Αθήνα,21.04.2015
Αρ. Πρωτ. 55086

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής στην υπ’ αριθμ. 26A/06-04-2015 συνεδρίαση της αποφάσισε την προκήρυξη για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Πληροφορική και Τηλεματική» στις παρακάτω κατευθύνσεις:

 1. Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ιστού
 2. Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα και Υπηρεσίες Τηλεματικής
 3. Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα για σπουδές πλήρους και μερικής φοίτησης. Ο συνολικός αριθμός θέσεων είναι εξήντα (60).

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στην Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος την αίτηση υποψηφιότητας (σε ειδικό έντυπο) μέχρι τις 05-06-2015, με τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο πτυχίου (ευκρινές φωτοαντίγραφο). Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από αρμόδια αρχή.
 2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών (ευκρινές φωτοαντίγραφο).
 3. Περίληψη διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί ή εκπονείται.
 4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 5. Έως δύο (2) συστατικές επιστολές.
 6. Αντίτυπα επιστημονικών δημοσιεύσεων, άρθρων, κλπ (εάν υπάρχουν).
 7. Βεβαίωση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχει).
 8. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου «Β2», με σχετικά πιστοποιητικά. Η επάρκεια τεκμηριώνεται και με πιστοποιητικό φοίτησης σε αναγνωρισμένο Αγγλόφωνο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
 9. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 10. Οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να υποστηρίξει την αίτησή του υποψηφίου.

Στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας και κατάταξης των υποψηφίων συμβάλλουν:

 1. Βαθμός πτυχίου.
 2. Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με την κατεύθυνση που επιθυμεί να παρακολουθήσει ο υποψήφιος.
 3. Διπλωματική εργασία.
 4. Σχετική επαγγελματική εμπειρία.
 5. Δημοσιεύσεις – ανακοινώσεις.
 6. Συνέντευξη.
 7. Συστατικές επιστολές.

Το πρόγραμμα απαιτεί καταβολή διδάκτρων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και παραλαβή του έντυπου αίτησης στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ομήρου 9, Τ.Κ. 17778, Ταύρος, τηλ. 210-9549400/402, fax 210-9549401) καθώς και στην ιστοσελίδα www.dit.hua.gr.

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ

              

Μ. Νικολαΐδη

                                                                                                                                                      Καθηγήτρια