Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής 

Κοσμήτορας και Εκτελών Χρέη Προέδρου

Θωμάς Καμαλάκης (Καθηγητής)

Επιτροπή Προγραμμάτων Σπουδών

Μέλη: Βαρλάμης Ηρακλής / Βαμβακάρη Μαλβίνα / Τσερπές Κωσταντίνος / Σοφιανοπούλου Χρύσα

 • Εισήγηση για την προσαρμογή/αναθεώρηση προγραμμάτων σπουδών (εισήγηση προτεινόμενων δράσεων για την αναθεώρηση προγραμμάτων σπουδών κάθε διετία, ετήσια εισήγηση για την προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών, ανανέωση του οδηγού σπουδών/ECTS σε ετήσια βάση στα ελληνικά και αγγλικά, συγκέντρωση ανανεωμένων περιγραφών μαθημάτων ECTS από τους διδάσκοντες, συντονισμός διαδικασίας ανανέωσης διαδικτυακού τόπου σε ότι αφορά τα προγράμματα σπουδών)
 • Παρακολούθηση υλοποίησης προγραμμάτων σπουδών (προτάσεις για αναθέσεις μαθημάτων, αναζήτηση εξωτερικών διδασκόντων, κατάρτιση προγράμματος μαθημάτων)
 • Συντονισμός Πρακτικής Άσκησης (ανανέωση κανονισμού πρακτικής άσκησης, αναζήτηση συνεργαζόμενων φορέων και θέσεων πρακτικής άσκησης, προκήρυξη θέσεων, εισήγηση για τη επιλογή φοιτητών, παρακολούθηση διεξαγωγής πρακτικής άσκησης, συγκέντρωση στοιχείων αξιολόγησης από φορείς, φοιτητές και υπεύθυνους καθηγητές, ετήσιος απολογισμός πρακτικής άσκησης)
 • Συντονισμός διαδικασίας ανάθεσης πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών (ανανέωση κανονισμού εκπόνησης πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών, συγκέντρωση και ανακοίνωση θεμάτων, εισήγηση αναθέσεων)
 • Συντονισμός διαδικασίας εξετάσεων (κατάρτιση προγράμματος εξετάσεων, εποπτεία εξεταστικής διαδικασίας)
  Οργάνωση σεμιναριακών μαθημάτων (εισήγηση για την διεξαγωγή μαθημάτων, πρόσκληση για συμμετοχή/επιλογή συμμετεχόντων, αναζήτηση συνεργαζόμενων φορέων, αναζήτηση εισηγητών, δημιουργία προγράμματος, παρακολούθηση εκτέλεσης, συγκέντρωση στοιχείων αξιολόγησης)
 • Συνεργασία για ανταλλαγή φοιτητών για την παρακολούθηση μαθημάτων με αντίστοιχα Τμήματα, άλλων Πανεπιστημίων (αναζήτηση συνεργασιών, εισήγηση υπογραφής συμφωνιών, παρακολούθηση υλοποίησης συμφωνιών)
 • Υποστήριξη ηλεκτρονικών μαθημάτων (συντονισμός διαδικασίας ψηφιακής καταγραφής διαλέξεων, συντονισμός διαδικασίας παροχής ηλεκτρονικών μαθημάτων)
 • Υλοποίηση θεσμού Συμβούλου Καθηγητή (επικαιροποίηση διαδικασίας, ανάθεση φοιτητών σε καθηγητές, συγκέντρωση στοιχείων αξιολόγησης θεσμού)

Επιτροπή Προαγωγής της Έρευνας

Μέλη: Νικολαίδου Μάρα / Μιχάηλ Δημήτρης / Δημητρακόπουλος Γεώργιος / Κουσιουρής Γεώργιος

 • Συντονισμός διαδικασίας κατάθεσης προτάσεων για ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα.
 • Συντονισμός διαδικασίας ενημέρωσης των μελών ΔΕΠ για ανοικτά προγράμματα και ευκαιρίες χρηματοδότησης
 • Ετήσια μελέτη σχετικά με την κλίμακα κινητοποίησης του ερευνητικού δυναμικού του Τμήματος και προτάσεις για το τρέχον και το επόμενο έτος (ορίζοντας διετίας)
 • Διοργάνωση παρουσιάσεων που αφορούν την πρόοδο της πορείας υποψηφίων διδακτόρων
 • Διοργάνωση παρουσιάσεων που αφορούν το ερευνητικό έργο και τα ερευνητικά σχέδια των Καθηγητών για το τρέχον έτος για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής απόψεων και της καλλιέργεια της συνεργασίας μεταξύ τους.
 • Συνάντηση επικαιροποίησης/ επιβεβαίωσης προόδου διοργανώνεται από την Ε.Π.Ε. κατά την έναρξη του εαρινού εξαμήνου.
 • Διοργάνωση του Σεμιναρίου του Τμήματος, στο πλαίσιο του οποίου οργανώνονται διαλέξεις κάθε 15 ημέρες.
 • Διοργάνωση συναντήσεων των καθηγητών του Τμήματος με στόχο την βελτίωση της κοινής ερευνητικής πολιτικής και την αναζήτηση συνεργασιών.

Επιτροπή Σχέσεων και Κινητικότητας 

Μέλη: Μιχαλακέλης Χρήστος / Ριζομυλιώτης Παναγιώτης / Σταμάτη Τέτα / Μπαρδάκη Κλεοπάτρα

 • Παρακολούθηση δικτύων συνεργατών (σε εθνικό και διεθνές επίπεδο – σε επίπεδο ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και εταιρειών) και συντονισμός δράσεων για τη διατήρηση αρχείων ερευνητικών συνεργατών (ενημέρωση σχετικού συστήματος, συντονισμός δράσεων επέκτασης)
 • Προώθηση και Παρακολούθησης Κινητικότητας (διδακτικού προσωπικού, ερευνητών, φοιτητών) (διεύρυνση συνεργασιών μέσω Erasmus ή άλλων προγραμμάτων, αξιοποίηση μνημονίων συνεργασίας Πανεπιστημίου, παρακολούθηση διαδικασίας αιτήσεων, προσέλκυση ενδιαφερομένων – εισερχομένων και εξερχομένων, στοχοθέτηση και παρακολούθηση φοιτητών σε ετήσια βάση, πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, ενημέρωση για δράσεις κινητικότητας)
 • Συντονισμός Διασύνδεσης Αποφοίτων (Εποπτεία Λειτουργίας/ενημέρωσης Πλατφόρμας Κοινωνικής Δικτύωσης Αποφοίτων, Οργάνωση εκδηλώσεων/διαγωνισμών για τους αποφοίτους, Παρακολούθηση ενεργειών για την ενημέρωση αποφοίτων για μεταπτυχιακά προγράμματα)
  Προσέλκυση Φοιτητών (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο)
 • Σχεδιασμός δράσεων για την προβολή του ΠΠΣ (οργάνωση ημερών ανοικτών θυρών, οργάνωση μαθητικού διαγωνισμού σε συνεργασία με παραγωγικούς φορείς, αποστολή υλικού στα σχολεία της Αττικής, ανανέωση διαδικτυακού τόπου με υλικό – testimonies φοιτητών, video, παρουσίασης λόγων επιλογής Τμήματος)
 • Σχεδιασμός δράσεων για την προβολή του ΠΜΣ (διάχυση προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, διοργάνωση εκδηλώσεων, ανανέωση διαδικτυακού τόπου με υλικό – testimonies φοιτητών, video, παρουσίασης λόγων επιλογής Τμήματος)
  Προγραμματισμό δράσεων κατάρτισης και δια βίου μάθησης - ανοικτές αλλά και στοχευμένες για τους αποφοίτους του Τμήματος (σχεδιασμός δράσεων, αναζήτηση χρηματοδότησης)
 • Οργάνωση διαγωνισμών τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας/ σχολείων επιχειρηματικότητας (Προγραμματισμός δράσεων, αναζήτηση συν-διοργανωτών, αναζήτηση χρηματοδότησης/επάθλων, προώθηση συνεργασιών για την υποστήριξη νικητών σε υποδομές/χώρο/υπηρεσίες, εποπτεία μηχανισμού ενημέρωσης φοιτητών και αποφοίτων για δράσεις επιχειρηματικότητας)
 • Δημιουργία υλικού προβολής Τμήματος (φυλλάδια στα ελληνικά και στα αγγλικά, βίντεο, ψηφιακό υλικό για τον ιστότοπο του Τμήματος, ενημέρωση υλικού σε ετήσια βάση)

Επιτροπή Υποδομών και Λοιπών Υπηρεσιών

Μέλη: Καμαλάκης Θωμάς, Τσαδήμας Ανάργυρος, Ξύδης Σωτήρης 

 • Παρακολούθηση συντήρησης κτιρίου και εξοπλισμού
 • Συντονισμός Προμήθειας νέου εξοπλισμού
 • Παρακολούθηση επάρκειας εξοπλισμού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο)
 • Συντονισμός της Εγκατάστασης απαραίτητων προγραμμάτων στα εργαστήρια και τις κεντρικές υποδομές για την υποστήριξη μαθημάτων
 • Συντήρηση Ιστοτόπου Τμήματος
 • Συντονισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται σε φοιτητές και μέλη Τμήματος
 • Αυτοματοποίηση Διοικητικών Υπηρεσιών