Department of Informatics and Telematics

Ενδεικτικά Θέματα Πτυχιακών Εργασιών - Χειμερινό εξάμηνο 2011-2012

 

Συγκριτική μελέτη της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα

Επιβλέπων: Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Διαχρονική μελέτη της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα. Σύγκριση ανά φορέα και κατηγορία ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Σύγκριση με προηγμένες και λοιπές χώρες της ΕΕ, καθώς και με χώρες του ΟΟΣΑ. Επιβεβαίωση των πρωτογενών στοιχείων του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ. Πρόβλεψη για μελλοντική εξέλιξη κατά τα προσεχή χρόνια. Συσχέτιση με την εξέλιξη της ευρυζωνικότητας στη χώρα μας. Στατιστική απεικόνιση των ανωτέρω καθώς της συσχέτισης τους με λοιπούς παράγοντες της οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. αύξηση ΑΕΠ). Αντίστοιχη μελέτη για τα ζητήματα διαλειτουργικότητας μεταξύ ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

 

 

 

Αξιολόγηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών διακυβέρνησης – Ηλεκτρονική Πύλη ΕΡΜΗΣ των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

 

Επιβλέποντες: Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Βασιλοπούλου Κωνσταντίνα (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Στόχος: Παράμετροι που επηρεάζουν τη πρόθεση χρήσης υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονική πύλη ΕΡΜΗΣ των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στην Ελλάδα.
Περιγραφή: Πληθώρα μελετών εστιάζουν στα οφέλη που θα έχει ο πολίτης χρησιμοποιώντας υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης λίγες όμως είναι οι μελέτες που ασχολούνται με παραμέτρους που επηρεάζουν την πρόθεση χρήσης. Παράλληλα μελέτες έχουν δείξει ότι η επιτυχία ηλεκτρονικών υπηρεσιών (ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονική διακυβέρνηση κ.α.) στηρίζεται στη διαρκή αξιολόγηση τους με στόχο την εύρεση παραμέτρων που επηρεάζουν την πρόθεση χρήσης. Οι περισσότερες ερευνητικές δραστηριότητες στο ερευνητικό πεδίο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  στρέφονται γύρω από τον τρόπο παροχής υπηρεσιών με λίγη έμφαση στον τελικό χρήστη/πολίτη και στην αποδοχή χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο στόχος της προτεινόμενης πτυχιακής είναι η εύρεση παραμέτρων πρόθεσης χρήσης από τους πολίτες της υπηρεσίας ΕΡΜΗΣ.
Στάδια: Μέσα από την προτεινόμενη έρευνα θα αναδειχθούν συγκεκριμένες παράμετροι που επηρεάζουν την πρόθεση χρήσης στην τελική αποδοχή της ηλεκτρονικής πύλης ΕΡΜΗΣ. Παρατίθενται τα στάδια ολοκλήρωσης της έρευνας:
1. Διεξαγωγή μελέτης αξιολόγησης πρόθεσης χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης - ΕΡΜΗΣ.
2. Ανάπτυξη συστήματος διεπιφάνειας.
Προαπαιτούμενα: Γνώση χρήσης SPSS.
Σχετική Βιβλιογραφία

 • Barnes, S., & Vidgen, R., (2006). Data Triangulation and Web Quality Metrics: A Case Study in E-Government, Information & Management, 43(6): 767-777.
 • Fu J-R., Farn, C.K. and Chao, W-P. (2006). Acceptance of electronic tax-filling: A study a taxpayer intentions. Information & Management. 43, pp.109-126.
 • Hamner, M. and Qazi, R.-R. (2009). Expanding the Technology Acceptance Model to examine Personal Computing Technology utilization in government agencies in developing countries. Government Information Quarterly, 26, 1, pp. 128–136.
 • Hao, Y., Li, Y.J., Qi, W. and Ye Q. (2007). A Study on Citizen Satisfaction Model of Chinese Municipal Government Online Services. 14th International Conference on Management Science & Engineering, Harbin, P.R. China, August 20-22, 186-191.
 • Hung, Chia-Ming Chang, Ting-Jing Yu (2006). Determinants of user acceptance of the e-Government services: The case of online tax filing and payment system. Government Information Quarterly, 23 (2006) 97–122.
 • Scapin D. L. (2009). E-government HCI: A Genuine Research Field? In Proceedings of Workshop on Design & Evaluation of e-Government Applications and Services (DEGAS 2009), August 24th, Upsala, Sweden.
 • Soufi, B.  and Maguire, M. (20007). Achieving Usability Within E-Government Web Sites Illustrated by a Case Study Evaluation. In M.J. Smith, G. Salvendy (Eds.): Human Interface, Part II, HCII 2007, LNCS 4558, pp. 777–784.
 • Van Dijk, H. and Ebbers, P. (2008). Explaining the acceptance and use of government Internet services: A multivariate analysis of 2006 survey data in the Netherlands, Government Information Quarterly 25, pp. 379–399.
 • Wu, I.L. & Chen J.L. (2005). An extension of Trust and TAM model with TPB in the initial adoption of on-line tax: An empirical study. International Journal of Human-Computer Studies, 62 (6), pp.784-808.
Κατασκευή εργαλείου ανάλυσης επιστημονικών δημοσιεύσεων και αναφορών

 

Επιβλέποντες: Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Χατζή Ουρανία (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Στο πλαίσιο της εργασίας θα κατασκευαστεί ένα εργαλείο το οποίο ανακτά, συγκεντρώνει και αναλύει πληροφορίες σχετικά με ερευνητικές δημοσιεύσεις και αναφορές (citations).
Πιο συγκεκριμένα, το εργαλείο θα επικοινωνεί διαδικτυακά με πηγές και βάσεις δεδομένων  που περιέχουν βιβλιογραφικές πληροφορίες, όπως ενδεικτικά τα Google Scholar (http://scholar.google.com/), CiteSeerX (http://citeseerx.ist.psu.edu/) και DBLP (http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/), και θα θέτει επερωτήσεις για κάποιον συγκεκριμένο ερευνητή. Στη συνέχεια θα ανακτά τα αποτελέσματα, τα οποία περιέχουν δημοσιεύσεις του ερευνητή και αναφορές σε αυτές, θα τα επεξεργάζεται και θα τα παρουσιάζει με εύληπτο τρόπο και με συγκεντρωτικά στοιχεία, στα πρότυπα του εργαλείου Publish or Perish (http://www.harzing.com/pop.htm).
Ωστόσο, μια σημαντική επιπλέον λειτουργικότητα που θα υλοποιηθεί αφορά τον αποκλεισμό των αυτοαναφορών (self-citations) από τα αποτελέσματα και τα στατιστικά του ερευνητή. Η διαδικασία αυτή θα αποτελέσει ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της εργασίας στο οποίο θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα, και θα υλοποιηθεί μέσω περαιτέρω επεξεργασίας και συμπληρωματικών επερωτήσεων στις βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο τα επιστρεφόμενα αποτελέσματα θα είναι πιο ακριβή και θα μπορούν να δώσουν καλύτερη εικόνα για τον συγκεκριμένο ερευνητή.
Η εργασία θα αναπτυχθεί σε C ή Java, και μπορεί να χρησιμοποιήσει έτοιμες βιβλιοθήκες. Το τελικό σύστημα θα εγκατασταθεί σε υποδομές του Τμήματος και θα είναι διαθέσιμο σε εξωτερικούς χρήστες τόσο με μορφή web service, όσο και μέσω διαδικτυακής διεπαφής (web interface).

 

 

Καθαρισμός και εξαγωγή δεδομένων - Στατιστική Ανάλυση σε Ιατρικά Δεδομένα (σε συνεργασία με Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Αγ. Σάββας)

Επιβλέποντες: Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Χατζή Ουρανία (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Η εργασία έχει ως αντικείμενο την επεξεργασία και την εξαγωγή συμπερασμάτων από πραγματικά ιατρικά δεδομένα. Στο πρώτο στάδιο της εργασίας τα ιατρικά δεδομένα πρέπει να καθαριστούν, να υποστούν κατάλληλη επεξεργασία και να αποθηκευτούν αποδοτικά. Στο δεύτερο στάδιο της εργασίας θα εφαρμοστούν στατιστικοί αλγόριθμοι και αλγόριθμοι εξόρυξης γνώσης για την ανάλυση των ιατρικών δεδομένων. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης θα αξιολογηθούν και θα αναλυθούν περαιτέρω σε συνεργασία με ιατρούς - ειδικούς στον συγκεκριμένο τομέα, ώστε να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα και να αναδειχθεί η ερευνητική διάσταση της εργασίας (Σημείωση: η εργασία τελεί υπό την αίρεση της τελικής έγκρισης του νοσοκομείου).

 

 

 

Κατασκευή διαδικτυακού εργαλείου δοκιμής και εξαγωγής συμπερασμάτων για διαδικτυακές υπηρεσίες

Επιβλέποντες: Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Χατζή Ουρανία (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Οι περιγραφές διαδικτυακών υπηρεσιών που προσφέρονται στο διαδίκτυο συνήθως αφορούν λειτουργικά χαρακτηριστικά διαδικτυκών υπηρεσιών (εισόδους, εξόδους κτλ). Επιπλέον, η ταχύτατα μεταβαλλόμενη φύση του διαδικτύου καθιστά πολλές από τις περιγραφές απαρχαιωμένες.
Ζητούμενο της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι η κατασκευή ενός εργαλείου το οποίο μέσω μιας εύχρηστης διαδικτυακής διεπαφής θα δίνει τη δυνατότητα κατασκευής ενός client δοκιμής διαδικτυακών υπηρεσιών.
Θα πρέπει να είναι δυνατή τόσο η δοκιμή μεμονωμένων διαδικτυακών υπηρεσιών, όσο και ομάδων διαδικτυακών υπηρεσιών, με σκοπό την εξακρίβωση της τρέχουσας κατάστασής τους. Επιπλέον, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα εξαγωγής επαναλαμβανόμενων παραμετροποιημένων δοκιμών για συγκεκριμένες διαδικτυακές υπηρεσίες, έτσι ώστε να εξάγονται συμπεράσματα για μη λειτουργικά χαρακτηριστικά τους, όπως η διαθεσιμότητά τους.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της πτυχιακής εργασίας θα δημιουργηθεί ενδεικτικό test set με περιγραφές διαδικτυακών υπηρεσιών, για την καθεμία από τις οποίες θα παρέχονται τιμές σε καθορισμένα μη λειτουργικά χαρακτηριστικά, το οποίο θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο σε ερευνητές του χώρου.

 

 

Δημιουργία περιβάλλοντος διεπαφής χρήστη για προσομοίωση τηλεπικοινωνιακού συστήματος DVB-Sx

Επιβλέποντες: Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Δαλάκας Βασίλειος (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Το Digital Video Broadcasting for Satellites (DVB-S) είναι το ευρωπαϊκό πρότυπο τηλεπικοινωνιακής μετάδοσης σήματος μέσω δορυφόρων, το οποίο ήδη βρίσκεται στην δεύτερη έκδοση (DVB-S2) και εξελίσσεται συνεχώς. Η εξέλιξή του γίνεται μέσα από την μελέτη, με τη βοήθεια της προσομοίωσης, διαφόρων τεχνικών επεξεργασίας σήματος για το προτεινόμενο τηλεπικοινωνιακό σύστημα. Στόχος είναι η βελτίωση του τελικά λαμβανόμενου ρυθμού σφαλμάτων ανά εκπεμπόμενο δυα δικό ψηφίο (Bit Error Rate, BER) ή ανά εκπεμπόμενο σύμβολο (Symbol Error Rate, SER) με την επιλογή του κατάλληλου συνδιασμού τεχνικών. Οι φοιτητές, στα πλαίσια αυτής της εργασίας θα κληθούν να υλοποιήσουν ένα γραφικό περιβάλλον διεπαφής χρήστη (Graphical User Interface, GUI), το οποίο θα διευκολύνει την μελέτη για ένα μη εξειδικευμένο χρήστη. Η εργασία θα υλοποιηθεί με χρήση του περιβάλλοντος MATLAB ή του GNU Octave.
Προαπαιτούμενα: Βασικές γνώσεις ψηφιακών επικοινωνιών και προσομοίωσης, καλή γνώση C, Java.

Βασικό Αντικείμενο: Συγγραφή νέου κώδικα με χρήση εργαλείων ή/και παραμετροποίηση οντοτήτων.Μελέτη, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και πιλοτική λειτουργία ενός web-based συστήματος συνεργασίας ομάδας επίλυσης τεχνικών προβλημάτων

Επιβλέποντες: Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Δαλάκας Βασίλειος (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Σήμερα υπάρχει διαθέσιμο ένα μεγάλο πλήθος από λογισμικά ανοιχτού κώδικα τα οποία διατείνονται ότι παρέχουν την δυνατότητα για σύγχρονη ή και ασύγχρονη συνεργασία χρηστών. Η χρήση ενός τέτοιου συστήματος στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, θα διευκόλυνε την καταγραφή των προβλημάτων των χρηστών και την επίλυσή τους από την ομάδα τεχνικής υποστήριξης διατηρώντας παράλληλα ένα αρχείο και μία βάση δεδομένων, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με πολλαπλούς τρόπους. Οι φοιτητές, στα πλαίσια αυτής της εργασίας θα κληθούν να κάνουν μία συγκριτική μελέτη των διαφόρων λειτουργικών χαρακτηριστικών των λογισμικών αυτών και αφού επιλέξουν ένα, σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια, να το εγκαταστήσουν και να το καταστήσουν λειτουργικό σε ένα εξυπηρέτη του Ιδρύματος. Τέλος, θα πρέπει να το παρακολουθήσουν για μία περίοδο πιλοτικής λειτουργίας και να παρουσιάσουν τα όποια συμπεράσματα. Η εργασία θα υλοποιηθεί με χρήση ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα.
Προαπαιτούμενα: Βασικές γνώσεις Linux.

 

Ασυμπτωτική απαρίθμηση συνδυαστικών δομών με εφαρμογές στην επιστήμη της Πληροφορικής – Αλγοριθμικές προσομοιώσεις


Επιβλέποντες: Κυριακούσης Ανδρέας (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Βαμβακάρη Μαλβίνα (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Η Ασυμπτωτική Απαρίθμηση Συνδυαστικών Δομών είναι μία περιοχή της Συνδυαστικής με ενδιαφέρουσες εφαρμογές στην Επιστήμη της Πληροφορικής όπως στις τυχαίες Αλγοριθμικές δομές και στα τυχαία Γραφήματα. Στις προτεινόμενες διπλωματικές εργασίες θα μελετώνται συνδυαστικές δομές με εφαρμογές στην Επιστήμη της Πληροφορικής. Ειδικότερα, οι υπό μελέτη συνδυαστικές δομές θα περιγράφονται μέσω των απαριθμητριών γεννητριών συναρτήσεων τους και των αναγωγικών σχέσεων τους. Επίσης, χρησιμοποιώντας στοιχεία Μαθηματικής Ανάλυσης και Πιθανοτήτων θα απαριθμούνται ασυμπτωτικά οι υπό μελέτη δομές. Επιπλέον, θα υλοποιούνταιαλγοριθμικές προσομοιώσεις των αποτελεσμάτων.
Ενδεικτικές Συνδυαστικές Δομές:
1. Σύνολα Συζεύξεως Γραφημάτων
2. q-Κατανομές και q-Καταλήψεις
3. Διαγράμματα Ferrers και αριθμοί Rook
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Ελληνική

 • Epp Susanna S., Διακριτά Μαθηματικά με Εφαρμογές, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2010.
 • Καραμπατζός Γ., Υπολογιστικά Μαθηματικά, Εκδ. ΧΠΑ, Αθήνα 2004.
 • Κούτρας Μ., Εισαγωγή στις Πιθανότητες: Θεωρία και Εφαρμογές, Ι , ΙΙ , Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα, 2005.
 • Κυριακούσης Α., Στατιστικές Μέθοδοι, Εκδ. Συμμετρία, Αθήνα 2000.
 • Κυρούσης Ε., Μπούρας X., Σπυράκης Π., Διακριτά Μαθηματικά: Τα Μαθηματικά της Επιστήμης των Υπολογιστών, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 1999.
 • Κυρούσης Ε., Μπούρας Π., Σπυράκης Π., Σταματίου Ι., Εισαγωγή στους Γράφους: Θεωρία, Προβλήματα και Λύσεις, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, 1999.

Ξενόγλωσση

 • Charalambides Ch., Enumerative Combinatorics, Chapmann & Hall/CRC, Florida, 2002.
 • Charalambides, Combinatorial Methods in Discrete Distributions, John Wiley & Sons, NJ, 2005.
 • Flajolet P. and Sedgwick R., Analytic Combinatorics, Cambridge University Press, NY, 2009.
 • Odlyzko A.M., Handbook of Combinatorics, Chapter 22 Asymptotic Enumeration Methods. Eds. R.L. Graham, M. Grotshel, and L. Lovasz, 1063-1229. Elsevier Science Publishers, Amsterdam, 1995.
 • Sedgwick R. and Flajolet P., An Introduction to the Analysis of Algorithms, Addison-Wesley Professional, 1995.

 

 

Ολοκλήρωση εξωτερικών εφαρμογών στο περιβάλλον του ακαδημαϊκού κοινωνικού δικτύου Unity

Επιβλέποντες: Νικολαΐδου Μάρα (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Χατζή Ουρανία (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Στόχος: Εγκατάσταση και Διαμόρφωση περιβάλλοντος Κοινωνικής Δικτύωσης βασισμένο σε ανοικτά πρότυπα – Πιλοτική Ενσωμάτωση Εξωτερικών Εφαρμογών (κλήση μέσω Gadgets)
Περιγραφή: Στο σύγχρονο ηλεκτρονικό περιβάλλον παρέχονται εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας και συνεργασίας μέσα από περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης που αξιοποιούν τις δυνατότητες του Web 2.0. Στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου έχει δημιουργηθεί το περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης Unity που εξυπηρετεί τη δικτύωση φοιτητών και διδασκόντων του Πανεπιστημίου. Έμφαση έχει δοθεί στη δημιουργία και τη διαχείριση προφίλ χρήστη και τη δημιουργία και διαχείριση ομάδων χρηστών, ενώ έχει επεκταθεί η τυπική σχέση «φίλος», ώστε να απεικονίσει τις σχέσεις μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Το Unity έχει δημιουργηθεί με χρήση ενός από τα πιο διαδεδομένα πρότυπα για την ανάπτυξη περιβαλλόντων κοινωνικής δικτύωσης, το OpenSocial της Google (www.opensocial.org) . Το OpenSocial αποτελείται από ένα σύνολο από υποστηριζόμενες βιβλιοθήκες (APIs) για τη δημιουργία περιβαλλόντων κοινωνικής δικτύωσης και υιοθετήθηκε από τη Google για την δημιουργία του MySpace (http://en.wikipedia.org/wiki/OpenSocial) . Μία ανοικτή υλοποίηση του προτύπου αυτού είναι το Shindig της Apache (http://shindig.apache.org/) .
Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η επέκταση της λειτουργικότητας του περιβάλλοντος κοινωνικής δικτύωσης Unity μέσω της ενσωμάτωσης εξωτερικών εφαρμογών με τη μορφή web services, που επιτρέπουν τη διαλειτουργικότητα με άλλα πληροφοριακά συστήματα του Πανεπιστημίου. Οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν θα περιλαμβάνουν την υλοποίηση συχνών διεργασιών που απαντώνται στην ακαδημαϊκή κοινότητα, και όπου χρειάζεται θα διασυνδέονται με συστήματα του Πανεπιστημίου και άλλα εξωτερικά συστήματα. Θα προηγηθεί μελέτη ώστε να καθοριστούν οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της εν λόγω πτυχιακής εργασίας.
O φοιτητής θα εξοικειωθεί με σύγχρονα περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης και τον προγραμματισμό εφαρμογών στα περιβάλλοντα αυτά.
Απαραίτητες Γνώσεις: Περιβάλλον Web και Web 2.0, Java
Θεματική Περιοχή: Συνεργατικά Περιβάλλοντα, Web 2.0

 

 

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Δημιουργίας Προφίλ Ερευνητή για τους ερευνητές του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Επιβλέπουσα: Νικολαΐδου Μάρα (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Στόχος: Αυτόματη δημιουργία προσωπικών ιστοσελίδων για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, που θα βασίζονται στη βάση δεδομένων των στοιχείων των ερευνητών του Ιδρύματος, που διατηρείται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
Περιγραφή: Στο πλαίσιο αξιολόγησης του έργου που παράγεται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο προβλέπεται η συμπλήρωση ερωτηματολογίου/απογραφικού δελτίου για τα μέλη ΔΕΠ και πιθανά τους ερευνητές που απασχολούνται στο Πανεπιστήμιο σχετικά με τη δραστηριότητα τους κάθε ακαδημαϊκό έτος. Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει ενδεικτικά στις επιστημονικές τους δημοσιεύσεις, τα ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα στα οποία απασχολούνται, τα μαθήματα που έχουν αναλάβει, εκδηλώσεις που οργανώνουν/συμμετέχουν και άλλα. Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται σε μία βάση δεδομένων.
Στόχος της εργασίας αυτής είναι η αξιοποίηση των στοιχείων αυτών, ώστε να δημιουργείται αυτόματα το προφίλ ερευνητή με τη μορφή ιστοσελίδων, για όποιον από τους ερευνητές το επιθυμούν. Στην πράξη θα υλοποιηθεί μία web εφαρμογή που θα υποστηρίζει τη δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων για κάθε ερευνητή, μέσα από τις οποίες θα προβάλεται όλη η δραστηριότητα που καταγράφεται στα απογραφικά δελτία που υποβάλλει σε ετήσια βάση. Για το σκοπό αυτό, η υπάρχουσα βάση θα πρέπει να διαμορφωθεί σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο CERIF. Η εφαρμογή θα πρέπει να επιτρέπει σε κάθε χρήστη της να επιλέγει ανάμεσα σε ένα σύνολο από πρότυπα για την παρουσίαση των ιστοσελίδων του, ενώ θα πρέπει να ληφθεί μέρυμνα ώστε να παρέχεται σταθερό URL για το προφίλ κάθε ερευνητή
O φοιτητής θα εξοικιωθεί με το πρότυπο CERIF και την διαδικασία ολοκλήρωσης συστήματων σε περιβάλλον Web (J2EE αρχιτεκτονική – Web Services).
Απαραίτητες Γνώσεις: Προγραμματισμός σε περιβάλλον Web, Java
Θεματική Περιοχή: Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

 

Ολοκλήρωση περιβάλλοντος για την μοντελοποίηση και την προσομοίωση Πληροφοριακών Συστημάτων με την μετατροπή σχημάτων δεδομένων σε XMI μορφή

Επιβλέπουσα: Νικολαΐδου Μάρα (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Στόχος: Δημιουργία λογισμικού για το μετασχηματισμό δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε XMI μορφή – Πιλοτική Εφαρμογή για τη διασύνδεση περιβάλλοντος μοντελοποίησης και προγράμματος προσομοίωσης
Περιγραφή: Η ΧΜΙ είναι μιά έκδοση της XML (http://www.w3schools.com/schema/default.asp) για την αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων στο Διαδίκτυο. Ένα XMΙ σχήμα αποτελεί την περιγραφή της δομής ενός XMΙ αρχείου. Για να προωθηθεί η επικοινωνία ανάμεσα σε προγράμματα που παρέχουν την ίδια λειτουργικότητα υποστηρίζουν όλα τα ίδιο XMΙ σχήμα. Έτσι τα δεδομένα που εξάγονται από ένα πρόγραμμα, εισάγονται απρόσκοπτα στο άλλο. Τι γίνεται όμως όταν πρέπει να συνεργαστούν προγράμματα που δεν έχουν την ίδια λειτουργικότητα και επομένως δεν υποστηρίζουν το ίδιο XMΙ σχήμα. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ο αμφίδρομος μετασχηματισμός ανάμεσα στα XMΙ σχήματα από μετασχηματιστές σχημάτος, όπως η γλώσσα QVT (http://en.wikipedia.org/wiki/QVT ).
Στόχος της εργασίας αυτής είναι η δημιουργία λογισμικού που διευκολύνει την επικοινωνία ανάμεσα σε δύο διαφορετικά εργαλεία μέσω της μετατροπής των XMI αρχείων που παράγουν. Η πιλοτική εφαρμογή αφορά την επικοινωνία ανάμεσα σε ένα περιβάλλον μοντελοποίησης συστημάτων, που χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό ενός πληροφοριακού συστήματος, και το περιβάλλον προσομοίωσης, που χρησιμοποιείται για την μελέτη της απόδοσης του συστήματος αυτού. Για το σχεδιασμό του συστήματος χρησιμοποιείται η γλώσσα SysML (www.sysml.org) στο εργαλείο MagicDraw (www.magicdraw.com), ενώ για την προσομοίωση του θα δημιουργηθεί εξωτερικό περιβάλλον προσομοίωσης. Για την υλοποίηση του μετασχηματιστή μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτοιμα εργαλεία ή να γραφτεί κώδικας εξαρχής.
O φοιτητής θα εξοικιωθεί με τη χρήση και τη χρησιμότητα της XMΙ, τη διαλειτουργικότητα προγραμμάτων σύμφωνα με σύγχρονα πρότυπα και το μετασχηματισμό σχημάτων μεταδεδομένων.
Απαραίτητες Γνώσεις: σχήματα δεδομένων, προσομοίωση, Java
Θεματική Περιοχή: Μοντελοποίηση, XML σχήματα

 

 

Δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικού μαθήματος στο πλαίσιο υβριδικής διδασκαλίας (blended learning)

Επιβλέπουσα: Νικολαϊδου Μάρα (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) (σε συνεργασία με Σοφιανοπούλου Χρύσα)

Στόχος: Δημιουργία ηλεκτρονικού μαθήματος που θα χρησιμοποιείται από τους φοιτητές συμπληρωματικά με τις διαλέξεις που δίδονται στο πλαίσιο ενός εξαμήνου και αξιολόγηση του μοντέλου ιβριδικής διδασκαλίας
Περιγραφή: Στην ακαδημαϊκή κοινότητα συχνά υποστηρίζεται η υποστήριξη των μαθημάτων που πραγματοποιούνται με τη μορφή διαλέξεων με ηλεκτρονικό υλικό (πχ. Διαφάνειες, συμπληρωματικό υλικό κλπ). Στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο η δυνατότητα αυτή υποστηρίζεται από την πλατφόρμα eclass.
Στόχος της εργασίας αυτής είναι η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού μαθήματος σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, που θα παρέχει βιντεο-διαξέλεις, ηλεκτρονικές ασκήσεις και άλλους ηλεκτρονικούς πόρους και θα επιτρέπει την παρακολούθηση του παράλληλα με τις κλασσικές διαλέξεις. Για την αξιολόγηση της επίδρασης που μπορεί να έχει η μέθοδος αυτήν στην εκπαιδευτική διαδικασία και της αποδοχής της από φοιτητές και καθηγητές, θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε εισαγωγικό μάθημα που σχετίζεται με την Πληροφορική άλλου Τμήματος του Πανεπιστημίου μας κατά το χειμερινό εξάμηνο.
O φοιτητής θα εξοικιωθεί με τη δημιουργία ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού στατικού και διαδραστικού και την αξιοποίηση του στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Απαραίτητες Γνώσεις: προγραμματισμός σε περιβάλλον Web, Java
Θεματική Περιοχή: e-learning, blended learning

 

 

Επίλυση προβλημάτων ανάλυσης μεγάλου όγκου δομημένων δεδομένων με παράλληλο και κατανεμημένο υπολογισμό

 

Επιβλέποντες: Νικολαΐδου Μάρα (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Τσερπές Κωνσταντίνος (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Η εργασία αυτή χωρίζεται σε 2 σκέλη. Το πρώτο περιλαμβάνει την εγκατάσταση ενός κόμβου Hadoop  σε μηχανήματα του εργαστηρίου υπολογιστών. Το Hadoop είναι μία πλατφόρμα κατανεμημένου υπολογισμού για την επίλυση προβλημάτων επεξεργασίας μεγάλου όγκου δομημένων δεδομένων (dataset). Το Hadoop επιτρέπει τη βέλτιστη χρήση κατανεμημένων υπολογιστικών πόρων ώστε να επιτύχουμε καλύτερους χρόνους σε σχέση με την εκτέλεση σε ένα υπολογιστή.
Το δεύτερο σκέλος αφορά στην υλοποίηση ενός συνόλου αλγορίθμων για την εκτέλεση πράξεων σε κοινωνικούς γράφους, όπως ο page rank, triangle enumeration, κλπ. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, θα πρέπει να αξιοποιηθεί η τεχνική MapReduce .
Επιθυμητές Γνώσεις: Γνώσεις Linux, Java και προγραμματισμού εν γένει
Υλοποίηση ενός μηχανισμού διαχείρισης ροών εργασίας διαδικτυακών υπηρεσιών

 

Επιβλέποντες: Νικολαΐδου Μάρα (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Τσερπές Κωνσταντίνος (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Ένα βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα των διαδικτυακών υπηρεσιών είναι ότι μπορούν να συνδέονται και να δημιουργούν νέες υπηρεσίες, όπως τα Lego® bricks. Υπηρεσίες τοποθετούνται σε παράλληλες ή σειριακές (ή συνδυασμούς) ροές εργασίας δημιουργώντας προστιθέμενη αξία. Αυτό υλοποιείται με μηχανισμούς διαχείρισης ροών εργασιών οι οποίοι αναλαμβάνουν να "καλούν" (invoke) διαδοχικά τις υπηρεσίες ανακατευθύνοντας την έξοδο της μίας στην είσοδο της (των) άλλης (άλλων).
Επομένως, οι υπηρεσίες οι οποίες μπορούν να συντεθούν θα πρέπει να λειτουργικά να ταιριάζουν, δηλαδή να το μοντέλο δεδομένων της εξόδου της μίας να προσαρμόζεται στο μοντέλο δεδομένων της εισόδου κάποιας άλλης.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη των υπαρχουσών μηχανισμών διαχείρισης ροών εργασίας και η υλοποίηση μίας η οποία να επιτρέπει την "αυτόματη" προσαρμογή των μοντέλων δεδομένων πιθανόν με τη χρήση σημασιολογικών μοντέλων (π.χ. WSMO).
Επιθυμητές Γνώσεις: Java, Web services, SOAPΓνώσεις και δεξιότητες μαθητών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις ΤΠΕ


Επιβλέπουσα: Σοφιανοπούλου Χρύσα (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Οργανωμένη παρέμβαση σε μαθητές Γυμνασίου (πχ χρήση Αccess), μελέτη και αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους πριν και μετά την παρέμβαση, συσχέτιση της προόδου με κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά.Κοινωνική δικτύωση: στάσεις και αντιλήψεις φοιτητών για ζητήματα ασφάλειας, ενημέρωσης και ιδιωτικότητας

Επιβλέπουσα: Σοφιανοπούλου Χρύσα (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Η κοινωνία της δικτύωσης, εργαλεία μαζικής επικοινωνίας, επιδράσεις σε οικονομικές, επιχειρηματικές, πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές.Οι εφαρμογές του διαδικτύου στη διδασκαλία και τη μάθηση

Επιβλέπουσα: Σοφιανοπούλου Χρύσα (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Κοινότητες μάθησης και συνεργατικά περιβάλλοντα, παιδαγωγικές χρήσεις τω δικτύων υπολογιστών, συστήματα αλληλεπίδρασης και μάθησης.Μελέτη αντιλήψεων, πρακτικών και επίδοσης φοιτητών σε μεικτά μοντέλα μάθησης (blended learning)

Επιβλέπουσα: Σοφιανοπούλου Χρύσα (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Ηλεκτρονική μάθηση και ανώτατη εκπαίδευση, εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως, blended learning, e-αξιολόγηση, συσχέτιση επίδοσης με συμβατικά και μεικτά μοντέλα μάθησης.Ερευνητικές εργασίες (projects) στο Νέο Λύκειο με τη χρήση ΤΠΕ

Επιβλέπουσα: Σοφιανοπούλου Χρύσα (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Σχεδιασμός ερευνητικής εργασίας, παρακολούθηση βασικών φάσεων πραγματοποίησής της, ομαδοσυνεργατική μέθοδος, διερευνητική μάθηση

 

 

Σχεδίαση και ανάπτυξη ενός εύχρηστου εκπαιδευτικού υλικού σε σχολικό περιβάλλον.

Επιβλέπουσα: Βασιλοπούλου Κωνσταντίνα (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Στόχος: Ανάπτυξη ενός εύχρηστου εκπαιδευτικού λογισμικού με στόχο την αύξηση της απόδοσης των μαθητών/τριών σε ένα σχολικό περιβάλλον.
Περιγραφή-Στάδια:

 1. Ο ρόλος της ευχρηστίας στο σχεδιασμό εκπαιδευτικού λογισμικού.
 2. Είδη λογισμικών που χρησιμοποιούνται για διάφορα μαθήματα στον Ελληνικό Χώρο.
 3. Ανάπτυξη εύχρηστου εκπαιδευτικού λογισμικού για τις ανάγκες ενός συγκεκριμένου μαθήματος μέσα στο σχολικό περιβάλλον.
 4. Αξιολόγηση ευχρηστίας εκπαιδευτικού λογισμικού.

Σχετική Βιβλιογραφία:

 • Sun, P. C., & Cheng, H. K. (2007). The design of instructional multimedia in e-learning: A media richness theory-based approach. Computers and Education, 49, 662–676.
 • Zhang, D., Zhao, J. L., Zhou, L., & Nunamaker, J. F. Jr., (2004). Can e-learning replace classroom learning? Communications of the ACM, 47(5), 75–79.
Ο ρόλος της ευχρηστίας και της εμπιστοσύνης στην αποδοχή συμμετοχικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Επιβλέπουσα: Βασιλοπούλου Κωνσταντίνα (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Στόχος: Παράμετροι που επηρεάζουν τη πρόθεση χρήσης συμμετοχικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα .
Περιγραφή-Στάδια:

 1. Ο ρόλος της ευχρηστίας στην ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 2. Εύρεση παραμέτρων που επηρεάζουν την ευχρηστία και τη εμπιστοσύνη συμμετοχικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Προαπαιτούμενα: Γνώση χρήσης SPSS.
Σχετική Βιβλιογραφία:

 • Bailey &O. Ngwenyama. (2011). The challenge of e-participation in the digital city: Exploring generational influences among community telecentre users. Telematics and Informatics, 28, pp. 204–214.
 • Erman, N. & Todorovski, L. (2009). Mapping the E-Government Research with Social Network Analysis. M.A. Wimmer et al. (Eds.): EGOV 2009, LNCS 5693, pp. 13–25, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
 • Jaeger, P.T., Shneiderman, B., Fleischmann, K.R., Preece, J., Qua, Y. & Wu, P.F. (2007). Community response grids: E-government, social networks, and effective emergency management. Telecommunications Policy, 31, pp. 592–604.
Ανάλυση Απαιτήσεων για την ανάπτυξη διαγνωστικού εργαλείου με  τη χρήση υπολογιστικών μεθόδων.

Επιβλέπουσα: Βασιλοπούλου Κωνσταντίνα (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Η ανάπτυξη προγνωστικών μεθόδων στην ιατρική βασίζεται σε μεγάλο τμήμα της στην στατιστική, τις μετρήσεις και την μοντελοποίηση. Η μελέτη των μοντέλων έχει λάβει σήμερα σημαντική ανάπτυξη λόγω της ανάπτυξης των υπολογιστικών μεθόδων και των υπολογιστών που παρέχουν την επεξεργασία πολλών δεδομένων με μεγάλη ταχύτητα. Ο καθορισμός των απαιτήσεων με κέντρο αναφοράς τον τελικό χρήστη προγνωστικών συστημάτων έχει γίνει απαίτηση για όλες τις περιοχές διαδραστικών εφαρμογών και αποτελεί σημαντική απαίτηση στην αποτελεσματική διάδοση τέτοιων εργαλείων και θεμελιακό στοιχείο αποδοχής της από τους τελικούς χρήστες. Η σημασία της παραμέτρου αυτής μάλιστα τονίζεται από το γεγονός ότι η προτεινόμενη υπηρεσία αφορά χρήστες γιατρούς, σε αυτή τη περίπτωση αγγειοχειρουργούς. Για το σκοπό αυτό προτείνεται η ακόλουθη μεθοδολογία:

 1. Μελέτη τεχνικών ανάλυσης απαιτήσεων που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή δεδομένων με στόχο την ανάπτυξη προγνωστικών εργαλείων.
 2. Συγκέντρωση των στοιχείων μέσω της δημιουργίας ενός ερωτηματολογίου και αποστολή ή διενέργεια ποιοτικών συνεντεύξεων σε δείγμα γιατρών (τελικών χρηστών).

Στόχος του ερωτηματολογίου: Καταγραφή ομάδων χρηστών, Περιγραφή σεναρίων ανά ομάδα.
Σχετική Βιβλιογραφία:

 • Kushniruk, A.W. & Patel, V. L.  (2004). Cognitive and usability engineering methods for the evaluation of clinical information systems. Journal of Biomedical Informatics, 37, pp. 56–76.
 • Zhang, J., Johnson, T.R., Patel, V.L., Paige, D.L. and Kubose, T. (2003). Using usability heuristics to evaluate patient safety of medical devices. Journal of Biomedical Informatics. 36, pp. 23–30.

 

 

Εμπλουτισμός ιστοσελίδων με αναζήτηση σε βάσεις πληροφοριών

Επιβλέπων: Ηρακλής Βαρλάμης (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Οι σύγχρονες προσπάθειες στο χώρο της αναζήτησης πληροφορίας στο Web έχουν εστιάσει στην πληροφορία που διατίθεται σε απόλυτα δομημένη μορφή, είναι πλούσια σε σημασιολογικό περιεχόμενο και κατά συνέπεια είναι εύκολο να διαχειριστεί από μια μηχανή. Για το σκοπό αυτό μεγάλες βάσεις πληροφοριών σε όλους τους τομείς (επιστήμες, τέχνες, περιβάλλον κλπ) έχουν υιοθετήσει της αρχές του W3C και διαθέτουν πλέον τα δεδομένα τους με τη μορφή RDF tripplets δημιουργώντας έτσι ένα πυκνό δίκτυο πληροφορίας, γνωστό και ως Linked Data ( http://linkeddata.org/ ) που είναι άμεσα αξιοποιήσημο από οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης.
Η εργασία θα μελετήσει τον τόπο οργάνωσης της πληροφορίας αυτής, θα κατανοήσει τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της και θα εξετάσει τους υπάρχοντες μηχανισμούς διάθεσης και αξιοποίησής της. Παράλληλα στοχεύει να επιδείξει τις νέες δυνατότες και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται αναπτύσσοντας μια πρότυπη εφαρμογή που θα αξιοποιεί υπάρχουσα υποδομή. Ο πρότυπος μηχανισμός θα προσφέρει στο χρήστη ενός web browser τη δυνατότητα να δει περισσότερες πληροφορίες για όρους που επιλέγει. Θα κάνει χρήση υπαρχόντων βάσεων πληροφοριών και υπηρεσιών αναζήτησης, οι οποίες είναι ανεπτυγμένες με τις αρχές των Linked Data, θα επεξεργάζεται τα αποτελέσματα της αναζήτησης και θα τα εμφανίζει εντός του web browser.
Τεχνικές λεπτομέρειες: Η εφαρμογή που θα αναπτυχθεί μπορεί να αξιοποιεί το Yahoo Search BOSS (Build your Own Search Service: http://developer.yahoo.com/search/boss/) και το API που αυτό προσφέρει. Θα αναπτυχθεί με τη μορφή plugin για web browser ή εναλλακτικά με τη μορφή μιας μηχανής αναζήτησης.
Βιβλιογραφία:
Αποσαφήνιση όρων με χρήση σημασιολογικής πληροφορίας

Επιβλέπων: Ηρακλής Βαρλάμης (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

H αποσαφήνιση αναφέρεται στην αντιμετώπιση της ασάφειας στην ερμηνεία ενός όρου η οποία συμβαίνει όταν ο όρος συνδέεται στενά με δύο ή περισσότερα θέματα. Η ασάφεια στην ερμηνεία ενός όρου δημιουργεί μεγάλες δυσκολίες σε πολλές εργασίες διαχείρισης κειμένων, π.χ. στην αναζήτηση, στην κατηγοριοποίηση κειμένων κλπ. Όταν για παράδειγμα ο χρήστης δίνει σε μια μηχανή αναζήτησης τη λέξη "jaguar" ενδέχεται να εννοεί το ζώο, τη μάρκα αυτοκινήτου κλπ ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του. Η αποσαφήνιση γίνεται συνήθως με χρήση του περιβάλλοντος στο οποίο εμφανίζεται ο όρος, δλδ των λέξεων που εμφανίζονται στο ίδιο κείμενο, στην ίδια πρόταση, σε κοντινή απόσταση με τον όρο. Μια μεγάλη κατηγορία μεθόδων χρησιμοποιεί λεξικά και άλλους γλωσσολογικούς πόρους ώστε να εντοπίσει την καταλληλότερη έννοια για έναν όρο.
Η εργασία θα μελετήσει τις μεθόδους αποσαφήνισης της έννοιας λέξεων (Word Sense Dissambiguation methods) δίνοντας έμφαση σε αυτές που χρησιμοποιούν γλωσσολογική γνώση. Επίσης θα μελετήσει και θα προσαρμόσει κλασικούς αλγορίθμους WSD (Lesk, κλπ) στην υποδομή που προσφέρουν οι βάσεις γνώσης του Semantic Web και θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα σε γνωστές εργασίες αποσαφήνισης.
Τεχνικές λεπτομέρειες: Οι αλγόριθμοι που θα υλοποιηθούν θα αξιοποιούν τη βάση γνώσης UMLS και η σύγκριση θα γίνει σε γνωστά σύνολα δεδομένων (http://wsd.nlm.nih.gov/). Θα χρησιμοποιηθεί ΒΔ MySQL για διαχείριση των δεδομένων και αποτελεσμάτων.
Βιβλιογραφία:
Εξόρυξη γνώμης με χρήση ταξινομητών και αποτύπωση σε γραφήματα

Επιβλέπων: Ηρακλής Βαρλάμης (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Το πρόβλημα του χαρακτηρισμού της άποψης που μεταφέρει μια φράση/ένα κείμενο, έχει μεγάλο ερευνητικό και πρακτικό ενδιαφέρον το οποίο γίνεται ακόμη πιο έντονο με την έλευση των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτές συχνά οι χρήστες εκφράζουν την άποψή τους για προϊόντα, περιεχόμενο κλπ άλλων χρηστών χρησιμοποιώντας σύντομες φράσεις με έντονο όμως σημασιολογικό περιεχόμενο. Αντίστοιχο είναι και το ενδιαφέρον για την ανάλυση του συναισθήματος που μεταφέρουν τα λεγόμενα των χρηστών.Το πρόβλημα της εξόρυξης γνώμης συχνά ανάγεται σε ένα πρόβλημα κατηγοριοποίησης κάθε φράσης ή μέρους αυτής σε προκαθορισμένες κατηγορίες. Οι αλγόριθμοι που έχουν αναπτυχθεί ως τώρα χρησιμοποιούν πρότερη γνώση (κείμενα ή φράσεις που γνωρίζουμε την κατηγορία τους) για την εκπαίδευση του ταξινομητή και μέτρα ομοιότητας μεταξύ φράσεων ώστε να κατατάξουν τις νέες φράσεις στην καταλληλότερη κατηγορία.
Στόχος της εργασίας είναι να αυτοματοποιήσει τη διαδικασία από την πρώτη φάση της συλλογής των γνωμών μέχρι την τελική αποτύπωσή τους σε συγκεντρωτικά γραφήματα.
Η εργασία θα μελετήσει και θα καταγράψει τις διαφορετικές προσεγγίσεις/αλγορίθμους που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία για το χαρακτηρισμό άποψης. Στη συνέχεια θα επεκτείνει μια πλατφόρμα που ενσωματώνει υπάρχοντες αλγορίθμους συσταδοποίησης, θα αυτοματοποιεί την εισαγωγή δεδομένων εκπαίδευσης και δοκιμής, των παραμέτρων κάθε αλγορίθμου, την εξαγωγή αποτελεσμάτων και την οπτικοποίησή τους. Στην πρότυπη εφαρμογή που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να ενσωματωθούν και να συγκριθούν τρεις τουλάχιστον αλγόριθμοι. Επιπλέον, θα πρέπει τα αποτελέσματα της διαδικασίας εξόρυξης γνώμης να αποτυπώνονται αυτόματα σε τρεις διαφορετικές αναπαραστάσεις που θα επιλεγούν σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα.
Τεχνικές λεπτομέρειες: Αρκετοί ταξινομητές κειμένων υπάρχουν στο λογισμικό Weka (http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/), όπως Bayes, SVM κλπ. Η πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί θα χρησιμοποιεί τις βιβλιοθήκες του Weka, γι' αυτό και θα πρέπει να γραφεί σε Java. Αρκετά δεδομένα για αξιολόγηση των αλγορίθμων υπάρχουν εδώ: http://www.datawrangling.com/some-datasets-available-on-the-web
Βιβλιογραφία:
Ανάπτυξη περιεχομένου για την Ελληνική έκδοση της Wikipedia σχετικά με το πεδίο της Εξόρυξης Γνώσης

Επιβλέπων: Ηρακλής Βαρλάμης (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Αρκετοί φορείς της χώρας έχουν ξεκινήσει μέχρι σήμερα δράσεις για τον εμπλουτισμό της Ελληνικής έκδοσης της Wikipedia. Στα πλαίσια ενίσχυσης των προσπαθειών αυτών η εργασία θα δημιουργήσει περιεχόμενο για το πεδίο της Εξόρυξης Γνώσης, χρησιμοποιώντας ως βάση την αγγλική σελίδα για το Data Mining και το υλικό του μαθήματος που διδάσκεται στο τμήμα.
Στόχος της εργασίας είναι να δημιουργήσει πρωτογενές υλικό για την Ελληνική κοινότητητα της Wikipedia. Eπιπλέον να μελετήσει όλο το μηχανισμό δημιουργίας, ελέγχου ποιότητας και διορθώσεων της Wikipedia και να εξάγει συμπεράσματα για τη λειτουργία του μηχανισμού σε συνεργατικά συστήματα γνώσης.
Τεχνικές λεπτομέρειες: Σχετικές πληροφορίες και δράσεις μπορεί κανείς να λάβει στα:
My wikipedia
Contributing to Wikipedia
Aniket Kittur, Bongwon Suh, Bryan A. Pendleton, and Ed H. Chi. 2007. He says, she says: conflict and coordination in Wikipedia. In Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems (CHI '07). ACM, New York, NY, USA, 453-462.Μελέτη και σχεδίαση μεθόδων εξόρυξη γνώσης από Βιοιατρικά Δεδομένα

Επιβλέπων: Ηρακλής Βαρλάμης (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται σε ιατρικές βάσεις δεδομένων και περιλαμβάνουν δημογραφικά στοιχεία, συνήθειες, ιατρικό ιστορικό κλπ των ασθενών, μπορούν να αποτελέσουν μια σημαντική πηγή γνώσης αν αξιοποιηθούν αποτελεσματικά.
Στόχος της εργασίας είναι να εξάγει γνώση στη μορφή προτύπων (κανόνων, συστάδων, προβλέψεων κλπ) από ιατρικά δεδομένα με αξιοποίηση εργαλείων και τεχνικών εξόρυξης γνώσης. Για το σκοπό αυτό, αρχικά θα μελετηθούν και θα παρουσιαστούν τεχνικές και εργαλεία που έχουν προταθεί στο παρελθόν για το σκοπό αυτό, στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι πιο σημαντικές από τις τεχνικές αυτές και θα προσαρμοστούν στις ανάγκες των δεδομένων. Τα προτύπων που θα ανακαλυφθούν θα αξιολογηθούν ως προς την εγγυρότητά τους και θα επικυρωθούν.
Τεχνικές λεπτομέρειες: Σχετικές πληροφορίες και δράσεις μπορεί κανείς να λάβει στα:

 • Jiawei Han,Micheline Kamber,Jian Peir. 2011. Data Mining: Concepts and Techniques. 3rd Edition. Elsevier
 • Krzysztof J. Cios. 2001. Medical Data Mining and Knowledge Discovery. J. Kacprzyk (Ed.). Physica-Verlag.
 • R. Bharat Rao, Oksana Yakhnenko, and Balaji Krishnapuram. 2008. KDD cup 2008 and the workshop on mining medical data. SIGKDD Explor. Newsl. 10, 2 (December 2008), 34-38.
Έξυπνα συστήματα μεταφορών με χρήση δικτύων αισθητήρων

Επιβλέπων: Δημητρακόπουλος Γεώργιος (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Η πτυχιακή απαιτεί θεωρητική ανάλυση και υλοποίηση σε SUMO.
Θεωρητικά θέματα προς ανάλυση:
α) τηλεπικοινωνιακά δίκτυα πέραν της 3ης γενιάς και σχετικές εφαρμογές
β) συστήματα μεταφορών (απαιτήσεις λειτουργίας, παράμετροι)
γ) σχεδιασμός αρχιτεκτονικής συστήματος
δ) σχεδιασμός αλγορίθμου αναγνώρισης εμποδίων
δ) υλοποίηση - τρέξιμο σεναρίων, εξαγωγή αποτελεσμάτωνΣύστημα διαχείρισης με εφαρμογή σε περιβάλλοντα e-health

Επιβλέποντες: Δημητρακόπουλος Γεώργιος (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Νικολαΐδου Μάρα (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Η πτυχιακή αφορά την εφαρμογή αλγορίθμων διαχείρισης δικτύων σε επείγουσες περιπτώσεις στην υγεία, με στόχο την αύξηση της ταχύτητας παροχής υπηρεσιών και της αξιοπιστίας τους.
Εμπεριέχει θεωρητική ανάλυση και ανάπτυξη εφαρμογής σε Java.Internet-connected vehicles

Επιβλέποντες: Δημητρακόπουλος Γεώργιος (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Αλγόριθμος διαχείρισης συστήματος οχημάτων διασυνδεδεμένων με το πρωτόκολλο ΙΡ.
Η πτυχιακή απαιτεί σχεδιασμό αλγορίθμου, υλοποίηση σε Java, τρέξιμο σεναρίων και συλλογή αποτελεσμάτων.Autonomic network management based on nature-inspired systems

Επιβλέποντες: Δημητρακόπουλος Γεώργιος (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Σύστημα διαχείρισης δικτύου βασισμένο σε αλγορίθμους που συναντώνται σε ζωντανούς οργανισμούς.
Η πτυχιακή απαιτεί σχεδιασμό αλγορίθμου, υλοποίηση σε Java, τρέξιμο σεναρίων και συλλογή αποτελεσμάτων.Ανάπτυξη ενός διαδικτυακού portal με θέμα τις οπτικές επικοινωνίες

Επιβλέπων: Καμαλάκης Θωμάς (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Στόχος της πτυχιακής αυτής είναι η ανάπτυξη και η πιλοτική εφαρμογή ενός διαδικτυακού portal το οποίο θα αφορά τις οπτικές επικοινωνίες. Μεταξύ άλλων το portal θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να πραγματοποιεί μία σειρά virtual πειραμάτων (μέσω προσομοίωσης), όπως μελέτη διάδοσης παλμών μέσα σε μία οπτική ίνα, υπολογισμός της πιθανότητας σφάλματος, υπολογισμός του πηλίκου σήματος προς θόρυβο κτλ.
Απαραίτητες γνώσεις: περιβάλλον Web, Σήματα και Συστήματα, Οπτικές Επικοινωνίες
Θεματική Περιοχή: Προσομοίωση οπτικών συστημάτων, οπτικά δίκτυα, web εφαρμογέςΑνάπτυξη ενός διαδικτυακού συστήματος με σκοπό τη λήψη αποφάσεων βάσει της μεθοδολογίας AHP

Επιβλέπων: Καμαλάκης Θωμάς (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη μίας διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την υλοποίηση της μεθοδολογίας Analytical Hierarchy Process (AHP) με σκοπό την λήψη αποφάσεων σε μία επιχείρηση ή σε ένα επενδυτικό πρόγραμμα. Η AHP συνίσταται στην διενέργεια δομημένων ερωτηματολογίων τα οποία στα πλαίσια της πτυχιακής θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα μέσω του διαδικτύου. Βάσει των απαντήσεων των χρηστών, η μεθοδολογία AHP υπολογίζει το ειδικό βάρος κάθε εναλλακτικής
Απαραίτητες γνώσεις: περιβάλλον WebΥλοποίηση της μεθόδου Ανάπτυξης Επίπεδων Κυμάτων για μελέτη ηλεκτρομαγνητικών διατάξεων

Επιβλέπων: Καμαλάκης Θωμάς (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός εργαλείου για την μελέτη ηλεκτρομαγνητικών διατάξεων στον υπολογιστή βάσει της μεθόδου της ανάπτυξης του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου σε επίπεδα κύματα. Το εργαλείο θα διαθέτει και γραφικό περιβάλλον τόσο για την είσοδο των παραμέτρων και την απεικόνιση της διάταξης όσο και για την απεικόνιση των αποτελεσμάτων.
Απαραίτητες γνώσεις: Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων.Μελέτη οπτικών ασύρματων δικτύων για εφαρμογές τοπικών δικτύων

Επιβλέπων: Καμαλάκης Θωμάς (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Σκοπός της πτυχιακής είναι η θεωρητική και πειραματική μελέτη οπτικών ασύρματων δικτύων για επικοινωνίες μικρών αποστάσεων και ως εναλλακτική στα δίκτυα 802.11. Στο εργαστηριακό μέρος θα απαιτηθεί η δημιουργία μίας βιβλιοθήκες σε περιβάλλον MATLAB για τον αυτόματο έλεγχο των οργάνων του εργαστηρίου και την αυτοματοποίηση των μετρήσεων.
Απαραίτητες γνώσεις: Οπτικές ΕπικοινωνίεςΑνάπτυξη γεωμετρικού μοντέλου για την Τεχνοοικονομική μελέτη οπτικών δικτύων.

Επιβλέπων: Καμαλάκης Θωμάς (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Σκοπός της πτυχιακής είναι η ανάπτυξη μίας εφαρμογής για την μελέτη της ζήτησης σε ένα οπτικό δίκτυο πρόσβασης. Βάση μίας αποτύπωσης του δικτύου με γραφικό τρόπο και ορισμένων μοντέλων πρόβλεψης της ζήτησης θα υπολογίζεται η ζήτηση για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.
Απαραίτητες γνώσεις: Οπτικές Επικοινωνίες.Υλοποίηση αλγορίθμου υπολογισμού 3-spanner σε εξωτερική μνήμη

Επιβλέπων: Μιχαήλ Δημήτριος (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Έστω G ένα μη-κατευθυνόμενο γράφημα με βάρη στις ακμές. Ένα υπογράφημα G' ονομάζεται  3-spanner εαν περιέχει λιγότερες ακμές αλλά ταυτόχρονα φροντίζει η απόσταση  οποιουδήποτε ζευγαριού κόμβων να είναι το πολύ 3 φορές μεγαλύτερη από την αρχική  απόσταση στο γράφημα G. Ο υπολογισμός τέτοιων γραφημάτων με ελάχιστο αριθμό ακμών  είναι ένα πρόβλημα που έχει μελετηθεί έντονα στην επιστήμη των υπολογιστών.
Στην πτυχιακή αυτή πρέπει να υλοποιήσετε έναν αλγόριθμο εξωτερικής μνήμης υπολογισμού  ενός 3-spanner. Η υλοποίηση θα χρησιμοποιεί την βιβλιοθήκη STXXL. Η βιβλιοθήκη STXXL  είναι μια έκδοση της βιβλιοθήκης STL για μεγάλου όγκου δεδομένα. Είναι γραμμένη σε C++  και χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους υλοποίησης όπως η μέθοδος του γενικού προγραμματισμού (Generic Programming).Υλοποίηση Ακριβούς Αλγόριθμου για Δημοφιλείς Αναθέσεις

Επιβλέπων: Μιχαήλ Δημήτριος (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Όταν κάνουμε ανάθεση υποψηφίων σε θέσεις εργασίας, προσπαθούμε να είμαστε δίκαιοι όσο αναφορά τις προτιμήσεις των υποψηφίων. Οι δημοφιλείς αναθέσεις είναι αναθέσεις όπου καμία πλειοψηφία υποψηφίων δεν επιθυμεί να αλλάξει η ανάθεση προς όφελος κάποιας καλύτερης ανάθεσης. Δυστηχώς τέτοιες αναθέσεις δεν υπάρχουν πάντα, και επιπλέον το πρόβλημα υπολογισμού μιας ανάθεσης με ελάχιστο δείκτη μη-δημοφιλίας είναι NP-δύσκολο.
Σκοπός της πτυχιακής αυτής είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός branch-and-bound  αλγόριθμου για τον υπολογισμό αναθέσεων με ελάχιστο δείκτη μη-δημοφιλίας. Για την επίλυση μεγάλων στιγμιότυπων είναι απαραίτητη η χρήση κάποιου καλού κάτω φράγματος και ταυτόχρονα η αποδοτική υλοποίηση χρησιμοποιώντας παραλληλοποίηση των υπολογισμών.Υλοποίηση Βιβλιοθήκης Java για Υπολογισμούς σε Μεγάλα Δεδομένα

Επιβλέπων: Μιχαήλ Δημήτριος (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Στην διπλωματική αυτή θα πρέπει να υλοποιήσετε σε Java μια βιβλιοθήκη διαχείρισης μεγάλων δεδομένων στον δίσκο. Η υλοποίηση θα γίνει με την χρήση της βιβλιοθήκης NIO (new input/output) που παρέχει γρήγορη και χαμηλού επιπέδου πρόσβαση στον δίσκο.
http://jcp.org/en/jsr/detail?id=51
http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/java/nio/package-summary.html
https://www.ibm.com/developerworks/java/tutorials/j-nio/Υλοποίηση Δέντρου Ενδιάμεσης Μνήμης (Buffer Tree) για την Βιβλιοθήκη STXXL

Επιβλέπων: Μιχαήλ Δημήτριος (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Το δέντρο ενδιάμεσης μνήμης (buffer tree) είναι μια δομή δεδομένων διατήρησης ταξινομημένων αντικειμένων ως προς κάποιο κλειδί, με καλή απόδοση σε εξωτερική μνήμη (σκληρός δίσκος). Είναι ουσιαστικά ένα ισοζυγισμένο δέντρο (π.χ 2-4 δέντρα) με μεγάλο δείκτη διακλάδωσης και επιπλέον ενδιάμεση μνήμη σε κάθε κόμβο. Το δέντρο αυτό λειτουργεί αποδοτικά αφού συλλέγει έναν μεγάλο αριθμό από λειτουργίες και στην συνέχεια τις εκτελεί όλες ταυτόχρονα. Με αυτό τον τρόπο ελαχιστοποιεί τον αριθμό των φορών που χρειάζεται να μεταφέρει δεδομένα από τον δίσκο στην μνήμη και αντίστροφα.
Στην πτυχιακή αυτή πρέπει να υλοποιήσετε ένα δέντρο ενδιάμεσης μνήμης επάνω στην βιβλιοθήκη STXXL. Η βιβλιοθήκη STXXL είναι μια έκδοση της βιβλιοθήκης STL για μεγάλου όγκου δεδομένα. Είναι γραμμένη σε C++ και χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους υλοποίησης όπως η μέθοδος του γενικού προγραμματισμού (Generic Programming). Η πτυχιακή αυτή χρειάζεται καλές γνώσεις προγραμματισμού αφού είναι αναγκαία η χρήση templates σε C++.

 

 

Καταγραφή ενός στιγμιότυπου του κοινωνικού γράφου του Twitter

Επιβλέποντες: Τσερπές Κωνσταντίνος (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Νικολαΐδου Μάρα (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Αν καταγράψουμε τις σχέσεις των χρηστών σε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Twitter, θα δημιουργήσουμε ένα δαιδαλώδες γράφημα, όπου οι κόμβοι αναπαριστούν λογαριασμούς και οι ακμές σχέσεις (followers). Κάτι τέτοιο είναι εφικτό με τη δημιουργία ενός crawler για το Twitter, αξιοποιώντας το Application Programming Interface (API).
Στόχος της εργασίας αυτής είναι να καταγράψει το μεγαλύτερο στιγμιότυπο κοινωνικού γράφου από το Twitter που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής.
Η πρόκληση είναι μεγάλη, καθώς τα πρακτικά προβλήματα είναι πολλαπλά, με προεξέχοντα τα ακόλουθα:
α) το γεγονός ότι το κοινωνικό γράφημα μεταβάλλεται με πολύ υψηλούς ρυθμούς μην επιτρέποντάς μας την ακριβή καταγραφή του
β) το Twitter, όπως και όλες οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης επιβάλλουν περιορισμούς στην πρόσβαση στα δεδομένα του (όγκος δεδομένων στη μονάδα χρόνου ανά IP ή API key, ή πλήθος calls στο API)
Επιθυμητές Γνώσεις:Java, REST, Twitter API

 

Περιβάλλον προσομοίωσης πόρων κατανεμημένου υπολογισμού και χρονοπρογραμματισμού εργασιών με βάση μη λειτουργικές απαιτήσεις

Επιβλέποντες: Τσερπές Κωνσταντίνος (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Νικολαΐδου Μάρα (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Σκοπός της εργασίας είναι η υλοποίηση ενός μηχανισμού προσομοίωσης ενός κατανεμημένου περιβάλλοντος ανάθεσης υπολογιστικών πόρων (resource allocation/scheduler). Εργασίες θα ανατίθενται στο περιβάλλον αυτό και θα αναμένουν να εκτελεστούν σε μία ουρά. Ο scheduler θα τις προωθεί λαμβάνοντας υπόψη τις μη-λειτουργικές απαιτήσεις της εργασίας, όπως το κόστος εκτέλεσης, το όφελος από την εκτέλεση, την προθεσμία εκτέλεσης, κλπ.
Το κομμάτι της προσομοίωσης των υπολογιστικών πόρων θα πρέπει να είναι παραμετροποιήσιμο, δηλαδή, να μπορούμε να θεωρούμε ένα κατανεμημένο περιβάλλον με οποιοδήποτε αριθμό και τύπο επεξεργαστών, μνήμης, δίσκου και I/O throughput (ή και bandwidth αν είναι δικτυακό).
Επιθυμητές Γνώσεις: C, C++ ή Java, βασικές γνώσεις κατανεμημένου υπολογισμού.