Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

ΕΠ28 - Κοινωνία και ΤΠΕ

Γενικά

Σχολή: Ψηφιακής Τεχνολογίας

Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεματικής

Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνία και ΤΠΕ

Κωδικός Μαθήματος: ΕΠ28

Τύπος: Επιστημονικής Περιοχής 

Εξάμηνο Σπουδών: 7

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: ΝΑΙ

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: https://eclass.hua.gr/courses/DIT158/

Αυτοτελείς Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας (Θεωρία): 3

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας (Εργαστήριο): 0

Πιστωτικές μονάδες: 5

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στη διερεύνηση των γνωστών σήμερα

προσεγγίσεων για την δημιουργία της Κοινωνίας των Πληροφοριών. Να καταγράψει τις σύγχρονες

εξελίξεις και να δώσει προτεραιότητα στις επιπτώσεις από την εξάπλωση των ΤΠΕ στους βασικούς

τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

● Έχει κατανοήσει τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά των εφαρμογών διαφόρων μορφών ΤΠΕ

στο σύγχρονο τρόπο ζωής

● διακρίνει τις αλλαγές που συντελούνται στην κοινωνία μέσω της ανάπτυξης των ΤΠΕ

● αναγνωρίζει τα θετικά και αρνητικά των αλλαγών αυτών

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων

τεχνολογιών

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο Μαθήματος

Πολιτισμός και Τεχνολογίες στη κοινωνία της πληροφορίας. Πολιτισμική

Πληροφορική.

● Προετοιμασία και Διανομή των πολυμέσων στην Εκπαίδευση μέσω τοπικών και

παγκόσμιων δικτύων

● Διάχυση της γνώσης για την ανάπτυξη της τεχνολογικής καινοτομίας

● Ο τομέας της υγείας.

● Κοινωνικο-οικονομικά οφέλη

● Εργασία και κοινωνία της πληροφορίας.

● Κοινωνική συνοχή και κοινωνία της πληροφορίας.

● Οι νέες τεχνολογίες εργαλείο ανάπτυξης, συμμετοχής, διαφάνειας, διαβούλευσης και

αποτελεσματικότητας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

● Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων, ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, προϊόντων και

υπηρεσιών

● Κράτος και ΤΠΕ

● Δίκαιο και ΤΠΕ

● Ψηφιακός εγγραμματισμός

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παρακολούθησης: πρόσωπο-με-πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιων Πληροφορίας και Επικοινωνιών: 

eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας (Εξαμήνου)

Παρακολούθηση διαλέξεων

39

Εργαστηριακή Άσκηση

0

Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες

40

Προετοιμασία για το Εργαστήριο - Αναφορές Εργαστηρίου

0

Εκπόνηση Μελέτης

0

Εκπόνηση Μελέτης

46

Σύνολο

125

Αξιολόγηση Φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση  που περιλαμβάνει:
-        Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
-        Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης
ή
ΙΙ. Ατομική  Εργασία

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία1. Anderson,  C. (2008), Η μακριά ουρά, Aθήνα, Εκδ. Κάτοπτρο

2. Brynjolfsson, E., McAfee, A.(2016) Η θαυμαστή εποχή της νέας τεχνολογίας, Αθήνα, Εκδ. Κριτική