Αθήνα, 31/07/2018
Αριθ. Πρωτ.: Γ-1762


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018-2019 ΣΤΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ»


O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/4-8-2017), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030647, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ82 με αρ. πρωτ. 2696/21-05-2018), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια έργου από 01/10/2018 έως 30/09/2019 και Ιδρυματικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια κ. Κωνσταντία-Αικατερίνη Λαζαρίδη, κατ’ εφαρμογήν της απόφασης της υπ' αριθμ. 21/26-07-2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, για τα μαθήματα που ορίζονται ανά Επιστημονικό Πεδίο των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από την υπ΄αριθ. 91/25-06-2018 Συνεδρίαση του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, την υπ΄αριθ. 64/16-07-2018 Συνεδρίαση του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής, την υπ΄αριθ. 73/05-07-2018 Συνεδρίαση του Τμήματος Γεωγραφίας, την υπ, αριθ. 70/11-6-2018 Συνεδρίαση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής και με βάση την απόφαση κατά την υπ’ αριθμ. 333/14-6-2018 Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου σχετικά με την κατανομή των θέσεων στα Τμήματα, και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στο παράρτημα, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης πατήστε εδώ.