Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

ΕΠ11 - Οπτικές Επικοινωνίες

Γενικά

Σχολή: Ψηφιακής Τεχνολογίας

Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεματικής

Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό

Τίτλος Μαθήματος: Οπτικές Επικοινωνίες

Κωδικός Μαθήματος: ΕΠ11

Τύπος: Επιστημονικής Περιοχής 

Εξάμηνο Σπουδών: 6

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: ΝΑΙ

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος: https://eclass.hua.gr/courses/DIT126/

Αυτοτελείς Δραστηριότητες

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας (Θεωρία): 3

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας (Εργαστήριο): 0

Πιστωτικές μονάδες: 5

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις τεχνολογίες οπτικής μετάδοσης της πληροφορίας. Τα βασικά μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος είναι τα εξής:
    • Να εξοικειώσει τους φοιτητές με βασικές έννοιες των οπτικών επικοινωνιών.
    • Να προσφέρει μία εις βάθος ανάλυση των παραμέτρων των οπτικών ινών
    • Να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα δομικά οπτικά στοιχεία και την επίδραση των παραμέτρων αυτών στις τηλεπικοινωνιακές ζεύξεις.
    • Να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις βασικές αρχιτεκτονικές οπτικών δικτύων στο δίκτυο κορμού και πρόσβασης
    • Να προσφέρει μία συνεκτική εισαγωγή σε θέματα που άπτονται του FTTH.

Γενικές Ικανότητες

Αυτόνομη Εργασία
Ομαδική Εργασία
Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων

Περιεχόμενο Μαθήματος

1. Ιστορική  Εξέλιξη  των  Οπτικών  Επικοινωνιών. 
2. Η  οπτική  ίνα  ως  μέσο  διάδοσης. 
3. Είδη οπτικών  ινών. 
4. Τεχνολογίες οπτικών  πομπών  (LASER/LED),  οπτικών  ενισχυτών  (EDFA/SOA/Raman), 
5. οπτικά φίλτρα  (τύπου  Bragg,  AWG,  λεπτών  στρωμάτων  κτλ), 
6. φωτοδέκτες (PIN/χιονοστιβάδας). 
7. Τεχνικές  αντιστάθμισης  διασποράς  και  μη  γραμμικότητας.
8. Σχεδίαση Οπτικών Ζεύξεων.
9. Ολοκληρωμένα Αμιγώς Οπτικά Κυκλώματα.
10. Πολυπλεξία Μήκους  Κύματος  (WDM)  και  σχήματα  διαμόρφωσης. 
11. Δρομολόγηση  και  πολλαπλή προσπέλαση στα δίκτυα WDM.
12. Μητροπολιτικά οπτικά και οπτικά  δίκτυα  πρόσβασης. 
13. Ασύρματα  Οπτικά  Δίκτυα  εσωτερικού  και  εξωτερικού χώρου.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παρακολούθησης: πρόσωπο-με-πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιων Πληροφορίας και Επικοινωνιών: 

eclass μαθήματος, youtube channel

Οργάνωση Διδασκαλίας

 

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας (Εξαμήνου)

Παρακολούθηση διαλέξεων

39

Εργαστηριακή Άσκηση

20

Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες

0

Προετοιμασία για το Εργαστήριο - Αναφορές Εργαστηρίου

0

Εκπόνηση Μελέτης

10

Εκπόνηση Μελέτης

56

Σύνολο

125

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:
Θεωρία
Ασκήσεις

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

1.  Emmanuel Rosencher, Borge Vinter “Optoelectronics”,Cambridge University Press
2. Safa Kasap, Optoelectronics and Photonics: Principles and Practices
3. Jhurgen H. Franz   Virander K. Jain  Optical Communications Components and Systems, CRC Press

 

ΙΕΕΕ Journal of Lightwave Communications