Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

ΕΠ02 - Προγραμματισμός Συστημάτων

Γενικά

Σχολή: Ψηφιακής Τεχνολογίας

Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεματικής

Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό

Τίτλος Μαθήματος: Προγραμματισμός Συστημάτων

Κωδικός Μαθήματος: ΕΠ02

Τύπος: Επιστημονικής Περιοχής 

Εξάμηνο Σπουδών: 5

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: ΝΑΙ

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: https://eclass.hua.gr/courses/DIT137/

Αυτοτελείς Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας (Θεωρία): 3

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας (Εργαστήριο): 0

Πιστωτικές μονάδες: 5

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές λειτουργίας των συστημάτων υπολογιστικού νέφους, υπολογιστικής των άκρων, καθώς και σύνθετες έννοιες από την περιοχή των λειτουργικών συστημάτων και το διαδίκτυο των πραγμάτων. Οι βασικές θεματικές ενότητες που θα διαπραγματευτούμε στο μάθημα είναι:

Εκφόρτωση εργασιών, κατανομή πόρων, διαχείριση πόρων εξισορρόπηση φόρτου εργασίας.
Ανοχή σε σφάλματα, δυναμική κλιμάκωση και αποκλιμάκωση, θεώρημα CAP, σύμβαση επιπέδου υπηρεσιών (SLA).
Εικονικοποίηση, ανάλυση απόδοσης, ανομοιογένεια υλικού.
Ταυτοχρονισμός και συγχρονικότητα, νήματα, πολυπλεξία, κλειδώματα, αμοιβαίος αποκλεισμός.

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Ομαδική Εργασία
Προαγωγή της ελεύθερη δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο Μαθήματος

Υπολογιστική νέφους
Εκφόρτωση εργασιών
Διαχείριση πόρων
Εικονικοποίηση
Ανάλυση απόδοσης
Ποιότητα υπηρεσιών
Ανοχή σε σφάλματα
Εξισορρόπηση φόρτου εργασίας
Δυναμική κλιμάκωση και αποκλιμάκωση
Υπολογιστική των άκρων
Ταυτοχρονισμός
Κλειδώματα
Εργαστήριο: Προσομοιωτές υπολογιστικού νέφους. Υλοποίηση και σύγκριση στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων στην υπολογιστική νεφών με ευριστικές μεθόδους.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παρακολούθησης: - πρόσωπο-με-πρόσωπο
- παρακολούθηση μέσω Internet (Google Meet)
- βιντεοσκοπημένες διαλέξεις 

Χρήση Τεχνολογιων Πληροφορίας και Επικοινωνιών: 

-  Χρήση Ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ανάπτυξης Λογισμικού (Eclipse/NetBeans)
-  Χρήση Προγραμματιστικών Γλωσσών java και Python
-  Χρήση Εξομοιωτή Υπολογιστικού Νέφους CloudSim Plus
-  Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class    

Οργάνωση Διδασκαλίας

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας (Εξαμήνου)

Παρακολούθηση διαλέξεων

39

Εργαστηριακή Άσκηση

13

Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες

39

Προετοιμασία για το Εργαστήριο - Αναφορές Εργαστηρίου

0

Εκπόνηση Μελέτης

0

Εκπόνηση Μελέτης

34

Σύνολο

125

Αξιολόγηση Φοιτητών

Δύο επιλογές:
Ι Ομαδικές εργασίες (50%) και γραπτή εξέταση (50%)
ΙΙ Απαλλακτική Εργασία (100%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΜΙΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΝΕΦΟΥΣ
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68386127
Έκδοση: 1η/2017
Συγγραφείς: ARMANDO FOX, DAVID PATTERSON
ISBN: 978-960-461-784-5
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ

2. Αρχές Προγραμματισμού με Ταυτοχρονισμό και Κατανομή Λογισμικού, 2η Έκδοση
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50655947
Έκδοση: 2η/2015
Συγγραφείς: Ben-Ari
ISBN: 978-960-418-591-7
Τύπος: Σύγγραμμα

3. ΣΚΕΨΟΥ ΣΕ PYTHON
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 94644736
Έκδοση: 2η Αμερικανική/2020
Συγγραφείς: ALLEN B. DOWNEY
ISBN: 978-960-645-090-7
Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ

 

Elsevier in Future Generation Computer Systems
Elsevier in Journal of Parallel and Distributed Computing
IEEE Transactions on Cloud Computing