Η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής της Σχολής ψηφιακής Τεχνολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, στην υπ’ αριθμ. 21/25.09.2014 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη επιστημόνων ανεγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κατόχων διδακτορικού διπλώματος, είτε υποψηφίων διδακτόρων, είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, καθώς και των αναγκών για την επίβλεψη των εργαστηριακών ασκήσεων των φοιτητών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, υπό την προϋπόθεση εξασφάλισης των αντίστοιχων κονδυλίων,

Δείτε εδώ την πρόσκληση