ΜΥ01 - Υπολογιστικά Μαθηματικά

Πληροφορίες

Κωδικός : ΜΥ01

Τύπος : Υποχρεωτικό

Εξάμηνο : 1

Μονάδες ECTS: 6

URL: https://eclass.hua.gr/courses/DIT202/

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στη μαθηματική σκέψη και τη συναρτησιακή ανάλυση μιας και πολλών μεταβλητών. Με τον τρόπο αυτό θα τους δώσει τις απαραίτητες γνώσεις μαθηματικών, ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν τη μαθηματική ανάλυση και το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στα μαθήματα του προγράμματος σπουδών.

Περιεχόμενο

Βασικές έννοιες μαθηματικής ανάλυσης.
Διαφορικός Λογισμός
-Παράγωγοι
-Μερικές παράγωγοι
-Ακρότατα συναρτήσεων
-Σειρές Taylor
Ολοκληρωτικός Λογισμός
-Απλά
-Διπλά
-Γενικευμένα
-Επικαμπύλια ολοκληρώματα
Συνήθεις και μερικές διαφορικές εξισώσεις
Γραμμική άλγεβρα
-Πίνακες
-Ορίζουσες
-Ιδιοτιμές - Ιδιοδιανύσματα
-Γραμμικά συστήματα
Μιγαδικοί αριθμοί
Ανάλυση Fourier

Τρόπος Αξιολόγησης

Γραπτές εξετάσεις

Βιβλιογραφία

-Απειροστικός λογισμός, Briggs William, Cochran Lyle, Gillett Bernard
-Λογισμός Συναρτήσεων μιας Μεταβλητής και Γραμμική Άλγεβρα, 2η Έκδοση, Μυλωνάς Νικόλαος, Σχοινάς Χρήστος, Παπασχοινόπουλος Γ.
-Εφαρμοσμένη Ανάλυση και Στοιχεία Γραμμικής Αλγεβρας, Φιλιππάκης Μ.