Καλούνται οι αιτούντες μετεγγραφής, οι οποίοι υπέβαλλαν ένσταση - αίτηση θεραπείας με την Αριθμ. 12749/Ζ1 Υ.Α. ΦΕΚ 112/Β/27-01-2016 και των οποίων η ένσταση έγινε δεκτή από την αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων, στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, να προσέλθουν, προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, από τη Τετάρτη 02 έως και τη Δευτέρα 07 Μαρτίου 2016 κατά τις ώρες 10.00 – 14.00, στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής, προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή.