Φοιτητικές Υπηρεσίες

To Τμήμα παραμένει πιστό στην παράδοση του ιδρύματος και προσφέρει πολύ υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές υπηρεσίες στην φοιτητικό του πληθυσμό. Ένα πλήθος από υπηρεσίες είναι στην διάθεση της ακαδημαικής κοινότητας και συμβάλουν στην εμπέδωση του "Χαροκόπειο-experience". Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες παρακάτω. 

 hua

 

Βιβλιοθήκη

Οι φοιτητές του τμήματος έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης (Β.Κ.Π.) για την κάλυψη των αναγκών της ακαδημαϊκής κοινότητας σε επιστημονική πληροφόρηση. Ειδικότερα για τους φοιτητές, διοργανώνονται σεμινάρια εκπαίδευσης χρηστών, διατίθενται αναγνωστήριο, ηλεκτρονικοί υπολογιστές για αναζήτηση έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού και ερμάρια αποθήκευσης προσωπικών αντικειμένων, ενώ υπάρχει δυνατότητα αυτόματου δανεισμού και φωτοτύπησης υλικού που δεν είναι εφικτό να δανειστεί και πάντα με βάση την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Μέρος των υπηρεσιών της Β.Κ.Π. δύναται να παρέχονται και εξ αποστάσεως, σε περίπτωση που οι συνθήκες το επιβάλλουν. Μέσω της Β.Κ.Π. οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε διεθνείς βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις γνωστών οίκων όπως η IEEE, η Elsevier, κτλ.

 

Ειδικές Κατηγορίες Φοιτητών

Το Τμήμα και το Ίδρυμα μεριμνούν για την εγκατάσταση και συντήρηση υποδομών απαραίτητων για την μετακίνηση ειδικών ομάδων φοιτητών/τριών. Οι υπηρεσίες του Ιδρύματος και το εκπαιδευτικό προσωπικό μεριμνούν για τη υποστήριξη, διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των φοιτητών/τριών που ανήκουν σε ειδικές ομάδες, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συμμετοχή τους στην ακαδημαϊκή δραστηριότητα και η ποιότητα ζωής τους στους χώρους του Τμήματος.

 

Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών/τριών (Κ.Ε.Φ.)

Στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών/τριών, το οποίο είναι αρμόδιο για την ενημέρωσή τους σε θέματα που αφορούν τη συνολική λειτουργία του Πανεπιστημίου, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και τις παρεχόμενες υπηρεσίες από την Πολιτεία και το Πανεπιστήμιο, καθώς και για την εξυπηρέτησή τους, ηλεκτρονικά ή/και δια ζώσης. Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών/-τριών στεγάζει μεταξύ άλλων τις Υπηρεσίες Φοιτητικής Μέριμνας καθώς και το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας, που υποστηρίζει τους/τις φοιτητές/-τριες κατά τη μετάβαση τους στην αγορά εργασίας με παροχή πληροφόρησης και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αγορά εργασίας και τη συνέχιση των σπουδών τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Σύμβουλος Καθηγητής (ΣΚ)

Ο Σύμβουλος Καθηγητής (ΣΚ) καθοδηγεί και υποστηρίζει τους φοιτητές στα προγράμματα σπουδών τους. Ως Σύμβουλος Καθηγητής ορίζεται μέλος ΔΕΠ/ΕΤΕΠ/ΕΔΙΠ του Τμήματος σύμφωνα με τη διαδικασία που εγκρίνεται από τη Συνέλευση Σχολής. Ο ΣΚ ορίζεται κατά το πρώτο έτος φοίτησης των φοιτητών/τριών.

 

Συνήγορος του Φοιτητή

Στο Ίδρυμα λειτουργούν οι θεσμοί του Συνήγορου του/της Φοιτητή/-τριας (ΣτΦ) και Συμβούλου Καθηγητής/-τρια Φοιτητών/-τριών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΣΦμΕΑΑ). O ΣτΦ έχει αρμοδιότητες που σχετίζονται με τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών/τριών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος, την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης, τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος. Ο ΣΦμΕΕΑ, έχει ως ρόλο τη διευκόλυνση της συμμετοχής των φοιτητών/-τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες σε όλες τις πτυχές της ακαδημαϊκής ζωής, καθώς και την ενημέρωση και υποστήριξη των ΦμΕΕΑ και των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα που σχετίζονται με τις σπουδές και την ισότιμη ένταξη και φοίτηση στο χώρο του Πανεπιστημίου.

 

Δομή Υποστήριξης “Αικατερίνη Μαριδάκη-Κασσωτάκη”

Βασικός σκοπός της Δομής Υποστήριξης Προσωπικού και Φοιτητικού Πληθυσμού είναι η συστηματοποίηση της προσπάθειας του Πανεπιστημίου να παράσχει οργανωμένη υποστήριξη τόσο στο προσωπικό όσο και στον φοιτητικό πληθυσμό του σχετικά σε θέματα που άπτονται βασικών δράσεων της ακαδημαϊκής ζωής και καθημερινότητας και τα οποία χρήζουν ψυχολογικής και παιδαγωγικής ενίσχυσης.

 

Φοιτητικό Εστιατόριο

Το φοιτητικό εστιατόριο στεγάζεται σε σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο χώρο, προσβάσιμο από όλους τους φοιτητές/τριες και τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

 

Διασύνδεση με Αγορά Εργασίας

Το Τμήμα υποστηρίζει τους φοιτητές/τριες κατά τη μετάβαση τους στην αγορά εργασίας με παροχή πληροφόρησης και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αγορά εργασίας και τη συνέχιση των σπουδών τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Προσφέρονται συμβουλευτικές υπηρεσίες απασχόλησης και σταδιοδρομίας μέσω ατομικών ή ομαδικών συνεδριών, σεμιναρίων και εργαστηρίων για θέματα όπως η σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, η συνέντευξη επιλογής και οι τεχνικές αναζήτησης εργασίας. Ταυτόχρονα το Πανεπιστήμιο παρέχει γραφείο διασύνδεσης με βασικό σκοπό την ανάπτυξη αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ του ακαδημαϊκού χώρου και των επιχειρήσεων ή άλλων παραγωγικών φορέων, στους οποίους θα μπορούσαν να απορροφηθούν φοιτητές ή πτυχιούχοι, αξιοποιώντας κατάλληλα τις γνώσεις τους.

 

Κινητικότητα Erasmus

Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ίδρυματος, υπάρχει μέριμνα για τη διασύνδεσή με Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού και διασφαλίζει τη δυνατότητα κινητικότητας για σπουδές για τους φοιτητές/τριες που συμμετέχουν και στους τρεις κύκλους σπουδών. Για την υποστήριξη κινητικότητας για σπουδές υπογράφονται σχετικές δια-πανεπιστημιακές συμφωνίες, όπου περιγράφονται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις για την κινητικότητα φοιτητών/τριών από και προς το Τμήμα και το Πανεπιστήμιο. Το Τμήμα και το Ίδρυμα μεριμνούν ώστε να αναζητούν και να διασφαλίσουν πόρους για τη χρηματοδότηση των φοιτητών/τριών που συμμετέχουν στην κινητικότητα, είτε για τις σπουδές είτε για τη διαβίωση τους. Στις πηγές χρηματοδότησης περιλαμβάνονται εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα που υποστηρίζουν δράσεις κινητικότητας (όπως το Erasmus+), ανταγωνιστικά προγράμματα στα οποία συμμετέχει το Πανεπιστήμιο ή το Τμήμα, υποτροφίες που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των διαπανεπιστημιακών συμφωνιών, υποτροφίες που διασφαλίζει το Πανεπιστήμιο από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, χρηματοδότηση από την Πολιτεία, άλλοι πόροι που μπορεί να εξασφαλίσει το Πανεπιστήμιο από τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του.