ΥΠ04 - Λογική Σχεδίαση

Πληροφορίες

Κωδικός : ΥΠ04

Τύπος : Υποχρεωτικό

Εξάμηνο : 1

Μονάδες ECTS: 6

URL: https://eclass.hua.gr/courses/DIT131/

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Το μάθημα έχει ως στόχο την κατανόηση εννοιών και τεχνικών σχεδίασης και ανάλυσης των ηλεκτρονικών ψηφιακών κυκλωμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις βασικές αρχές της λογικής σχεδίασης, δηλ. αριθμητικά συστήματα, άλγεβρα Boole, λογικές πύλες, στην σύνδεση αυτών με μεθοδολογίες σχεδίασης ψηφιακών κυκλωμάτων, καθώς και στη χρήση της γλώσσας περιγραφής υλικού Verilog για την υλοποίηση βασικών δομικών κυκλωμάτων, π.χ. αθροιστές, συγκριτές, πολυπλέκτες κτλ., ενός σύγχρονου υπολογιστικού συστήματος.

Με την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
α Να κατανοούν τις βασικές έννοιες των ψηφιακών κυκλωμάτων και της λογικής σχεδίασης
β Να γνωρίζουν τις βασικές μεθοδολογίες για τη σχεδίαση και απλοποίηση συνδυαστικών και ακολουθιακών ψηφιακών κυκλωμάτων.γ Να γνωρίζουν τις βασικές μεθοδολογίες για την ανάλυση ψηφιακών κυκλωμάτων.δ Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν βασικά ψηφιακά κυκλωμάτα με χρήση της γλώσσας περιγραφής υλικού Verilog
ε Να πραγματοποιούν μετρήσεις σε διάφορα ψηφιακά κυκλώματα.

Περιεχόμενο

1. Εισαγωγή στην Άλγεβρα Boole.
2. Λογικές συναρτήσεις.
3 Απλοποίηση λογικών συναρτήσεων.
4. Εισαγωγή στη γλώσσα περιγραφής υλικού Verilog.
5. Συνδυαστικά κυκλώματα.
6. Βασικά ολοκληρωμένα ψηφιακά κυκλώματα πολυπλέκτης, αποπλέκτης, κωδικοποιητής, αποκωδικοποιητής, παράλληλος δυαδικός αθροιστής και αφαιρέτης, δεκαδικός αθροιστής, μνήμη ROM, PLA, PAL.
7. Σύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα και μέθοδος ανάλυσης και σχεδίασης.
8. Αλγοριθμικές μηχανές καταστάσεων.
9. Εργαστήριο. Το εργαστήριο του μαθήματος ακολουθεί τις διαλέξεις όσο αφορά το περιεχόμενο.

Τρόπος Αξιολόγησης

Γραπτή τελική εξέταση 80% που περιλαμβάνει
- Επίλυση προβλημάτων σχεδίασης με την χρήση της γλώσσας Verilog
- Αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

Αξιολόγηση αναφορών εργαστηριακών ασκήσεων 20%

Βιβλιογραφία


M. MANO M.CILETTI: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ 6η έκδοση, Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΙΑ Ο.Ε.
J. M. RABAEY,A. CHANDRAKASAN, B. NIKOLIC: ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 2η έκδοση, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ Ε.Π.Ε.
JOHN F. WAKERLY: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ, 5η έκδοση, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ