Καλούνται οι δικαιούχοι μετεγγραφών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

i) σύμφωνα με τα μοριοδοτούμενα κριτήρια της παρ.3 του άρθρου 75 του ν. 4692/2020 (Α’111)

ii) επιτυχόντες με την κατηγορία αδελφών προπτυχιακών φοιτητών του άρθρου 76 του ν. 4692/2020 (Α’111)

iii) που ανήκουν στις περιπτώσεις α, β, γ, ε και στ του άρθρου 78 του ν.4692/2020 (Α’111)

iv) σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4692/2020 (Α’111)

όπως κυρώθηκαν από τον ύπ. αριθ. 129682/Ζ1/10-11-2023 πίνακα του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, από τη Δευτέρα 20/11/2023 έως και την Παρασκευή 24/11/2023 στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής (καθημερινά 10.00-13.00, Ομήρου 9, 177 78 Ταύρος, 2ος όροφος) ΟΛΑ τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην ηλεκτρονική αίτηση που υπέβαλαν στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Επιπλέον οι δικαιούχοι μετεγγραφών καλούνται να υποβάλουν

-Αίτηση – Έγκριση Μετεγγραφής από το Υπουργείο

-Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (και οι δύο όψεις)

-Συμπλήρωση Αίτησης

Διευκρίνισεις:

-Όσον αφορά την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του αδελφού του δικαιούχου κατά την οποία  αποποιείται το δικαίωμα μετεγγραφής, θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή ή να έχει εκδοθεί μέσω του ιστότοπου gov.gr.

-Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 115724 /Ζ1/16-10-2023 εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σχετικά με τις «Μετεγγραφές/Μετακινήσεις ακαδ. έτους 2023-24 (ΑΔΑ:9Ε3146ΝΚΠΔ-8ΑΘ)»: «Σε περίπτωση υποβολής αναληθούς ή ανακριβούς δήλωσης στοιχείων στην ηλεκτρονική αίτηση, που συνιστούν προϋπόθεση για τη χορήγηση της μετεγγραφής/μετακίνησης, καθώς και σε περίπτωση μη απόδειξης των δηλωθέντων στοιχείων μέσω των υποβληθέντων στη Γραμματεία του Τμήματος δικαιολογητικών, η Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει περί τούτου εγγράφως και το συντομότερο δυνατό το Υπουργείο. Σε αυτή την περίπτωση ο/η αιτών/ούσα χάνει το δικαίωμα  μετεγγραφής/μετακίνησης».

-Στην κατηγορία που ζητείται βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων, παρακαλείστε να καταθέσετε τη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας και των δύο γονέων-Στην κατηγορία που ζητείται το Ε9 των γονέων, παρακαλείστε να καταθέσετε το Ε9 και των δύο γονέων

-Στην κατηγορία που δεν έχει δηλωθεί ΑΦΜ γονέα λόγω διαζυγίου παρακαλείστε να καταθέσετε το διαζύγιο καθώς και τη δικαστική απόφαση επιμέλειας.

Οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να ζητήσουν διαγραφή από το Ίδρυμα Προέλευσης μέχρι να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών και να ολοκληρωθεί η διαδικασία της μετεγγραφής με απόφαση Γενικής Συνέλευσης της Σχολής

-Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και την επικύρωση τους από την Συνέλευση του Τμήματος, η Γραμματεία ενημερώνει τους δικαιούχους, μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που αναγράφεται στην αίτηση τους, για την έγκριση ή μη της μετεγγραφής τους.

-Στην συνέχεια θα πρέπει να συνεννοηθούν με τη Γραμματεία του Τμήματος Προέλευσης προκειμένου να αιτηθούν την διαγραφή τους, ενώ η αναζήτηση των Αποφοιτηρίων (δηλ της διαγραφής) θα γίνει υπηρεσιακώς.

-Η Γραμματεία του Τμήματος θα στείλει στους δικαιούχους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  αριθμό μητρώου και οδηγίες εγγραφής, μόλις λάβει τα αποφοιτήρια από τις Γραμματείες των Τμημάτων Προέλευσης.

-Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2023-24 θα δηλωθούν από τη Γραμματεία στους υπό μετεγγραφή φοιτητές μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής τους.