Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

Ενδεικτικά Θέματα Πτυχιακών Εργασιών - Χειμερινό εξάμηνο 2014-2015

 

Ανάπτυξη συστήματος μέτρησης απόδοσης web server με εφαρμογή σε πραγματικά δεδομένα

Επιβλέπων: Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην κατασκευή ενός εύχρηστου και παραμετροποιήσιμου συστήματος το οποίο θα μετράει την απόδοση web server, με βάση υπάρχουσες μετρικές. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί πειράματα με αυξανόμενο φόρτο προς δοσμένο web server και να παρακολουθεί την συμπεριφορά αυτού κατά την διάρκεια των πειραμάτων. Η εργασία περιλαμβάνει τόσο την μελέτη των υπαρχουσών μετρικών απόδοσης και μεθόδων ελέγχου, για σκοπούς τεκμηρίωσης, όσο και την προγραμματιστική κατασκευή του αντίστοιχου συστήματος. Επίσης, περιλαμβάνει την εφαρμογή του συστήματος και την εξαγωγή συμπερασμάτων σε πραγματικά δεδομένα, που περιλαμβάνουν web servers σε πραγματικές συνθήκες φόρτου.

 

Συστήματα δικτύων αισθητήρων για καταγραφή και εντοπισμό συμβάντων

Επιβλέπων: Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη συστημάτων δικτύων αισθητήρων τα οποία θα είναι σε θέση να εντοπίζουν και καταγράφουν συμβάντα βάσει οπτικής αναγνώρισης. Η εργασία περιλαμβάνει ανάπτυξη ενός πρωτότυπου συστήματος για αυτόν τον σκοπό.

 

Τα τυχαία γραφήματα (οι τυχαίοι γράφοι) ως μοντέλα δικτύων

Επιβλέπουσα: Βαμβακάρη Μαλβίνα

H θεωρία των τυχαίων γραφημάτων (γράφων) θεμελιώθηκε από τους Erdös και Rényi [3] στο τέλος της δεκαετίας του ’50. Το τυχαίο γράφημα των Erdös και Rényi είναι ένα από τα παλαιότερα και καλύτερα μελετημένα μοντέλα δικτύων στη διεθνή βιβλιογραφία και συχνά αναφέρεται ως κλασικό. Ωστόσο, το κλασικό τυχαίο γράφημα διαφέρει σημαντικά ως προς τις ιδιότητες του, από τα δίκτυα του πραγματικού κόσμου (real-world), όπως αυτών του Διαδικτύου (αυτόνομα συστήματα) (Internet, autonomoussystems), του Παγκόσμιου Ιστού (ιστοσελίδες) (World-WideWeb, sites), των κοινωνικών δικτύων (socialnetworks).
Ως θέματα προπτυχιακών πτυχιακών εργασιών προτείνονται τα εξής

  • Ανασκόπηση των νεότερων αποτελεσμάτων για χρήση καταλλήλων τυχαίων γραφημάτων ως μοντέλα δικτύων καθώς και των τυπικών πιθανοθεωρητικών ιδιοτήτων του.  Παρουσίαση ειδικών τυχαίων γραφημάτων ως μοντέλα δικτύων και μελέτη κάποιων από τις ιδιότητες τους, όπως της κατανομής του βαθμού των κορυφών (degreedistribution), του συντελεστή συσταδοποίησης (clusteringcoefficient), της διαπερασιμότητας και της συνεκτικότητας.
  • Ανασκόπηση της μεθοδολογίας στατιστικής ανάλυσης δεδομένων δικτύων, όπως της συσταδοποίησης γραφημάτων ( graphclustering) και των αλγορίθμων υλοποίησης τους και ως μελέτη περίπτωσης εφαρμογές τους σε πραγματικά δεδομένα.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
B. Bollobás, Random Graphs, Cambridge University Press, Cambridge, 2001.
S. Bornholdt and H. G. Schuster (Eds), Handbook of Graphs and Networks: From the Genome to the Internet,   Wiley-VCH, Weinheim , 2003.
P. Erdös, P and A. Rényi, On random graphs I., Publicationes Mathematicae Debrecen 5 (1959), 290-297.
E.D.       Kolaczyk, Statistical Analysis of Network Data: Methods and Models, Springer Series in Statistics, 2003 .
S. E. Schaeffer, Survey Graph clustering, Computer Science Review 1(2007), 27-64.

 

Τεχνικές αναγνώρισης κοινοτήτων χρηστών σε κοινωνικά δίκτυα

Επιβλέποντες: Βαρλάμης Ηρακλής, Μιχαήλ Δημήτρης, Τσερπές Κωνσταντίνος

Οι γράφοι που διαμορφώνονται πίσω από εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης τροποποιούνται διαρκώς ανάλογα με τη συμπεριφορά των χρηστών. Εφαρμογές που παρέχουν εξατομικευμένες προτάσεις στους χρήστες βασίζονται στον εντοπισμό επιμέρους κοινοτήτων χρηστών με κοινά ενδιαφέροντα και συμπεριφορές για να βελτιώσουν τις προτάσεις τους. Σε αυτό το περιβάλλον των διαρκώς μεταβαλλόμενων γράφων είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός τεχνικών που θα αναγνωρίζουν κοινότητες χρηστών αλλά και ο ανασχεδιασμός των αλγορίθμων που θα τις αξιοποιούν για την παραγωγή προτάσεων.
Βιβλιογραφία:
Xie, J., Kelley, S., & Szymanski, B. K. (2013). Overlapping community detection in networks: The state-of-the-art and comparative study. ACM Computing Surveys (CSUR), 45(4), 43.
Papadopoulos, S., Kompatsiaris, Y., Vakali, A., & Spyridonos, P. (2012). Community detection in social media. Data Mining and Knowledge Discovery, 24(3), 515-554.
Tang, L., Wang, X., & Liu, H. (2012). Community detection via heterogeneous interaction analysis. Data Mining and Knowledge Discovery, 25(1), 1-33.
P-Server project: http://www.pserver-project.org/

 

Υλοποίηση αλγορίθμων συστάσεων σε κατανεμημένες αρχιτεκτονικές

Επιβλέποντες: Βαρλάμης Ηρακλής, Μιχαήλ Δημήτρης, Νικολαϊδη Μάρα

Αντικείμενο ης εργασίας είναι να υλοποιήσει αλγορίθμους που βελτιώνουν την εξαγωγή συστάσεων με χρήση γειτόνων (neighborhood-based collabortive filtering) στην πλατφόρμα Spark [8] που έχει σχεδιαστεί για την εκτέλεση υπολογισμών στο cloud και η οποία ενδείκνυται για την εκτέλεση επαναλαμβανόμενων διεργασιών με πολλαπλά βήματα. Στόχος είναι να υλοποιήσει τον αλγόριθμο SVD++ (singular value decomposition) που επιλύει το πρόβλημα του collaborative filtering με χρήση πινάκων.
Βιβλιογραφία:
Casey, W. E. (2014). Scalable Collaborative Filtering Recommendation Algorithms on Apache Spark.
Apache Spark™ https://spark.apache.org/
SVD++ in Mahout https://mahout.apache.org/users/dim-reduction/dimensional-reduction.html

 

Μοντέλα αναπαράστασης κειμένων με χρήση γράφων και εφαρμογές

Επιβλέποντες: Βαρλάμης Ηρακλής, Μιχαήλ Δημήτρης, Χατζή Ουρανία

Στόχος της εργασίας είναι να μελετήσει υπάρχοντα γραφο-θεωρητικά μοντέλα αναπαράστασης κειμένων και να τα εφαρμόσει κυρίως σε δυναμικές συλλογές κειμένων. Ενδεικτικές εφαρμογές εκτός άλλων μπορεί να ειναί: εξαγωγή βασικών οντοτήτων, συσταδοποίηση κειμένων, δημιουργία περιλήψεων κ.ά
Βιβλιογραφία:
Rousseau, F., & Vazirgiannis, M. (2013, October). Graph-of-word and TW-IDF: new approach to ad hoc IR. In Proceedings of the 22nd ACM international conference on Conference on information & knowledge management (pp. 59-68). ACM.
Jin, W., & Srihari, R. K. (2007, March). Graph-based text representation and knowledge discovery. In Proceedings of the 2007 ACM symposium on Applied computing (pp. 807-811). ACM.
Aggarwal, C. C., & Zhao, P. (2013). Towards graphical models for text processing. Knowledge and information systems, 36(1), 1-21.

 

Εξαγωγή γνώμης από κείμενα με αξιοποιηση της συντακτικής πληροφορίας

Επιβλέποντες: Βαρλάμης Ηρακλής, Χατζή Ουρανία, Δημητρακόπουλος Γιώργος

Αντικείμενο της εργασίας είναι να βελτιώσει υπάρχουσες τεχνικές εξόρυξης γνώμης από κείμενα, αξιοποιώντας τη συντακτική πληροφορία της πρότασης καθώς και πληροφορία που αφορά σε λέξεις με σαφώς αρνητική ή θετική γνώμη. Η εργασία θα επεκτείνει υπάρχουσες τεχνικές και αλγόριθμο κατηγοριοποίησης γνώμης γραμμένα σε Java.
Βιβλιογραφία:
Katakis, I. M., Varlamis, I., & Tsatsaronis, G. (2014). PYTHIA: Employing Lexical and Semantic Features for Sentiment Analysis. In Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases (pp. 448-451). Springer Berlin Heidelberg.
Wu, L., Zhou, Y., Tan, F., Yang, F., & Li, J. (2011). Generating syntactic tree templates for feature-based opinion mining. In Advanced Data Mining and Applications (pp. 1-12). Springer Berlin Heidelberg.
Olsher, D. J. (2012, December). Full spectrum opinion mining: Integrating domain, syntactic and lexical knowledge. In Data Mining Workshops (ICDMW), 2012 IEEE 12th International Conference on (pp. 693-700). IEEE.
Johansson, R., & Moschitti, A. (2010, July). Syntactic and semantic structure for opinion expression detection. In Proceedings of the Fourteenth Conference on Computational Natural Language Learning (pp. 67-76). Association for Computational Linguistics.

 

Υλοποίηση Εργαλείου Προσομοίωσης Ασύρματων Οπτικών Συστημάτων

Επιβλέπων: Καμαλάκης Θωμάς

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία και δοκιμή ενός εργαλείου προσομοίωσης για την μελέτη των επιδόσεων των διάφορων αρχιτεκτονικών οπτικών ασύρματων δικτύων στο GNU-OCTAVE. Το εργαλείο θα λαμβάνει υπόψη του την θέση των πομποδεκτών, τις διαστάσεις του χώρου, τα χαρακτηριστικά του θορύβου και θα υπολογίζει διάφορες μετρητικές απόδοσης όπως η πιθανότητα σφάλματος και το πηλίκο σήμα-προς-θόρυβο.

 

Δημιουργία Ηλεκτρονικού Εργαστηριακού Μαθήματος

Επιβλέπων: Καμαλάκης Θωμάς

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού μαθήματος με την βοήθεια εργαλείων ελεύθερου λογισμικού που θα αντιστοιχεί στο εργαστήριο του μαθήματος «Ηλεκτρονική». Το σύστημα θα υποστηρίζει την καταγραφή των εργαστηριακών ασκήσεων σε μορφή βίντεο, την υποβολή των αντίστοιχων αναφορών από τους φοιτητές καθώς και μηχανισμούς ανάδρασης (feedback) βάσει σχολίων που θα παρέχονται από τους φοιτητές.

 

Δημιουργία βιβλιοθήκης συναρτήσεων για την μοντελοποίηση οπτικών συστημάτων στο GNU-OCTAVE για την υποστήριξη της διδασκαλίας του μαθήματος Οπτικές Επικοινωνίες

Επιβλέπων: Καμαλάκης Θωμάς

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία μίας βιβλιοθήκης συναρτήσεων στο GNU-OCTAVE που θα έχει ως στόχο την προσομοίωση διάφορων οπτικών συστημάτων και δομικών στοιχείων (οπτική ίνα, LASER, δέκτης, οπτικά φίλτρα) με σκοπό την υποστήριξη της διδακτικής διαδικασίας στο μάθημα «Οπτικές Επικοινωνίες» στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών του Τμήματος Πληροφορικές και Τηλεματικής.

 

Μοντελοποίηση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων στο SPICE

Επιβλέπων: Καμαλάκης Θωμάς

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία ενός οδηγού για τους προπτυχιακού φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής που θα εξηγεί λεπτομερώς το περιβάλλον SPICE και την προσομοίωση βάσει αυτού αρκετών δημοφιλών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων όπως ενισχυτές τάσης, κυκλώματα διόδων, λογικές πύλες, κτλ.

 

Πειραματική Υλοποίηση ενός συστήματος επικοινωνιών LED-to-LED

Επιβλέπων: Καμαλάκης Θωμάς

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η πειραματική υλοποίηση και χαρακτηρισμός ενός συστήματος επικοινωνιών μεταξύ LED (όπου η LED χρησιμοποιείται ταυτόχρονα και ως πομπός και ως δέκτης). Θα λάβει χώρα υλοποίηση του κυκλώματος οδήγησης στην LED που εκπέμπει αλλά και του κυκλώματος λήψης για την LED που λαμβάνει χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά υλικά του εμπορίου (π.χ. τελεστικούς ενισχυτές, τρανζίστορ FET, κτλ).

 

Σχεδιασμός, ανάπτυξη & Χαρακτηρισμός Φασματοφωτόμετρου με βάση το κινητό τηλέφωνο» (σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος)

Επιβλέπων: Καμαλάκης Θωμάς

Στα πλαίσια της εργασίας θα σχεδιασθεί και θα αναπτυχθεί φασματοφωτόμετρο χαμηλού κόστους το οποίο θα βασίζεται στην φωτογραφική μηχανή υψηλής ανάλυσης που είναι ενσωματωμένη στα κινητά τηλέφωνα τελευταίας γενιάς και στα οποία είναι δυνατή η παραμετροποίηση λειτουργίας της διαμέσου λογισμικού. Στα αρχικά στάδια θα σχεδιασθεί οπτικό σύστημα αποτελούμενο από κατάλληλα grating και slit. Το οπτικό αυτό σύστημα θα τοποθετείται στο κινητό τηλέφωνο μπροστά από τη φωτογραφική μηχανή και θα αναλύει το προσπίπτων φως το οποίο και θα καταγράφεται στη φωτ. μηχανή διαμέσου κατάλληλου λογισμικού που θα αναπτυχθεί γι’ αυτό το σκοπό. Το συνολικό σύστημα θα αξιολογηθεί αναφορικά με το φασματικό εύρος λειτουργίας, τη διακριτική ικανότητα και την ευαισθησία του. Στο τελευταίο στάδιο της εργασίας το φασματοφωτόμετρο θα εφαρμοσθεί στην μελέτη απορρόφησης πρότυπων διαλυμάτων.
Προαπαιτούμενα: Βασικές γνώσεις οπτικής, Βασικές γνώσεις προγραμματισμού
Βασική Βιβλιογραφία:   Alexander Scheeline, Kathleen Kelley “Cell Phone Spectrometer: Learning Spectrophotometry by Building and Characterizing an Instrument”, http://www.asdlib.org/onlineArticles/elabware/Scheeline_Kelly_Spectrophotometer/Cell%20Phone%20Spectrometer%20Paper.pdf

 

Οπτικές ασύρματες επικοινωνίες για τηλεματικές υπηρεσίες έξυπνων μεταφορών

Επιβλέπων: Καμαλάκης Θωμάς

Οι ασύρματες οπτικές επικοινωνίες αποτελούν έναν έξυπνο τρόπο και οικονομικό τρόπο για επικοινωνίες μικρών αποστάσεων. Στα πλαίσια της προτεινόμενης πτυχιακή θα αποτιμηθούν τα ασύρματα οπτικά συστήματα για εφαρμογές τηλεματικής οι οποίες έχουν σχέση με τις έξυπνες μεταφορές. Θα πραγματοποιηθεί τόσο βιβλιογραφική αναζήτηση του τρέχοντος state-of-the-art όσο και υλοποίηση ενός μοντέλου για την μοντελοποίηση ενός ζεύγους πομπού/δέκτη ενός τέτοιου συστήματος.

 

Έλεγχος και προγραμματισμός ηλεκτρονικών οργάνων για την αυτοματοποίηση μετρήσεων

Επιβλέπων: Καμαλάκης Θωμάς

Οι ηλεκτρονικές μετρήσεις δύναται να αυτοποματοποιηθούν μέσω διάφορων πρωτοκόλλων επικοινωνίας που επιτρέπουν την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του υπολογιστή, παλμογράφου και ηλεκτρικών γεννητριών. Σκοπός της πτυχιακής είναι ο προγραμματισμός των οργάνων του εργαστηρίου ηλεκτρονικής για την διενέργεια σειράς εξελιγμένων μετρήσεων στο περιβάλλον GNU-OCTAVE ή ισοδύναμο.

 

Ανάπτυξη ενός διαδικτυακού συστήματος με σκοπό την δημιουργία οδικού χάρτη για τις τηλεπικοινωνίες με βάση το Ιεραρχικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη μιας Τεχνολογίας (Technology Development Envelope)

Επιβλέπων: Καμαλάκης Θωμάς

Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη μίας διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την υλοποίηση του Ιεραρχικού Πλαισίου για την Ανάπτυξη μιας Τεχνολογίας (ΤΔΕ) στοχεύοντας στη δημιουργία ενός οδικού χάρτη (roadmapping) σε μία επιχείρηση ή σε ένα επενδυτικό πρόγραμμα. Η TDE συνίσταται στην διενέργεια δομημένων ερωτηματολογίων τα οποία στα πλαίσια της πτυχιακής θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα μέσω του διαδικτύου. Βάσει των απαντήσεων των χρηστών, η μεθοδολογία TDE υπολογίζει τα σχετικά βάρη των εναλλακτικών τεχνολογιών και καθορίζει την πορεία τους στα επόμενη έτη δημιουργώντας έναν οδικό χάρτη για την εξέλιξη της εκάστοτε τεχνολογίας.
Απαραίτητες γνώσεις: περιβάλλον Web

 

Μελέτη Μεθόδων Λήψης Απόφασης  στις Τηλεπικοινωνίες

Επιβλέπων: Καμαλάκης Θωμάς

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη των πολυκριτηριακών μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τη λήψη μιας απόφασης. Τέτοιου είδους μέθοδοι είναι οι μέθοδοι πολυκριτηριακής θεωρίας χρησιμότητας, οι μέθοδοι σχέσεων υπεροχής,  οι μέθοδοι προγραμματισμού στόχων, οι μέθοδοι ανάλυσης προτιμήσεων. Θα διευρευνηθούν οι σημαντικότερες μέθοδοι με εφαρμογή στις τηλεπικοινωνίες.

 

Open Online Courses (ΜΟΟCs), σχεδιασμός και παράγοντες επιτυχίας

Επιβλέπουσα: Χρυσούλα Σοφιανοπούλου

Θα επιχειρηθεί μία καταγραφή των MOOCs, ιδιαίτερα όσων παρακολουθούν οι έλληνες χρήστες και μία διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων τους.

 

Ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο

Επιβλέπουσα: Χρυσούλα Σοφιανοπούλου

Διερεύνηση των αναγκών των εκπαιδευτικών Πληροφορικής της Ββάθμιας εκπαίδευσης και κατασκευή ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διαδραστική διδασκαλία του μαθήματος

 

Αξιολόγηση του υλικού των eclass των πανεπιστημίων

Επιβλέπουσα: Χρυσούλα Σοφιανοπούλου

Καταγραφή και παρουσίαση των τεχνικών και εκπαιδευτικών προδιαγραφών των eclass των ελληνικών πανεπιστημίων. Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού που είναι ανηρτημένο με ελεύθερη πρόσβαση.

 

Στατιστική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας PISA2012  αναφορικά με τις ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών

Επιβλέπουσα: Χρυσούλα Σοφιανοπούλου

Επεξεργασία του πραγματολογικού υλικού της διεθνούς έρευνας και συγκεκριμένα για τους έλληνες μαθητές. Θα γίνει διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με τις ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών στο πλαίσιο του ψηφιακού εγγραμματισμού όπως αυτός ορίζεται από το PISA.

 

Προτάσεις αξιοποίησης του ψηφιακού εξοπλισμού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Επιβλέπουσα: Χρυσούλα Σοφιανοπούλου

Μετά την πρόσφατη εγκύκλιο (Επιμορφωτικές συναντήσεις και υποστήριξη των εκπαιδευτικών των 800 Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ στην αξιοποίηση του ψηφιακού εξοπλισμού κατά την εκπαιδευτική διαδικασία) θα γίνει  καταγραφή του σχετικού ψηφιακού εξοπλισμού , διερεύνηση της μέχρι σήμερα χρήσης του και προτάσεις αξιοποίησης στηριζόμενες στην εμπειρία των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών.

 

Ο ρόλος της ευχρηστίας στην αποδοχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας

Επιβλέπουσα: Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου

Η πτυχιακή απαιτεί: Βιβλιογραφική επισκόπηση και συλλογή δεδομένων. Στατιστική ανάλυση μέσω SPSS

 

Σχεδίαση και ανάπτυξη ενός mobile government forum με χρήση gamification

Επιβλέπουσα: Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου

Η πτυχιακή απαιτεί: Βιβλιογραφική επισκόπηση στη χρήση gamification. Ανάπτυξη σε android.

 

Ανάπτυξη ενός εργαλείου με στόχο τη μέτρηση ευχρηστίας σε κινητές συσκευές

Επιβλέπουσα: Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου

Η πτυχιακή απαιτεί: Βιβλιογραφική επισκόπηση εργαλείων μέτρησης interaction metrics . Ανάπτυξη σε android.

 

Συλλογή δεδομένων με στόχο τη διερεύνηση κινήτρων και προβλημάτων στην υιοθέτηση social media analytics tools

Επιβλέπουσα: Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου

Η πτυχιακή απαιτεί: Βιβλιογραφική επισκόπηση και συλλογή δεδομένων.

 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού για ευφυή συστήματα μεταφορών (α)

Επιβλέπων: Γιώργος Δημητρακόπουλος

Η πτυχιακή αφορά την ανάλυση συστημάτων επικοινωνιών V2V και V2I και υλοποίηση αλγορίθμου εκτίμησης κινδύνου από γειτνιάζοντα οχήματα (emergency management). Απαιτούνται γνώσεις προγραμματισμού.

 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού για ευφυή συστήματα μεταφορών (β)

Επιβλέπων: Γιώργος Δημητρακόπουλος

Η πτυχιακή αφορά την ανάλυση συστημάτων επικοινωνιών V2V και V2I και υλοποίηση αλγορίθμου car pooling. Απαιτούνται γνώσεις προγραμματισμού.

 

Sentiment analysis

Επιβλέπων: Γιώργος Δημητρακόπουλος

Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος αποτίμησης βαθμού θετικής / αρνητικής τάσης σε κείμενα διαφόρων γλωσσών, βάσει πακέτων λογισμικού (πχ sentiwordnet). Απαιτούνται γνώσεις προγραμματισμού.

 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη portal για reviews προϊόντων και υπηρεσιών

Επιβλέπων: Γιώργος Δημητρακόπουλος

Θα σχεδιαστεί και θα αναπτυχθεί ιστοσελίδα όπου χρήστες θα μπορούν να αναφέρουν θετικά και αρνητικά στοιχεία προϊόντων και υπηρεσιών εταιρειών, με εμφανιση σε χάρτη της τοποθεσίας καταστημάτων και με δυνατοτητα βαθμολόγησης εταιρειών. Απαιτούνται γνώσεις προγραμματισμού.

 

Σχεδίαση και υλοποίηση αλγορίθμου συγκέντρωσης και επεξεργασίας δεδομένων από αισθητήρες σε περιβάλλοντα έξυπνων σπιτιών

Επιβλέπων: Γιώργος Δημητρακόπουλος

Στόχος της πτυχιακής είναι να περιγραφεί και να υλοποιηθεί έξυπνος αλγόριθμος που θα συγκεντρώνει διαφορετικού τύπου δεδομένα από διαφορετικούς αισθητήρες / πομποδέκτες σε smart home περιβάλλοντα, θα τα επεξεργάζεται (data extraction and reduction) και θα παράγει συγκεκριμένες προτάσεις διαχείρισης των έξυπνων συσκευών. Απαιτούνται γνώσεις προγραμματισμού

 

Υλοποίηση Αλγορίθμων Εύρεσης Μέγιστων Ταιριασμάτων στο GraphX

Επιβλέπων: Δημήτρης Μιχαήλ

Στα πλαίσια αυτής της πτυχιακής θα υλοποιήσετε κάποιον αλγόριθμο maximum weighted matching χρησιμοποιώντας το σύστημα GraphX.

 

Προσθήκη κρυφών ακμών και συνένωσης κόμβων στο σύστημα Giraph

Επιβλέπων: Δημήτρης Μιχαήλ

Στα πλαίσια αυτής της πτυχιακής θα υλοποιήσετε κάποιες επιπλέον λειτουργίες στο σύστημα Giraph.

 

In-Memory Βάση Δεδομένων για Γραφήματα

Επιβλέπων: Δημήτρης Μιχαήλ

Στα πλαίσια αυτής της πτυχιακής θα πρέπει να αναπτύξετε την μηχανή μίας μικρής βάσης δεδομένων για γραφήματα. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μηχανής αυτής θα είναι πως τα δεδομένα θα βρίσκονται συνέχεια στην μνήμη (in-memory database).

 

Anti-Cached Βάση Δεδομένων για Γραφήματα

Επιβλέπων: Δημήτρης Μιχαήλ

Στα πλαίσια αυτής της πτυχιακής θα πρέπει να αναπτύξετε την μηχανή μίας μικρής βάσης δεδομένων για γραφήματα. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μηχανής αυτής θα είναι πως θα υποστηρίζει την τεχνική anti-caching.

 

Βελτιστοποίηση υλοποίησης διαμοιρασμού γραφημάτων σε Giraph

Επιβλέπων: Δημήτρης Μιχαήλ

Στα πλαίσια αυτής της πτυχιακής ο φοιτητής καλείτε να βελτιώσει μία υπάρχουσα υλοποίηση διαμοιρασμού γραφημάτων σε Giraph.

 

Υλοποίηση Δέντρου Ενδιάμεσης Μνήμης (Buffer Tree)

Επιβλέπων: Δημήτρης Μιχαήλ

Το δέντρο ενδιάμεσης μνήμης (buffer tree) είναι μια δομή δεδομένων διατήρησης ταξινομημένων αντικειμένων ως προς κάποιο κλειδί, με καλή απόδοση σε εξωτερική μνήμη (σκληρός δίσκος). Είναι ουσιαστικά ένα ισοζυγισμένο δέντρο (π.χ 2-4 δέντρα) με μεγάλο δείκτη διακλάδωσης και επιπλέον ενδιάμεση μνήμη σε κάθε κόμβο. Το δέντρο αυτό λειτουργεί αποδοτικά αφού συλλέγει έναν μεγάλο αριθμό από λειτουργίες και στην συνέχεια τις εκτελεί όλες ταυτόχρονα. Με αυτό τον τρόπο ελαχιστοποιεί τον αριθμό των φορών που χρειάζεται να μεταφέρει δεδομένα από τον δίσκο στην μνήμη και αντίστροφα. Στην πτυχιακή αυτή πρέπει να υλοποιήσετε ένα δέντρο ενδιάμεσης μνήμης σε γλώσσα Java.

 

Υλοποίηση Αυτόματης Φόρτωσης Δεδομένων RDF

Επιβλέπων: Δημήτρης Μιχαήλ


Στην διπλωματική αυτή θα υλοποιήσετε ένα μηχανισμό φόρτωσης δεδομένων στο σύστημα Sesame αποθήκευσης σημασιολογικής πληροφορίας σε μορφή RDF. Η φόρτωση των δεδομένων θα γίνεται σταδιακά ανάλογα με την χρήση τους σε αντίστοιχα SPARQL ερωτήματα.
http://www.openrdf.org/
http://www.openrdf.org/doc/sesame2/system/

 

Η κατανομή πόρων (resource allocation) στο υπολογιστικό νέφος (cloud Computing)

Επιβλέπων: Χρήστος Μιχαλακέλης

Το υπολογιστικό νέφος (Cloud Computing) αποτελεί τη νέα τάση στην πληροφορική. Παρέχει πόρoυς (resources) ως υπηρεσίες στους χρήστες μέσω του Internet. Παράδειγμα παροχής πόρων είναι η υπολογιστική ισχύ ή ο αποθηκευτικός χώρος όπου ο χρήστης μέσω των κατάλληλων προγραμμάτων έχει πρόσβαση σε εφαρμογές και δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα σε απομακρυσμένους Η/Υ. Για να είναι αποτελεσματικές οι υπηρεσίες του cloud computing η αποδοτική κατανομή πόρων (resource allocation) αποτελεί βασική προϋπόθεση.
Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη μελέτη της κατανομής πόρων (resource allocation) για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του cloud computing. Θα μελετηθεί η χρήση στρατηγικών με τις οποίες γίνεται η κατανομή των πόρων, οι μεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, καθώς και η ανάπτυξη των οικονομικών επιπτώσεων, τόσο για τον πάροχο (provider) όσο και για τον πελάτη(client).

 

Η διείσδυση και υιοθέτηση των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing) στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Επιβλέπων: Χρήστος Μιχαλακέλης

Το υπολογιστικό νέφος (cloud computing) είναι όχι μόνο μια από τις πιο διαδεδομένες τεχνολογίες των τελευταίων ετών, αλλά και ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο που χρησιμοποιούν πλέον οι οργανισμοί για να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν.
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θα γίνει διερεύνηση των λόγων υιοθέτησης των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και των άμεσων οφελών – οικονομικής κυρίως φύσεως – από τη χρησιμοποίηση αυτού. Θα καταγραφούν οι τάσεις και τα ποσοστά διείσδυσης του Cloud στις επιχειρήσεις τόσο της ευρωπαϊκής όσο και της παγκόσμιας αγοράς, ενώ παράλληλα, θα μελετηθούν οι προκλήσεις και οι βασικοί προβληματισμοί των επιχειρήσεων σχετικά με το ΙΤ τους και πώς αυτές οι ανησυχίες μπορούν να αποφευχθούν ή να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, ώστε η μετακίνηση στο νέφος να ολοκληρωθεί με επιτυχία, αναλύοντας παραμέτρους και μεθόδους που μπορούν να εξασφαλίσουν κάτι τέτοιο.   

 

Στρατηγικές τιμολόγησης των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing) στην παγκόσμια αγορά

Επιβλέπων: Χρήστος Μιχαλακέλης

Το υπολογιστικό νέφος (cloud computing) είναι ένα επιχειρηματικό μοντέλο που έχει τη δυνατότητα να μετασχηματίσει εξ ολοκλήρου τη βιομηχανία των παραδοσιακών τεχνολογιών πληροφορικής, προσφέροντας εναλλακτικές λύσεις. Ήδη, αρκετοί πάροχοι, που συνυπάρχουν στην αγορά υπολογιστικού νέφους, παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες (λογισμικό ως υπηρεσία - SaaS) στους πελάτες του, τόσο σχετικά με τη φύση μιας εφαρμογής, όσο και με την πρόβλεψη της ποιότητας των υπηρεσιών (QoS).
Στην παρούσα εργασία θα μελετηθεί ο ανταγωνισμός που δημιουργήθηκε εξαιτίας της αυξανόμενης ζήτησης υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και θα γίνει μια επισκόπηση των στρατηγικών τιμολόγησης και κοστολόγησης των υπηρεσιών αυτών που υπάρχουν και χρησιμοποιούνται στην παγκόσμια αγορά της πληροφορικής, καθώς και μια προσπάθεια σύγκρισης αυτών. Θα μελετηθούν θέματα που αφορούν στα κόστη του cloud από την πλευρά του παρόχου και του καταναλωτή, πιθανές επιδράσεις που έχει η υιοθέτηση της νέας αυτής τεχνολογίας στον προϋπολογισμό ενός εταιρικού οργανισμού και θα γίνει προσπάθεια ανάλυσης του τρόπου με τον οποίο μπορεί να βρεθεί η βέλτιστη επιχειρηματική λύση (πακέτο υπηρεσιών Cloud) για κάθε οργανισμό.

 

Καταγραφή και ανάλυση ενεργειακής κατανάλωσης κάτω από μεταβλητό φόρτο σε μικροϋπολογιστή Raspberry pi

Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Τσερπές

Το raspberry pi (http://www.raspberrypi.org/) είναι ένας υπολογιστής σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας ο οποίος λειτουργεί με Linux-based λειτουργικά. Στόχος της εργασίας είναι η εγκατάσταση ενός web server (π.χ. Apache) καθώς και κάποιου λογισμικού που να καταγράφει την κατανάλωση ενέργειας που αποδίδεται στο web server. Ένας client θα εξομοιώνει HTTP requests προς το server τα οποία θα ποικίλουν ως προς το ρυθμό αλλά και τα resources τα οποία απαιτούν (static, dynamic content, text files, multimedia, etc). Τα δεδομένα που αφορούν στην κατανάλωση ενέργειας θα καταγράφονται και με την ολοκλήρωση του πειράματος θα αναλυθούν. Το raspberry pi θα παρασχεθεί στο φοιτητή που θα αναλάβει την εργασία και θα παραδοθεί με την περάτωσή της.

 

Μελέτη και ανάλυση των επιπτώσεων της επιβράβευσης ενός χρήστη στη δραστηριότητά του σε ιστοσελίδες συν-δημιουργίας γνώσης

Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Τσερπές

Η παιχνιδοποίηση (gamification) είναι μία μέθοδος που στόχο έχει (μεταξύ άλλων) να ενθαρρύνει τη συμμετοχή χρηστών σε δραστηριότητες. Η λογική είναι ότι η εισαγωγή χαρακτηριστικών από παιχνίδια (όπως ο ανταγωνισμός, η συνεργασία, τα γραφικά ή παροχή στόχων, κλπ) μπορεί να δώσει κίνητρα σε ανθρώπους να συμμετάσχουν σε κάποια δραστηριότητα. Το stackoverflow.org είναι ένας ιστότοπος ερωταπαντήσεων (Q&A site) που απευθύνεται σε προγραμματιστές. Προκειμένου να ενθαρρύνονται οι χρήστες να απαντούν σε ερωτήσεις και γενικώς να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του ιστότοπου, οι διαχειριστές τους ανταμείβουν με πόντους και badges. Το μοντέλο της επιβράβευσης (reward model) είναι κι αυτό μία μορφή gamification. Στόχος της εργασίας αυτής είναι να μελετηθούν και να αναλυθούν οι επιπτώσεις της παροχής πόντων και της επίτευξης στόχων στη δραστηριότητα των χρηστών. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί το dataset του stackoverflow (http://data.stackexchange.com/stackoverflow/query/new).
Σχετικές αναφορές:
A. Anderson, D. Huttenlocher, J. Kleinberg, and J. Leskovec, “Steering User Behavior with Badges,” in Proceedings of the 22Nd International Conference on World Wide Web, Republic and Canton of Geneva, Switzerland, 2013, pp. 95–106.
W. Hao and S. Chuen-Tsai, “Game reward systems: Gaming experiences and social meanings,” 2011.

 

Μελέτη και προσομοίωση μεθόδων ανοχής σε σφάλματα σε περιβάλλοντα νέφους

Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Τσερπές

Περιβάλλοντα όπως το dropbox και το google drive έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για την παροχή ποιότητας υπηρεσίας. Ανάμεσα σε αυτές είναι η αξιοπιστία και η διαθεσιμότητα. Προκειμένου οι έννοιες αυτές να γίνουν μετρήσιμες θα πρέπει κανείς να καταλάβει και να καταγράψει κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας μεταξύ των οποίων και ο ρυθμός και οι λόγοι για τους οποίου προκύπτουν σφάλματα. Έτσι, οι πάροχοι υπηρεσιών, προκειμένου να μειώσουν την πιθανότητα σφαλμάτων υιοθετούν συγκεκριμένες τεχνικές όπως η παραγωγή αντιγράφων των δεδομένων ή των virtual machines (replication). Στόχος της εργασίας αυτής είναι η μελέτη των διαφόρων μεθόδων replication και στη συνέχεια η εξομοίωση του περιβάλλοντος και της μεθόδου για την ποιοτική και ποσοτική ανάλυσή της.
Σχετικές αναφορές:
A. Cidon, R. Stutsman, S. Rumble, S. Katti, J. Ousterhout, and M. Rosenblum, “MinCopysets: Derandomizing Replication In Cloud Storage,” 10th USENIX Symp. Networked Syst. Des. Implement.
J.-W. Lin, C.-H. Chen, and J. M. Chang, “QoS-Aware Data Replication for Data-Intensive Applications in Cloud Computing Systems,” IEEE Trans. Cloud Comput., vol. 1, no. 1, pp. 101–115, Jan. 2013.