20/12/2013: Κατάταξη πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης


Αθήνα, 20/12/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (Β΄ 3185/16-12-2013) υπουργική απόφαση η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών για κατατακτήριες εξετάσεις, ορίζεται από 13 έως 23 Ιανουαρίου 2014. Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ήδη στο Τμήμα (από 1-15 Νοεμβρίου 2013) θεωρούνται εμπρόθεσμες και δεν απαιτείται  η επανυποβολή τους.

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1)    Αίτηση του ενδιαφερόμενου
2)    Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους  από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από 19/02/2014 έως 28/02/2014 και το πρόγραμμα θα αναρτηθεί σύντομα.

 

Από τη Γραμματεία