ΥΠ01 - Ψηφιακή Τεχνολογία και Εφαρμογές Τηλεματικής

Πληροφορίες

Κωδικός : ΥΠ01

Τύπος : Υποχρεωτικό

Εξάμηνο : 1

Μονάδες ECTS: 5

URL:

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

 

Περιεχόμενο

 

Τρόπος Αξιολόγησης

 

Βιβλιογραφία