ΥΠ02 - Προγραμματισμός Ι

Πληροφορίες

Κωδικός : ΥΠ02

Τύπος : Υποχρεωτικό

Εξάμηνο : 1

Μονάδες ECTS: 7

URL: https://eclass.hua.gr/courses/DIT135/

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις βασικές αρχές του δομημένου προγραμματισμού και να εισάγει τους φοιτητές στη χρήση γλωσσών προγραμματισμού.

Θα διδαχθεί η σχεδίαση απλών αλγορίθμων, η χρήση ψευδοκώδικα και ο προγραμματισμός σε γλώσσα C.

Φοιτητές που ολοκληρώνουν το μάθημα θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:
- Τις βασικές αρχές του δομημένου προγραμματισμού.
- Την σχεδίαση απλών αλγορίθμων με χρήση γλώσσας προγραμματισμού C.

Περιεχόμενο

Αλγόριθμοι και επίλυση προβλημάτων, ψευδοκώδικας, διαγράμματα ροής, βασικές δομές προγραμματισμού, βασικές δομές δεδομένων, αναδρομικότητα, αναζήτηση, βασικοί αλγόριθμοι ταξινόμησης. Εργαστήριο Γλώσσας C τύποι δεδομένων, τελεστές, δομές ελέγχου, αναδρομή, είσοδος/έξοδος και συναρτήσεις βιβλιοθήκης. Οι διαλέξεις περιλαμβάνουν:

Εισαγωγή στις γλώσσες προγραμματισμού. Δομημένος προγραμματισμός.
Δυαδικό σύστημα, αρχιτεκτονική υπολογιστών, μνήμη
Μεταβλητές Τύποι Δεδομένων
Αριθμητική, Τελεστές, Προτεραιότητα τελεστών
Σχεσιακοί Τελεστές, Συγκρίσεις
Αλλαγή Ελέγχου, Επανάληψη
Συναρτήσεις
Ψευδοτυχαίοι Αριθμοί
Πίνακες
Εισαγωγή στους Δείκτες

Το εργαστήριο του μαθήματος ακολουθεί τις διαλέξεις όσο αφορά το περιεχόμενο.

Τρόπος Αξιολόγησης

Εργασίες προγραμματισμού (20%)
Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει
- Επίλυση προβλημάτων με την χρήση της γλώσσας προγραμματισμού C
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σχετικά με την έξοδο προγραμμάτων

Βιβλιογραφία

- Deitel Deitel: C Προγραμματισμός, Τρίτη Έκδοση, Εκδόσεις Γκιούρδας.
- B. Kernighan D. Ritchie: Η γλώσσα προγραμματισμού C. Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

ACM Transactions on Algorithms
Algorithmica
Proceedings of the ACM on Programming Languages (PACMPL)
Journal of the ACM
ACM Symposium on Theory of Computing (Conference)
ACM SIAM Symposium on Discrete Algorithms (Conference)