ΥΠ05 - Προγραμματισμός ΙΙ

Πληροφορίες

Κωδικός : ΥΠ05

Τύπος : Υποχρεωτικό

Εξάμηνο : 2

Μονάδες ECTS: 6

URL: http://eclass.hua.gr/courses/DIT116/

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις προχωρημένες δυνατότητες των
γλωσσών προγραμματισμού και πιο συγκεκριμένα της γλώσσας C που θα χρησιμοποιηθεί και στο
εργαστήριο.
Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ικανοί να:
- Καταλάβουν κώδικα γραμμένο σε γλώσσα C
- Υλοποιήσουν εφαρμογές και να λύσουν πρακτικά προβλήματα χρησιμοποιώντας τη
γλώσσα C
- Προσαρμοστούν γρήγορα στα χαρακτηριστικά και συντακτικό οποιασδήποτε συναρτησιοστρεφούς γλώσσας προγραμματισμού
- Κατανοήσουν βασικές λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος και τη σχέση του με τις εφαρμογές

Περιεχόμενο

- Δείκτες
- Εγγραφές
- Δυναμική Μνήμη
- Συμβολοσειρές
- Αρχεία και Είσοδος/Έξοδος
- Λειτουργίες σε bits
- Δομές Δεδομένων
- Προεπεξεργαστής
- Προγράμματα με Πολλά Αρχεία
- Αποσφαλμάτωση κώδικα
- Έλεγχος ορθής λειτουργίας
- Εισαγωγή στην C++

Τρόπος Αξιολόγησης

Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει από τον βαθμό της τελικής εξέτασης 100% και 1 εργαστηριακής εργασίας που ανατίθεται κατά την διάρκεια του εξαμήνου και η οποία συνεισφέρει πλέον του βαθμού εξέτασης 40%. Η εργασία είναι προαιρετική. Η τελική εξέταση περιλαμβάνει παρουσίαση κώδικα προγραμμάτων σε C όπου ζητείται από τους φοιτητές να τον αναλύσουν και να εντοπίσουν και διορθώσουν τα λάθη του. Οι εργασίες περιλαμβάνουν τον ορισμό ενός προβλήματος το οποίο οι φοιτητές ατομικά πρέπει να επιλύσουν
υλοποιώντας προγράμματα σε C. Οι εργασίες παραδίδονται σε συγκεκριμένη ημ/νία και αξιολογούνται από το διδάσκοντα. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι γνωστά στους φοιτητές ήδη από την εκφώνηση της εργασίας.

Βιβλιογραφία

Deitel Deitel: C Προγραμματισμός, Εκδόσεις Γκιούρδας.
B. Kernighan D. Ritchie: Η γλώσσα προγραμματισμού C, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

International Journal of Parallel Programming
Journal of Logical and Algebraic Methods in Programming
Journal of Functional Programming