Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

ΥΠ14 - Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

Γενικά

Σχολή: Ψηφιακής Τεχνολογίας

Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεματικής

Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό

Τίτλος Μαθήματος: Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

Κωδικός Μαθήματος: ΥΠ14

Τύπος: Επιστημονικής Περιοχής 

Εξάμηνο Σπουδών: 5

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: ΝΑΙ

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: https://eclass.hua.gr/courses/DIT149/

Αυτοτελείς Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας (Θεωρία): 3

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας (Εργαστήριο): 0

Πιστωτικές μονάδες: 5

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών των σύγχρονων συστημάτων επικοινωνίας τόσο ενσύρματων όσο και ασύρματων. Τα βασικά μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος είναι τα εξής:
    • Βασικές έννοιες τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.
    • Βασικά σχήματα διαμόρφωσης και μετάδοσης της πληροφορίας.
    • Θεωρία πληροφορίας και εντροπία πληροφορίας.
    • Κωδικοποίηση.
    • Συμπίεση.
    • Υπολογισμός επιδόσεων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων
    • Φάσμα Εκπομπής και Λήψης.

Γενικές Ικανότητες

Αυτόνομη Εργασία
Ομαδική Εργασία
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Μετασχηματισμός Fourier
2. Τυχαία Σήματα
3. Θεωρία Πληροφορίας Ι
4. Θεωρία Πληροφορίας ΙΙ
5. Το θεώρημα της δειγματοληωίας
6. Διαμόρφωση κατά πλάτος
7. Διαμόρφωση κατά φάση και ορθογωνική διαμόρφωση
8. Παρεμβολή συμβόλων
9. Γραμμικοί κώδικες Ι
10. Γραμμικοί κώδικες ΙΙ
11. Κυκλικοί κώδικες Ι
12. Κυκλικοί κώδικες ΙΙ

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παρακολούθησης: πρόσωπο-με-πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιων Πληροφορίας και Επικοινωνιών: 

eclass μαθήματος, youtube channel

Οργάνωση Διδασκαλίας

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας (Εξαμήνου)

Παρακολούθηση διαλέξεων

39

Εργαστηριακή Άσκηση

10

Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες

0

Προετοιμασία για το Εργαστήριο - Αναφορές Εργαστηρίου

0

Εκπόνηση Μελέτης

20

Εκπόνηση Μελέτης

56

Σύνολο

125

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:
Θεωρία
Ασκήσεις

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.  S. HAYKIN, «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, 1994.
2.  J. PROAKIS, M. SALEHI, «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», ΕΚΠΑ, 2002

 

ΙΕΕΕ Transactions on Communications