Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

ΥΠ20 - Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής

Γενικά

Σχολή: Ψηφιακής Τεχνολογίας

Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεματικής

Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό

Τίτλος Μαθήματος: Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής

Κωδικός Μαθήματος: ΥΠ20

Τύπος: Επιστημονικής Περιοχής 

Εξάμηνο Σπουδών: 7

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: ΝΑΙ

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: http://eclass.hua.gr/courses/DIT119/

Αυτοτελείς Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας (Θεωρία): 3

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας (Εργαστήριο): 0

Πιστωτικές μονάδες: 5

Μαθησιακά Αποτελέσματα

-Το μάθημα αποσκοπεί στη μελέτη μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων για το σχεδιασμό
και την αξιολόγηση συστημάτων διεπιφάνειας. Πιο συγκεκριμένα το μάθημα στοχεύει,
να εφοδιάσει τους φοιτητές με βασικές γνώσεις:
- Κατανόηση της έννοιας της αλληλεπίδρασης στο σχεδιασμό εύχρηστων διεπιφανειών
χρήστη (user interfaces)
- Ανάλυση της συνεισφοράς της γνωστικής ψυχολογίας στη μελέτη της επικοινωνίας
ανθρώπου-υπολογιστή.
- Κατανόηση ανθρωποκεντρικού μοντέλου σχεδιασμού (user-centered design) αρχές και
διαδικασίες σχεδιασμού και ανάπτυξης που το υποστηρίζουν.
- Ανάλυση μεθόδων γρήγορης ανάπτυξης πρωτοτύπων διεπιφανειών.
- Κατανόηση χρήσης μεθοδολογιών σχεδιασμού και τεχνικών αξιολόγησης εύχρηστων
συστημάτων διεπιφάνειας.
- Κατανόηση αρχών σχεδίασης φυσικών διεπαφών.

Γενικές Ικανότητες

- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
- Λήψη αποφάσεων
- Ομαδική εργασία
- Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εβδομάδα 1: Εισαγωγή και επισκόπηση γενικών όρων – Άνθρωπος, Υπολογιστής,
Ευχρηστία.
Εβδομάδα 2: Κύκλος ζωής ανάπτυξης συστημάτων διεπιφάνειας. Συλλογή Απαιτήσεων.
Εβδομάδα 3 & 4 (Εργαστήριο): Στυλ αλληλεπίδρασης.
Εβδομάδα 5 (Εργαστήριο): Μέθοδοι και τεχνικές σχεδίασης διεπαφών. Αρχές απευθείας
διαχείρισης συστημάτων διεπιφάνειας.
Εβδομάδα 6 (Εργαστήριο): Μορφές και οπτικοποίηση διαλόγων.
Εβδομάδα 7: Γραπτή Εξέταση - Πρόοδος
Εβδομάδα 8 & 9 (Εργαστήριο): Μέθοδοι γρήγορης πρωτοτυποποίησης.
Εβδομάδα 10 & 11: Τεχνικές αξιολόγησης συστημάτων διεπιφάνειας.
Εβδομάδα 12 (Εργαστήριο): Πολύ-τροπική αλληλεπίδραση, φυσική διεπαφή.
Εβδομάδα 13: Αρχές ανάπτυξης διαδραστικών εφαρμογών κινητών συσκευών.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παρακολούθησης: πρόσωπο-με-πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιων Πληροφορίας και Επικοινωνιών: 

- Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
- Powerpoint presentations
- Πλοήγηση και επίδειξη μελετών περίπτωσης
επιχειρήσεων στο διαδίκτυο
- Λογισμικό ανοικτού κώδικα
- Επικοινωνία με φοιτητές και μέσω email

Οργάνωση Διδασκαλίας

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας (Εξαμήνου)

Παρακολούθηση διαλέξεων

39

Εργαστηριακή Άσκηση

0

Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες

0

Προετοιμασία για το Εργαστήριο - Αναφορές Εργαστηρίου

0

Εκπόνηση Μελέτης

0

Εκπόνηση Μελέτης

86

Σύνολο

125

Αξιολόγηση Φοιτητών

- Εργασία: Ανάπτυξη διαδικτυακού τόπου.
- Γραπτή εξέταση: Δοκιμασία πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις σύντομης απάντησης.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

- «Εισαγωγή στην Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή». Νικόλαος Αβούρης, Εκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000.
- «Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή». Alan Dix, Janet Finlay, Gregory D. Abowd, Beale Russell (Μετάφραση: Ε. Γκαγκάτσιου), 3 η Έκδοση, Εκδόσεις Γκιούρδας, 2007.