16/07/2014: Πράξη Κοσμήτορα για ΕΔΙΠ Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας


Αθήνα, 16.07.2014
Αρ. πρωτ: 50473


ΠΡΑΞΗ
ΑΣΚΟΥΣΑΣ ΧΡΕΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Η Ασκούσα χρέη Κοσμήτορα της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 3δ του Ν.4009/2011, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 παρ. 21 του Ν.4186/2013 και ισχύει με το  άρθρο 68 παρ. 3 περ. 5 του Ν. 4235/2014.
2.    Τις Διαπιστωτικές Πράξεις ένταξης των υπηρετούντων Μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. Κλάδου ΙΙ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π (Φ.Ε.Κ. 892/09.04.2014, τ. Β΄).
3.    τις αιτήσεις ένταξης των κάτωθι υπηρετούντων μελών Ι.Δ.Α.Χ., στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π.:

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Αίτηση με αρ. πρωτ.

ΤΜΗΜΑ

1.

ΔΑΛΑΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

49562/10.06.2014

Πληροφορικής και Τηλεματικής

 
ΟΡΙΖΕΙ

Την κάτωθι Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή για την ένταξη των υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας, εφόσον διαθέτουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους τα προβλεπόμενα προσόντα για το διορισμό στην κατηγορία αυτή.
1)    Νικολαΐδη Μαρία, Καθηγήτρια Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής (ΦΕΚ 1283/03.12.2012, τ. Γ΄)
2)    Καμαλάκη Θωμά, Επίκουρο Καθηγητή Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής (ΦΕΚ 831/16.08.2012, τ. Γ΄)
3)    Δημητρακόπουλος Γεώργιος, Λέκτορας Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής (ΦΕΚ 1068/12.12.2011, τ. Γ')

Η παρούσα πράξη να κοινοποιηθεί στα μέλη της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής και να αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του Ιδρύματος.

 

Η Ασκούσα Χρέη Κοσμήτορα


Μ. Βαμβακάρη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια