλλον GNU-OCTAVE ή ισοδύναμο.

 Προαπαιτούμενα: σήματα και συστήματα, βασικές γνώσεις OCTAVE, ηλεκτρονική.

 

 

 Αξιολόγηση υπηρεσιών κινητής τραπεζικής

 Επιβλέπουσα: Βασιλοπούλου Κωνσταντίνα

 


Η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός συστήματος διεπιφάνειας κοινωνικού δικτύου συγκεκριμένου σκοπού με εφαρμογή στο ηλεκτρονικό εμπόριο

 Επιβλέπουσα: Βασιλοπούλου Κωνσταντίνα

 Η χρήση κοινωνικών δικτύων στο ηλεκτρονικό εμπόριο υποστηρίζει την αλληλεπίδραση των χρηστών/καταναλωτών, την ανταλλαγή πληροφοριών και γνωμών για τα προϊόντα των εταιρειών που συμμετέχουν στο δίκτυο. Στόχος δυνητικά οι έμποροι λιανικής πώλησης να αυξήσουν την αναγνωσιμότητα τους και την εμπιστοσύνη των πελατών τους. Προκλήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην ανάπτυξη ενός συστήματος διεπιφάνειας είναι για παράδειγμα η παρουσίαση του περιεχομένου και η συγκρότηση μίας κοινότητας.
Στάδια: 1. Επισκόπηση των ιδιαιτεροτήτων ανάπτυξης συστημάτων διεπιφάνειας στο κοινωνικό εμπόριο. 2. Ανάπτυξη συστήματος διεπιφάνειας υπηρεσίας ΗΔ. 3. Αξιολόγηση προτεινόμενου συστήματος διεπιφάνειας.

 Σχετική Βιβλιογραφία:

 • Scarle, S. , Arnab, S., Dunwell, I., Petridis, P., Protopsaltis, A., de Freitas, S. (2012). E-commerce transactions in a virtual environment: Virtual transactions. Electronic Commerce Research. Volume 12, Issue 3, Pages 379-407.
 • Shen, J. (2012). Social comparison, social presence, and enjoyment in the acceptance of social shopping websites. Journal of Electronic Commerce Research, Volume 13, Issue 3, Pages 198-212.
 • Stephens, R.T. (2004). A framework for the identification of electronic commerce design elements that enable trust within the small hotel industry. Proceedings of the Annual Southeast Conference, 42nd Annual Southeast Regional Conference, ACM-SE 42, Huntsville, 2- 3 April, Pages 309-314.

 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής ridesharing για socialmedia

 Επιβλέπων: Γεώργιος Δημητρακόπουλος

 Το ride sharing είναι τεχνική προσυμφωνημένων ζευγαριών για εκτέλεση μιας διαδρομής με ένα μόνο αυτοκίνητο. Η πτυχιακή απαιτεί σχεδιασμό και ανάπτυξη αλγορίθμου για εύρεση των κατάλληλων matches και χρήση σε social media, από όπου θα εξάγονται και χαρακτηριστικά οδηγού-συνοδηγού.

 

 

 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος αντιπαραβολής κειμένου (antiplagiarism) με χρήση pattern matching τεχνικών

 Επιβλέπων: Γεώργιος Δημητρακόπουλος

 H πτυχική απαιτεί:

 1) μελέτη τεχνικών και αλγορίθμων pattern matching

 2) ανάπτυξη αλγορίθμου για αναγνώριση λέξεων και φράσεων και αναζήτησή τους σε έγγραφα μέσω μηχανών αναζήτησης

 3) εξαγωγή ποσοστού αντιγραφής κειμένου

 

 Η κατανομή πόρων (resourceallocation) στο υπολογιστικό νέφος (cloudComputing)

 

Επιβλέπων: Χρήστος Μιχαλακέλης

 

Το υπολογιστικό νέφος(CloudComputing) αποτελεί τη νέα τάση στην πληροφορική. Παρέχει πόρoυς (resources) ως υπηρεσίες στους χρήστες μέσω του Internet. Παράδειγμα παροχής πόρων είναι η υπολογιστική ισχύ ή ο αποθηκευτικός χώρος όπου ο χρήστης μέσω των κατάλληλων προγραμμάτων έχει πρόσβαση σε εφαρμογές και δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα σε απομακρυσμένους Η/Υ.Για να είναι αποτελεσματικές οι υπηρεσίες του cloudcomputingη αποδοτική κατανομή πόρων (resourceallocation) αποτελεί βασική προϋπόθεση.

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη μελέτη της κατανομής πόρων(resourceallocation) για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του cloudcomputing. Θα μελετηθεί η χρήση στρατηγικών με τις οποίες γίνεται η κατανομή των πόρων, οι μεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, καθώς και η ανάπτυξη των οικονομικών επιπτώσεων, τόσο για τον πάροχο(provider) όσο και για τον πελάτη(client).

 

 

Η διείσδυση και υιοθέτηση των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloudcomputing)στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 

Επιβλέπων: Χρήστος Μιχαλακέλης

 

Το υπολογιστικό νέφος (cloudcomputing) είναι όχι μόνο μια από τις πιο διαδεδομένες τεχνολογίες των τελευταίων ετών, αλλά και ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο που χρησιμοποιούν πλέον οι οργανισμοί για να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν.

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θα γίνει διερεύνηση των λόγων υιοθέτησης των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και των άμεσων οφελών – οικονομικής κυρίως φύσεως – από τη χρησιμοποίηση αυτού. Θα καταγραφούν οι τάσεις και τα ποσοστά διείσδυσης του Cloudστις επιχειρήσεις τόσο της ευρωπαϊκής όσο και της παγκόσμιας αγοράς, ενώ παράλληλα, θα μελετηθούν οι προκλήσεις και οι βασικοί προβληματισμοί των επιχειρήσεων σχετικά με το ΙΤ τους και πώς αυτές οι ανησυχίες μπορούν να αποφευχθούν ή να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, ώστε η μετακίνηση στο νέφος να ολοκληρωθεί με επιτυχία, αναλύοντας παραμέτρους και μεθόδους που μπορούν να εξασφαλίσουν κάτι τέτοιο.

 

 

 

 

Στρατηγικές τιμολόγησης των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloudcomputing) στην παγκόσμια αγορά

 

Επιβλέπων: Χρήστος Μιχαλακέλης

 

Το υπολογιστικό νέφος (cloudcomputing) είναι ένα επιχειρηματικό μοντέλο που έχει τη δυνατότητα να μετασχηματίσει εξ ολοκλήρου τη βιομηχανία των παραδοσιακών τεχνολογιών πληροφορικής, προσφέροντας εναλλακτικές λύσεις. Ήδη, αρκετοί πάροχοι, που συνυπάρχουν στην αγορά υπολογιστικού νέφους, παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες (λογισμικό ως υπηρεσία - SaaS) στους πελάτες του, τόσο σχετικά με τη φύση μιας εφαρμογής, όσο και με την πρόβλεψη της ποιότητας των υπηρεσιών (QoS).

Στην παρούσα εργασία θα μελετηθεί ο ανταγωνισμός που δημιουργήθηκε εξαιτίας της αυξανόμενης ζήτησης υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και θαγίνει μιαεπισκόπηση των στρατηγικών τιμολόγησης και κοστολόγησης των υπηρεσιών αυτώνπου υπάρχουν και χρησιμοποιούνται στην παγκόσμια αγορά της πληροφορικής, καθώς και μια προσπάθεια σύγκρισης αυτών. Θα μελετηθούν θέματα που αφορούν στα κόστη του cloudαπό την πλευρά του παρόχου και του καταναλωτή, πιθανές επιδράσεις που έχει η υιοθέτηση της νέας αυτής τεχνολογίας στον προϋπολογισμό ενός εταιρικού οργανισμού και θα γίνει προσπάθεια ανάλυσης του τρόπου με τονοποίο μπορεί να βρεθεί η βέλτιστη επιχειρηματική λύση (πακέτο υπηρεσιώνCloud) για κάθε οργανισμό.

 

 

 

WebCrawler για ανάλυση βιβλιογραφικών αναφορών

Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Τσερπές

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η δημιουργία ενός web crawler για το scholar.google.com. Το GoogleScholar είναι μία υπηρεσία της Google με την οποία μπορεί κανείς να αναζητήσει τίτλους, περιεχόμενο ή ονόματα συγγραφέων σε όλες τις επιστημονικές δημοσιεύσεις, βιβλία ή πατέντες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή online στο web. Παρόμοιες προσπάθειες έχουν γίνει με το “publishorperish”[1], το zotero[2], το scholar.py[3] και άλλα πάνω στα οποία μπορεί να βασιστεί κανείς.

Η τελική εφαρμογή θα πρέπει να χρησιμοποιεί το RESTAPI του GoogleScholar και να επιτρέπει την αναζήτηση με βάση το όνομα συγγραφέα. Το αποτέλεσμα θα είναι η ανάλυση της κάθε δημοσίευσης σε Java αντικείμενα στη μνήμη η δομή των οποίων θα ακολουθει τα citingstandards της IEEE[4]. Επίσης κάθε δημοσίευση θα συνοδεύεται από μία λίστα από όμοια αντικείμενα τα οποία θα αντιστοιχούν στις αναφορές άλλων δημοσιεύσεων στο συγκεκριμένο άρθρο (αντικείμενο) του συγγραφέα.

Προαπαιτούμενα

Java ή Python ή C++

Συμμετέχοντες

1 φοιτητής

Εκτιμώμενος Χρόνος

4±1μήνες

 

Υλοποίηση αλγορίθμου με τη χρήση του προγραμματιστικού μοντέλου MapReduce σε περιβάλλον παράλληλης επεξεργασίας

Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Τσερπές

 

Ένας μεγάλο πλήθος από προβλήματα σήμερα βασίζονται στην παράλληλη και κατανεμημένη επεξεργασία ενός μεγάλου όγκου δεδομένων. Το προγραμμαστικό μοντέλο MapReduce αποτελεί την πλέον δημοφιλή λύση για την αξιοποίηση πολλών υπολογογιστικών κόμβων και πλαίσια όπως το Hadoop[5] και το Storm[6]εμφανίζονται διαρκώς στην έρευνα αλλά και σε προϊόντα. Ταυτόχρονα, όλο και πιο συχνά συστήματα υπολογισμού υψηλών επιδόσεων (HPC) γίνονται διαθέσιμα στο ευρύ κοινό, με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι αλγόριθμοι να υλοποιούνται με στόχο την αξιοποίηση πολλών υπολογιστικών κόμβων.

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παραλληλοποίηση ενός αλγορίθμου από την περιοχή της βιοπληροφορικής με τη χρήση του μοντέλου MapReduce σε περιβάλλοντα παράλληλης επεξεργασίας, με τη χρήση του Message-PassingInterface (MPI). Το MPIείναι ένα standardτο οποίο ορίζει την υλοποίηση ενός πλαισίου που επιτρεπει την εκτέλεση κώδικα γραμμένου σε C, σε πολλούς παράλληλους υπολογιστικούς κόμβους.

 

Παράδειγμα: Θέλετε να φτιάξετε ένα πρόγραμμα που να μετράει πόσοι φοιτητές από μία λίστα έχουν το ίδιο όνομα. Αν υποθέσουμε ότι έχετε nυπολογιστικούς κόμβους (π.χ. ncores) τότε ένας έξυπνος τρόπος για να λύσετε το πρόβλημα θα ήταν να γράψετε ένα απλό κώδικα που να μετράει την εμφάνιση του κάθε ονόματος και στη συνέχεια να «σπάσετε» τη λίστα σε n-1μικρότερες και ίσες σε μέγεθος και να τις στείλετε σε n-1 κόμβους (mappers). Σε κάθε κόμβο θα εκτελεστεί ο απλός κώδικας και όλα τα αποτελέσματα θα συγκεντρωθούν στον εναπομείναντα κόμβο. Μόλις συγκεντρωθούν τα αποτελέσματα από όλους τους n-1 κόμβους, ο εναπομείναντας κόμβος θα εκτελέσει τον ίδιο κώδικα οπότε και θα δίνει την τελική απάντηση.

Προαπαιτούμενα

C

Συμμετέχοντες

1 φοιτητής

Εκτιμώμενος Χρόνος

4±1 μήνες

 

Συνεργατική δημιουργία χρονο-προγράμματος ως ένα πρόβλημα πολυκριτηριακής βελτιστοποίησης

Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Τσερπές

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η υλοποίηση ενός webσυστήματοςτο οποίο θα επιτρέπει στους καθηγητές ενός τμήματος να δηλώνουν πρτιμήσεις για τις ώρες και τις αίθουσες στις οποίες προτιμούν να κάνουν τα μαθήματά τους. Το σύστημα θα επιχειρεί να λύσει το πρόβλημα της δημιουργίας προγράμματος του εξαμήνου λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις των καθηγητών καθώς και άλλους περιορισμούς (π.χ. 1 μέρα ελεύθερη, κλπ).

 

Στην πράξη πρόκειται για ένα κλασσικό πρόβλημα πολυκριτηριακής βελτιστοποίησης (multi-objectiveoptimization[7]), όπου οι αίθουσες και χρόνος αποτελούν τους διαμοιραζόμενους πόρους ενώ οι προτιμήσεις των καθηγητών, η αντοχή των φοιτητών (π.χ. όριο = 6 συνεχόμενες ώρες τη μέρα) αποτελούν περιορισμούς. Οι στόχοι είναι η εύρεση λύσεων που διαχειρίζονται βέλτιστα το χρόνο και τις αίθουσες και ικανοποιούν πλήρως όλους τους περιορισμούς.

 

Το front-endθα εμφανίζεται ως ένα εμβομαδιαίο ημερολόγιο, στο οποίο οι χρήστες θα μπορούν να δηλώσουν περιορισμούς ή προτιμήσεις για τα μαθήματά τους, με εύχρηστους τρόπους (π.χ. drag-n-drop). Για προφανείς λόγους το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει accounts, ενώ θα πρέπει να υπάρχει και ένας adminaccountο οποίος να μπορεί να αναθέτει περιορισμούς που αφορούν όλους τους καθηγητές, π.χ. να ορίζει διαθέσιμες αίθουσες και ημέρες, να αναθέτει μαθήματα στους λογαρισμούς, να φτιάχνει νέους λογαριασμούς, να βλέπει την τρέχουσα διαμόρφωση του προγράμματος με βάση τις προτιμήσεις, κλπ.

Προαπαιτούμενα

Javascript, HTML5

Συμμετέχοντες

1 φοιτητής

Εκτιμώμενος Χρόνος

4±1 μήνες

 

Ανάπτυξη ολοκληρωμένης εφαρμογής έγκαιρης ενημέρωσης εκδήλωσης πυρκαγιών

Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Τσερπές

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η υλοποίηση ενός συστήματος ενημέρωσης εκδήλωσης πυρκαγιών από πολίτες. Με τη χρήση του συστήματος αυτού, οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνουν για κάποια πυρκαγιά με τη χρήση του μίας εφαρμογής για κινητά Android. Η εφαρμογή αυτή θα στέλνει ένα μήνυμα σε ένα webserver με την τοποθεσία (GPSlocation) και κάποια στοιχεία του χρήστη. Η πληροφορία αυτή θα αξιοποιείται από το webserverο οποίος θα ενημερώνει μια ιστοσελίδα με τη χρήση κατάλληλης σήμανσης. Για την αποφυγή falsepositives ή κακόβουλων ενεργειών, ο χρήστης θα μπορεί να στέλνει το μήνυμα μόνο μαζί με μία φωτογραφία από την περιοχή.

 

Στην ιστοσελίδα η ένδειξη του μηνύματος θα μεταβάλλεται στην περίπτωση που περισσότεροι από ένα χρήστες αποστέλλουν μήνυμα (και φωτογραφία) από τη φωτιά και εφόσον ο webserver διαπιστώνει από το GPSlocation ότι βρίσκονται κοντά.

 

Για την προσαρμοσμένη κινητοποίηση πόρων, το σύστημα θα ενημερώνει στο webpage και για το αν πρόκειται δασική έκταση. Αυτό θα πραγματοποιείται με τη βοήθεια ανοιχτών δεδομένων (π.χ. δεδομένα για Αισθητικά Δάση[8]) και τη συσχέτιση των διαθέσιμων στοιχείων από τους χρήστες.

 

Σε κάθε φάση της υλοποίησης το client και serverside κομματιού της εργασίας αυτής, θα χρησιμοποιηθούν καθιερωμένα πρότυπα και προδιαγραφές.

Προαπαιτούμενα

RESTfulAPIs, Android

Συμμετέχοντες

1 φοιτητής

Εκτιμώμενος Χρόνος

4±1 μήνες