Εισαγόμενοι με την ειδική κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις για το ακαδ. έτος 2023-2024 

 Κατάθεση δικαιολογητικών για ολοκλήρωση εγγραφής

Οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις που ολοκλήρωσαν την ηλεκτρονική εγγραφή τους μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού πρέπει οι ίδιοι ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου έως και την Παρασκευή 15/9/2023 να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής (καθημερινά 10.00-13.00, Ομήρου 9, 177 78 Ταύρος, 2ος όροφος) αυτοπροσώπως ή εναλλακτικά, με ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους. 

-Αντίγραφο ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής από την πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού η οποία φέρει, μετά την υποβολή της, αριθμό πρωτοκόλλου

-Ευκρινές αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

-Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Τίτλου απόλυσης: απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε.

-Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης που έχει εκδοθεί είτε:

i) από αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, όπως αυτές συστήνονταικάθε χρόνο, με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, είτε

ii) από την Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% η οποία συγκροτείται με κοινή υπουργική απόφαση, κατόπιν εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) του Υπουργείου Υγείας.

-Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

-(Μόνο για άρρενες φοιτητές) Πιστοποιητικό γέννησης ή Οικογενειακής κατάστασης στο οποίο να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων

-Εκτύπωση ΑΜΚΑ (www.amka.gr)

-Έντυπο Στοιχείων

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αυτοπρόσωπη παρουσία θα πρέπει να κατατεθεί επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-dilosi,προς τη Γραμματεία του Τμήματός σας, στο περιεχόμενο της οποίας θα αναγράφεται το ακόλουθο αίτημα:

"επιθυμώ

  • την ολοκλήρωση της εγγραφής μου στο Τμήμα
  • την αποστολή των προσωπικών μου κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου..........."

στο σημείο αυτό θα σημειώσετε τη δική σας ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία επιθυμείτε να αποσταλούν οι κωδικοί σας.

Επισημαίνουμε ότι, στο σύστημα της ηλεκτρονικής εφαρμογής υπεύθυνης δήλωσης, εισέρχεστε με τα δικά σας στοιχεία (όχι του γονέα) διότι με αυτόν τον τρόπο πιστοποιείται η ταυτότητα του ατόμου που υποβάλλει την υπεύθυνη δήλωση.

Στην περίπτωση που δεν έχετε αυτή τη δυνατότητα, μπορείτε να απευθυνθείτε σε ΚΕΠ, όπου θα συμπληρώσετε αντίστοιχα μία υπεύθυνη δήλωση και θα πιστοποιηθεί το γνήσιο της υπογραφής σας. Σε αυτή την περίπτωση, η αποστολή της υπεύθυνης δήλωσης γίνεται ταχυδρομικά (Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, Ομήρου 9, 177 78 Ταύρος, Υπόψιν: Γραμματείας)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που δεν ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική εγγραφή για οποιονδήποτε λόγο, η εγγραφή πραγματοποιείται με υποβολή της αίτησης και των παραπάνω δικαιολογητικών απευθείας στη Γραμματεία του Τμήματος είτε με φυσική παρουσία, είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. υποβολή της αίτησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) είτε με ταχυδρομική αποστολή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής. Κατά τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων ή ταχυδρομικής αποστολής, για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του επιτυχόντος και αιτούντος την εγγραφή, η οποία εκδίδεται μέσω του ιστότοπου www.gov.gr ή φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου αυτής, στην οποία θα δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία και τυχόν δικαιολογητικά που υποβάλλει, είναι ακριβή και αληθή.