26/11/2013: Πρόσκληση Εκδήλωσης ΕνδιαφέροντοςΑθήνα, 26/11/2013
Αριθμ. πρωτ.  45893

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας μαθημάτων του προγράμματος σπουδών καθώς και τις ανάγκες για την επίβλεψη των εργαστηριακών ασκήσεων των φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, ενδιαφέρεται να απασχολήσει Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό βάσει της παραγράφου 10, του άρθρου 39 του Ν.4186/2013 ως εξής:

Ι. Χειμερινό Εξάμηνο

Για τη διδασκαλία των μαθημάτων:
1. Παράλληλοι υπολογιστές και Αλγόριθμοι ( υποχρεωτικό μάθημα Ζ΄ εξαμήνου)
2. Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (μάθημα επιλογής Ζ΄ εξαμήνου)
3. Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (υποχρεωτικό μάθημα Γ΄ εξαμήνου- διδασκαλία μέρους του μαθήματος)
4. Προγραμματισμός Συστημάτων (μάθημα επιλογής Ε΄ εξαμήνου)
5. Ανάπτυξη Τηλεματικών Εφαρμογών (μάθημα επιλογής Ε ΄και Ζ΄εξαμήνου)

Για την υποστηρικτική διδασκαλία των εργαστηρίων των μαθημάτων:
1. Λογική Σχεδίαση (υποχρεωτικό μάθημα Α΄ εξαμήνου)
2. Λειτουργικά Συστήματα (υποχρεωτικό μάθημα Γ΄ εξαμήνου)

ΙΙ. Εαρινό Εξάμηνο

Για τη διδασκαλία των μαθημάτων:
1.Τεχνητή Νοημοσύνη ( υποχρεωτικό μάθημα ΣΤ΄εξαμήνου)
2.Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας και Εφαρμογές (μάθημα επιλογής ΣΤ΄ εξαμήνου)
3. Σήματα και Συστήματα (υποχρεωτικό μάθημα Β΄εξαμήνου- διδασκαλία εργαστηριακού μέρους του μαθήματος)
4. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (υποχρεωτικό μάθημα Β΄εξαμήνου)
5. Προσομοίωση (υποχρεωτικό μάθημα ΣΤ΄εξάμηνου - διδασκαλία μέρους του μαθήματος)
6. Δικτυακός Προγραμματισμός και Υπηρεσίες Διαδικτύου (υποχρεωτικό μάθημα Δ΄εξαμήνου)
7. Προγραμματισμός Ι (υποχρεωτικό μάθημα Β΄ εξαμήνου)

Για την υποστηρικτική διδασκαλία των εργαστηρίων των μαθημάτων:
1. Ηλεκτρονική (υποχρεωτικό μάθημα Β΄εξαμήνου)
2. Ανάλυση Συστημάτων και τεχνολογία Λογισμικού (υποχρεωτικό μάθημα Δ΄ εξαμήνου)
3. Δικτυακός Προγραμματισμός και Υπηρεσίες Διαδικτύου (υποχρεωτικό μάθημα Δ΄εξαμήνου)

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος για το οποίο υποβάλλουν υποψηφιότητα, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (Ομήρου 9, 17778 Ταύρος, τηλ. 2109549400) μέχρι τις 04.12. 2013  τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση με αναφορά στα μαθήματα, τα οποία ενδιαφέρονται να διδάξουν
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, που θα συμπεριλαμβάνει και το επιστημονικό έργο (και σε ηλεκτρονική μορφή)
  • Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ)  για τίτλους της αλλοδαπής)
  • Βεβαιώσεις σχετικής προϋπηρεσίας
  • Συστατικές επιστολές
  • Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί, κατά την κρίση του ενδιαφερομένου, να βοηθήσει στην επιλογή.

Σημειώνεται ότι το ποσό της αμοιβής του Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού θα προκύψει με βάση την Κοινή Απόφαση των Υπουργείων Παιδείας & Θρησκευμάτων και Οικονομικών, όπως ορίζει ο Νόμος.

 

Ο Πρύτανης

Δημoσθένης  Σ. Αναγνωστόπουλος
Καθηγητής