Το Τμήμα έχει επιδείξει έντονη δραστηριότητα στην οργάνωση και φιλοξενεία επιστημονικών εκδηλώσεων συνεισφέροντας κατ'αυτό τον τρόπο στην ανάπτυξη και εξωστρέφεια των επιστημονικών κοινοτήτων στις οποίες είναι μέρος. Σε ο,τι ακολουθεί παρέχουμε μία λίστα από τέτοιες εκδηλώσεις.

LogoEvent titleDate
IDEAS LOGO 23rd International Database Engineering & Applications Symposium (IDEAS 2019) 10-12/06/2019
GASCom2018 11th International Conference on Random Generation of Combinatorial Structures (GASCom 2018) 18-20/06/2018
FOSSCOMM2017 10η Ετήσια Εθνική Συνάντηση Free and Open Source Software Communities Meeting (FOSSCOMM 2017) 04-05/11/2017
OSS 2018 14th International Conference on Open Source Systems (OSS 2018) 08-10/06/2018
GECON2016 13th International Conference on Economics of Grids, Cloud, Systems and Services (GECON 2016) 20-22/09/2016
RCIS2015 9th IEEE International Conference on Research Challenges in Information Science (RCIS 2015) 13-15/05/2015
PCI2014 18ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής (PCI2014) 02-04/10/2014
FOSSCOMM2013 6η Ετήσια Εθνική Συνάντηση Free and Open Source Software Communities Meeting (FOSSCOMM 2013) 20-21/04/2013