Κοσμήτορας και Εκτελών Χρέη Προέδρου

Θωμάς Καμαλάκης (Καθηγητής)

Επιτροπή Προγραμμάτων Σπουδών

Σύσταση: Σ.Τ. 149/06-10-2022

Μέλη: 
 • Βαμβακάρη Μαλβίνα, Καθηγήτρια
 • Βαρλάμης Ηρακλής, Αν. Καθηγητής
 • Σοφιανοπούλου Χρύσα, Αν. Καθηγήτρια
 • Τσερπές Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής
Αρμοδιότητες
 • Εισήγηση για την προσαρμογή/αναθεώρηση προγραμμάτων σπουδών (εισήγηση προτεινόμενων δράσεων για την αναθεώρηση προγραμμάτων σπουδών κάθε διετία, ετήσια εισήγηση για την προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών, ανανέωση του οδηγού σπουδών/ECTS σε ετήσια βάση στα ελληνικά και αγγλικά, συγκέντρωση ανανεωμένων περιγραφών μαθημάτων ECTS από τους διδάσκοντες, συντονισμός διαδικασίας ανανέωσης διαδικτυακού τόπου σε ότι αφορά τα προγράμματα σπουδών)
 • Παρακολούθηση υλοποίησης προγραμμάτων σπουδών (προτάσεις για αναθέσεις μαθημάτων, αναζήτηση εξωτερικών διδασκόντων, κατάρτιση προγράμματος μαθημάτων)
 • Συντονισμός Πρακτικής Άσκησης (ανανέωση κανονισμού πρακτικής άσκησης, αναζήτηση συνεργαζόμενων φορέων και θέσεων πρακτικής άσκησης, προκήρυξη θέσεων, εισήγηση για τη επιλογή φοιτητών, παρακολούθηση διεξαγωγής πρακτικής άσκησης, συγκέντρωση στοιχείων αξιολόγησης από φορείς, φοιτητές και υπεύθυνους καθηγητές, ετήσιος απολογισμός πρακτικής άσκησης)
 • Συντονισμός διαδικασίας ανάθεσης πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών (ανανέωση κανονισμού εκπόνησης πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών, συγκέντρωση και ανακοίνωση θεμάτων, εισήγηση αναθέσεων)
 • Συντονισμός διαδικασίας εξετάσεων (κατάρτιση προγράμματος εξετάσεων, εποπτεία εξεταστικής διαδικασίας)
  Οργάνωση σεμιναριακών μαθημάτων (εισήγηση για την διεξαγωγή μαθημάτων, πρόσκληση για συμμετοχή/επιλογή συμμετεχόντων, αναζήτηση συνεργαζόμενων φορέων, αναζήτηση εισηγητών, δημιουργία προγράμματος, παρακολούθηση εκτέλεσης, συγκέντρωση στοιχείων αξιολόγησης)
 • Συνεργασία για ανταλλαγή φοιτητών για την παρακολούθηση μαθημάτων με αντίστοιχα Τμήματα, άλλων Πανεπιστημίων (αναζήτηση συνεργασιών, εισήγηση υπογραφής συμφωνιών, παρακολούθηση υλοποίησης συμφωνιών)
 • Υποστήριξη ηλεκτρονικών μαθημάτων (συντονισμός διαδικασίας ψηφιακής καταγραφής διαλέξεων, συντονισμός διαδικασίας παροχής ηλεκτρονικών μαθημάτων)
 • Υλοποίηση θεσμού Συμβούλου Καθηγητή (επικαιροποίηση διαδικασίας, ανάθεση φοιτητών σε καθηγητές, συγκέντρωση στοιχείων αξιολόγησης θεσμού)

Επιτροπή Προαγωγής της Έρευνας

Σύσταση: Σ.Τ. 149/06-10-2022

Μέλη: 
 • Νικολαίδου Μάρα, Καθηγήτρια
 • Μιχάηλ Δημήτρης, Αν. Καθηγητής
 • Δημητρακόπουλος Γεώργιος, Αν. Καθηγητής
 • Κουσιουρής Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής
Αρμοδιότητες
 • Συντονισμός διαδικασίας κατάθεσης προτάσεων για ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα.
 • Συντονισμός διαδικασίας ενημέρωσης των μελών ΔΕΠ για ανοικτά προγράμματα και ευκαιρίες χρηματοδότησης
 • Ετήσια μελέτη σχετικά με την κλίμακα κινητοποίησης του ερευνητικού δυναμικού του Τμήματος και προτάσεις για το τρέχον και το επόμενο έτος (ορίζοντας διετίας)
 • Διοργάνωση παρουσιάσεων που αφορούν την πρόοδο της πορείας υποψηφίων διδακτόρων
 • Διοργάνωση παρουσιάσεων που αφορούν το ερευνητικό έργο και τα ερευνητικά σχέδια των Καθηγητών για το τρέχον έτος για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής απόψεων και της καλλιέργεια της συνεργασίας μεταξύ τους.
 • Συνάντηση επικαιροποίησης/ επιβεβαίωσης προόδου διοργανώνεται από την Ε.Π.Ε. κατά την έναρξη του εαρινού εξαμήνου.
 • Διοργάνωση του Σεμιναρίου του Τμήματος, στο πλαίσιο του οποίου οργανώνονται διαλέξεις κάθε 15 ημέρες.
 • Διοργάνωση συναντήσεων των καθηγητών του Τμήματος με στόχο την βελτίωση της κοινής ερευνητικής πολιτικής και την αναζήτηση συνεργασιών.

Επιτροπή Σχέσεων και Κινητικότητας

Σύσταση: Σ.Τ. 149/06-10-2022

Μέλη:  
 • Μιχαλακέλης Χρήστος, Αν. Καθηγητής
 • Ριζομυλιώτης Παναγιώτης, Επ. Καθηγητής
 • Μπαρδάκη Κλεοπάτρα, Επ. Καθηγήτρια
 • Παπαδόπουλος Γεώργιος, Επ. Καθηγητής

Αρμοδιότητες

 • Παρακολούθηση δικτύων συνεργατών (σε εθνικό και διεθνές επίπεδο – σε επίπεδο ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και εταιρειών) και συντονισμός δράσεων για τη διατήρηση αρχείων ερευνητικών συνεργατών (ενημέρωση σχετικού συστήματος, συντονισμός δράσεων επέκτασης)
 • Προώθηση και Παρακολούθησης Κινητικότητας (διδακτικού προσωπικού, ερευνητών, φοιτητών) (διεύρυνση συνεργασιών μέσω Erasmus ή άλλων προγραμμάτων, αξιοποίηση μνημονίων συνεργασίας Πανεπιστημίου, παρακολούθηση διαδικασίας αιτήσεων, προσέλκυση ενδιαφερομένων – εισερχομένων και εξερχομένων, στοχοθέτηση και παρακολούθηση φοιτητών σε ετήσια βάση, πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, ενημέρωση για δράσεις κινητικότητας)
 • Συντονισμός Διασύνδεσης Αποφοίτων (Εποπτεία Λειτουργίας/ενημέρωσης Πλατφόρμας Κοινωνικής Δικτύωσης Αποφοίτων, Οργάνωση εκδηλώσεων/διαγωνισμών για τους αποφοίτους, Παρακολούθηση ενεργειών για την ενημέρωση αποφοίτων για μεταπτυχιακά προγράμματα)
  Προσέλκυση Φοιτητών (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο)
 • Σχεδιασμός δράσεων για την προβολή του ΠΠΣ (οργάνωση ημερών ανοικτών θυρών, οργάνωση μαθητικού διαγωνισμού σε συνεργασία με παραγωγικούς φορείς, αποστολή υλικού στα σχολεία της Αττικής, ανανέωση διαδικτυακού τόπου με υλικό – testimonies φοιτητών, video, παρουσίασης λόγων επιλογής Τμήματος)
 • Σχεδιασμός δράσεων για την προβολή του ΠΜΣ (διάχυση προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, διοργάνωση εκδηλώσεων, ανανέωση διαδικτυακού τόπου με υλικό – testimonies φοιτητών, video, παρουσίασης λόγων επιλογής Τμήματος)
  Προγραμματισμό δράσεων κατάρτισης και δια βίου μάθησης - ανοικτές αλλά και στοχευμένες για τους αποφοίτους του Τμήματος (σχεδιασμός δράσεων, αναζήτηση χρηματοδότησης)
 • Οργάνωση διαγωνισμών τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας/ σχολείων επιχειρηματικότητας (Προγραμματισμός δράσεων, αναζήτηση συν-διοργανωτών, αναζήτηση χρηματοδότησης/επάθλων, προώθηση συνεργασιών για την υποστήριξη νικητών σε υποδομές/χώρο/υπηρεσίες, εποπτεία μηχανισμού ενημέρωσης φοιτητών και αποφοίτων για δράσεις επιχειρηματικότητας)
 • Δημιουργία υλικού προβολής Τμήματος (φυλλάδια στα ελληνικά και στα αγγλικά, βίντεο, ψηφιακό υλικό για τον ιστότοπο του Τμήματος, ενημέρωση υλικού σε ετήσια βάση)

Επιτροπή Υποδομών και Λοιπών Υπηρεσιών

Σύσταση: Σ.Τ. 149/06-10-2022

Μέλη:  
 • Καμαλάκης Θωμάς, Καθηγητής
 • Τσαδήμας Ανάργυρος, ΕΔΙΠ
 • Ξύδης Σωτήρης, Επ. Καθηγητής
 • Χαραλαμπίδης Άγγελος,, Επ. Καθηγητής 

Αρμοδιότητες

 • Παρακολούθηση συντήρησης κτιρίου και εξοπλισμού
 • Συντονισμός Προμήθειας νέου εξοπλισμού
 • Παρακολούθηση επάρκειας εξοπλισμού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο)
 • Συντονισμός της Εγκατάστασης απαραίτητων προγραμμάτων στα εργαστήρια και τις κεντρικές υποδομές για την υποστήριξη μαθημάτων
 • Συντήρηση Ιστοτόπου Τμήματος
 • Συντονισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται σε φοιτητές και μέλη Τμήματος
 • Αυτοματοποίηση Διοικητικών Υπηρεσιών

Επόπτης Κτιρίου

Ορισμός: Σ.Τ. 149/06-10-2022

Παπαδόπουλος Γεώργιος, Επ. Καθηγητής

Αρμοδιότητες

 • η παρακολούθηση και η μέριμνα για την ορθή και εύρυθμη λειτουργία των εσωτερικών (κοινόχρηστων και μη κοινόχρηστων) και εξωτερικών χώρων κάθε κτηρίου, που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητάς του.
 • η ενημέρωση του Κοσμήτορα για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις ανάγκες ασφάλειας και πολιτικής προστασίας των κτηρίων σε ότι αφορά τη διαχείριση κινδύνων από φυσικές/τεχνολογικές καταστροφές (πυρκαγιά, σεισμός, πλημμύρα κ.τλ), καθώς και τις ανάγκες συντήρησης, επισκευής και καθαριότητας αυτών.
 • η εισήγηση προς τον Κοσμήτορα για τις ανάγκες που σχετίζονται με τις λειτουργικές δαπάνες της Κοσμητείας ως προς τα θέματα που εμπίπτουν στην εποπτεία, και ειδικότερα δαπάνες που αφορούν σε μικροεπισκευές, μικροσυντηρήσεις και λοιπές δαπάνες για την προμήθεια ειδών ή παροχή υπηρεσιών που είναι αναγκαίες για την ορθή λειτουργία κάθε κτηρίου.
 • η ευθύνη για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των κτηρίων, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, π.χ. η ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών για την αποκατάσταση βλαβών, την καλή συντήρηση και λειτουργία των δικτύων επικοινωνιών, των οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών και υδραυλικών υποδομών των κτηρίων και του εξοπλισμού τους.
 • η συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιπρύτανη, τον Κοσμήτορα της Σχολής, τους επικεφαλής των επιμέρους ακαδημαϊκών, ερευνητικών και λοιπών μονάδων και εν γένει το λοιπό προσωπικό των υπηρεσιών του Ιδρύματος, για κάθε θέμα σχετιζόμενο με τις αρμοδιότητές του, το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τον ίδιο.
 • η εισήγηση προς τον Κοσμήτορα για θέματα εκτέλεσης έργων ή διαρρυθμίσεων που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία των κτηρίων που εμπίπτουν στον τομέα ευθύνης του, αιτιολογώντας τη σχετική αναγκαιότητα.
 • η εποπτεία του τακτικού και έκτακτου προσωπικού, το οποίο υποστηρίζει τις ανάγκες επιστασίας, φύλαξης και καθαριότητας των κτηρίων που έχουν ανατεθεί στον τομέα ευθύνης τους, ή/και ο συντονισμός του προσωπικού των οικονομικών φορέων/αναδόχων για τις ανάγκες φύλαξης και καθαριότητας του Ιδρύματος, ασκώντας τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
  • την παρακολούθηση και επίβλεψη της εκτέλεσης της εργασίας των επιστατών, φυλάκων και επιμελητών, όπου υπάρχουν, καθώς και το προσωπικό καθαριότητας,
  • τον προγραμματισμό εκτέλεσης των εργασιών του εν λόγω προσωπικού ή την παροχή κατευθυντήριων οδηγιών για την εκτέλεση αυτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες, και την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών του Ιδρύματος, κατόπιν συνεννόησης με τον Κοσμήτορα, τη συνεργασία με τους οικονομικούς φορείς (αναδόχους) και το προσωπικό τους, στους οποίους έχει ανατεθεί κατόπιν σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας, η φύλαξη ή/και η καθαριότητα των χώρων ευθύνης του,
  • την παρακολούθηση της συχνότητας συντήρησης των ανελκυστήρων, των ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, ψυκτικών, θερμαντικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, υποδομών και του εξοπλισμού κάθε κτηρίου, της εκτέλεσης των εργασιών που εμπίπτουν στα κτήρια, για τα οποία έχουν την αρμοδιότητα για την ενημέρωση του αρχείου με τα αναγκαία κάθε φορά στοιχεία,
  • τη συνεργασία με τη Μονάδα Ασφαλείας και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και την Επιτροπή Ασφαλείας και Πολιτικής Προστασία του Ιδρύματος, κατόπιν συνεννόησης με τον Κοσμήτορα, για θέματα ασφάλειας και πολιτικής προστασίας στα κτήρια ευθύνης του, τη συνεργασία, κατόπιν συνεννόησης με τον Κοσμήτορα, με την Τεχνική Υπηρεσία και τον Τεχνικό Ασφαλείας του Ιδρύματος για θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων τους.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Πληροφορική και Τηλεματική"

Διευθυντής

Θωμάς Καμαλάκης, Καθηγητής (ορίστηκε στην Σ.Τ. 149/06-10-2022)

Αρμοδιότητες:

 • προεδρεύει της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.)
 • εισηγείται τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. προς τη Συνέλευση του Τμήματος
 • εισηγείται προς τη Σ.Ε. και τα λοιπά όργανα του Π.Μ.Σ. και του ιδρύματος θέματα σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία του Π.Μ.Σ.,
 • είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος, 
 • παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων του Π.Μ.Σ. και του Εσωτερικού Κανονισμού μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών, καθώς και την παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Π.Μ.Σ., 
 • ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα, η οποία ορίζεται στην απόφαση ίδρυσης του Π.Μ.Σ.

Συντονιστική Επιτροπή

Σύσταση: Σ.Τ. 149/06-10-2022

Μέλη:

 • Καμαλάκης Θωμάς, Καθηγητής
 • Μιχαήλ Δημήτρης, Αν. Καθηγητής
 • Σταμάτη Τέτα, Επ. Καθηγητής
 • Τσερπές Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής
 • Χαραλαμπίδης Άγγελος, Επ. Καθηγητής

Αρμοδιότητες

 • καταρτίζει τον αρχικό ετήσιο προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ. και τις τροποποιήσεις του, εφόσον το Π.Μ.Σ. διαθέτει πόρους και εισηγείται την έγκρισή του προς την Επιτροπή Ερευνών
 • καταρτίζει τον απολογισμό του προγράμματος και εισηγείται την έγκρισή του προς τη Συνέλευση του Τμήματος,
 • εγκρίνει τη διενέργεια δαπανών του Π.Μ.Σ.,
 • εγκρίνει τη χορήγηση υποτροφιών, ανταποδοτικών ή μη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση ίδρυσης του Π.Μ.Σ. και τον Κανονισμό μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών,
 • εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος την κατανομή του διδακτικού έργου, καθώς και την ανάθεση διδακτικού έργου στις κατηγορίες διδασκόντων
 • εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος την πρόσκληση Επισκεπτών Καθηγητών για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του Π.Μ.Σ.,
 • καταρτίζει σχέδιο για την τροποποίηση του προγράμματος σπουδών, το οποίο υποβάλλει προς τη Συνέλευση του Τμήματος,
 • εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος την ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των ακαδημαϊκών εξαμήνων, καθώς και θέματα που σχετίζονται με την ποιοτική αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Εφαρμοσμένη Πληροφορική"

Διευθυντής

Μιχαλακέλης Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής (ορίστηκε στην Σ.Τ. 149/06-10-2022)

Αρμοδιότητες:

 • προεδρεύει της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.)
 • εισηγείται τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. προς τη Συνέλευση του Τμήματος
 • εισηγείται προς τη Σ.Ε. και τα λοιπά όργανα του Π.Μ.Σ. και του ιδρύματος θέματα σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία του Π.Μ.Σ.,
 • είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος, 
 • παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων του Π.Μ.Σ. και του Εσωτερικού Κανονισμού μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών, καθώς και την παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Π.Μ.Σ., 
 • ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα, η οποία ορίζεται στην απόφαση ίδρυσης του Π.Μ.Σ.

Συντονιστική Επιτροπή

Σύσταση: Σ.Τ. 149/06-10-2022

Μέλη:

 • Μιχαλακέλης Χρήστος, Αν. Καθηγητής
 • Σοφιανοπούλου Χρύσα, Αν. Καθηγήτρια,
 • Κλεοπάτρα Μπαρδάκη, Επ. Καθηγήτρια,
 • Κουσιουρής Γέωργιος, Επ. Καθηγητής,
 • Θωμάς Καμαλάκης, Καθηγητής

Αρμοδιότητες

 • καταρτίζει τον αρχικό ετήσιο προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ. και τις τροποποιήσεις του, εφόσον το Π.Μ.Σ. διαθέτει πόρους και εισηγείται την έγκρισή του προς την Επιτροπή Ερευνών
 • καταρτίζει τον απολογισμό του προγράμματος και εισηγείται την έγκρισή του προς τη Συνέλευση του Τμήματος,
 • εγκρίνει τη διενέργεια δαπανών του Π.Μ.Σ.,
 • εγκρίνει τη χορήγηση υποτροφιών, ανταποδοτικών ή μη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση ίδρυσης του Π.Μ.Σ. και τον Κανονισμό μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών,
 • εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος την κατανομή του διδακτικού έργου, καθώς και την ανάθεση διδακτικού έργου στις κατηγορίες διδασκόντων
 • εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος την πρόσκληση Επισκεπτών Καθηγητών για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του Π.Μ.Σ.,
 • καταρτίζει σχέδιο για την τροποποίηση του προγράμματος σπουδών, το οποίο υποβάλλει προς τη Συνέλευση του Τμήματος,
 • εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος την ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των ακαδημαϊκών εξαμήνων, καθώς και θέματα που σχετίζονται με την ποιοτική αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Επιστήμη των Υπολογιστών και Πληροφορική" (Mphil)

Διευθυντής

Βαρλάμης Ηρακλής Αναπληρωτής Καθηγητής (ορίστηκε στην Σ.Τ. 155/19-01-2023)

Αρμοδιότητες:

 • προεδρεύει της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.)
 • εισηγείται τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. προς τη Συνέλευση του Τμήματος
 • εισηγείται προς τη Σ.Ε. και τα λοιπά όργανα του Π.Μ.Σ. και του ιδρύματος θέματα σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία του Π.Μ.Σ.,
 • είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος, 
 • παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων του Π.Μ.Σ. και του Εσωτερικού Κανονισμού μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών, καθώς και την παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Π.Μ.Σ., 
 • ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα, η οποία ορίζεται στην απόφαση ίδρυσης του Π.Μ.Σ.

Συντονιστική Επιτροπή

Σύσταση:  Σ.Τ. 155/19-01-2023

Μέλη:

 • Βαρλάμης Ηρακλής, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Χρήστος Δίου, Επίκουρος Καθηγητής
 • Τσερπές Κωσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Παπαδόπουλος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Βαμβακάρη Μαλβίνα, Καθηγήτρια

Αρμοδιότητες

 • καταρτίζει τον αρχικό ετήσιο προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ. και τις τροποποιήσεις του, εφόσον το Π.Μ.Σ. διαθέτει πόρους και εισηγείται την έγκρισή του προς την Επιτροπή Ερευνών
 • καταρτίζει τον απολογισμό του προγράμματος και εισηγείται την έγκρισή του προς τη Συνέλευση του Τμήματος,
 • εγκρίνει τη διενέργεια δαπανών του Π.Μ.Σ.,
 • εγκρίνει τη χορήγηση υποτροφιών, ανταποδοτικών ή μη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση ίδρυσης του Π.Μ.Σ. και τον Κανονισμό μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών,
 • εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος την κατανομή του διδακτικού έργου, καθώς και την ανάθεση διδακτικού έργου στις κατηγορίες διδασκόντων
 • εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος την πρόσκληση Επισκεπτών Καθηγητών για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του Π.Μ.Σ.,
 • καταρτίζει σχέδιο για την τροποποίηση του προγράμματος σπουδών, το οποίο υποβάλλει προς τη Συνέλευση του Τμήματος,
 • εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος την ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των ακαδημαϊκών εξαμήνων, καθώς και θέματα που σχετίζονται με την ποιοτική αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών.

Επιτροπή Επίλυσης Φοιτητικών Παραπόνων

 Μέλη:

 • Γιώργος Κουσιουρής, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Άγγελος Χαραλαμπίδης, Επίκουρος Καθηγητής
 • Τσαδήμας Ανάργυρος, ΕΔΙΠ