Καλούνται οι επιτυχόντες/ούσες μετεγγραφής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, να προσέλθουν, προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, από την Τρίτη 26 έως και την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016 κατά τις ώρες 10.00 – 14.00, στη Γραμματεία του Τμήματος, προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή.