Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής δέχεται υποψήφιους/υποψήφιες για μεταδιδακτορική έρευνα σύμφωνα με τον Κανονισμό Ερευνάς - Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές του Πανεπιστημίου.

Η έρευνα αυτή μπορεί να διεξαχθεί με χρηματοδότηση και χωρίς.

Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες θεωρούνται μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος καθόλη τη διάρκεια της έρευνας τους.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν το αίτημα τους στη Γραμματεία του Τμήματος χρησιμοποιώντας τα παρακάτω υποδείγματα.

  • ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (doc και pdf)
  • Πρόταση εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας (doc και pdf)
  • Έκθεση Περάτωσης ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (doc και pdf)