ΥΠ18 - Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Ι

Πληροφορίες

Κωδικός : ΥΠ18

Τύπος : Υποχρεωτικό

Εξάμηνο : 2

Μονάδες ECTS: 7

URL: http://eclass.hua.gr/courses/DIT112/

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

To μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό, στην κατανόηση της αντικειμενοστρεφούς φιλοσοφίας και των πλεονεκτημάτων της και στην υλοποίηση εφαρμογών με χρήση της αντικειμενοστρεφούς γλώσσας Java. Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει τις παρακάτω βασικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες:
Κατανόηση βασικών χαρακτηριστικών και πλεονεκτημάτων αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού
Κατανόηση και εφαρμογή των βασικών δομών μιας αντικειμενοστρεφούς γλώσσας προγραμματισμου πχ. κλάσεις, υποκλάσεις, αντικείμενα κ.α
Κατανόηση και εφαρμογή του συντακτικού της γλώσσας Java
Εφαρμογή καλών πρακτικών αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού
Δημιουργία αλγορίθμων σύμφωνα με την αντικειμενοστρεφή φιλοσοφία
Υλοποίηση ποιοτικών εφαρμογών με χρήση ολοκληρωμένων εργαλείων που υποστηρίζουν αντικειμενοστρεφής γλώσσες προγραμματισμού

Περιεχόμενο

1η Ενότητα: Εισαγωγή στην αντικειμενοστρέφεια Χαρακτηριστικά, Πλεονεκτήματα
2η Ενότητα: H γλώσσα Java Μνήμη, Μεταγλώτισση κ.α.
3η Ενότητα: Εισαγωγή στη σύνταξη Java Εφαρμογών
4η Ενότητα: Κλάσεις και Αντικείμενα
5η Ενότητα: Βασικό Συντακτικό γλώσσας Java, Τελεστές, Δομές Ελέγχου
6η Ενότητα: Δομές Επανάληψης, Λογικοί Τελεστές
7η Ενότητα: Mέθοδοι, Δημιουργία αλγορίθμων
8η Ενότητα: Χειρισμός Εξαιρέσεων, Καλές Πρακτικές Προγραμματισμού
9η Ενότητα: Κληρονομικότητα
10η Ενότητα: Πίνακες και Λίστες Πινάκων
11η Ενότητα: Παραδείγματα Ολοκληρωμένων Εφαρμογών
12η Ενότητα: Πολυμορφισμός, Διασυνδέσεις
13η Ενότητα: Hashtables, Hashmaps

Τρόπος Αξιολόγησης

Εξετάσεις 60%
Ατομική Εργασία εξαμήνου 40%

Βιβλιογραφία

1. Java προγραμματισμός 10η έκδοση, H. M. Deitel , P. J. Deitel. Εκδ. Γκιούρδας, 2015.
2. Πλήρες εγχειρίδιο της Java 6, Laura Lemay Rogers Cadenhead. Εκδ. Γκιούρδας. 2007.
3. Εισαγωγή στον προγραμματισμό Java, Liang Daniel Y. Εκδ. Τζιόλα, 2015.
4. Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός σε Java : Μια πρακτική εισαγωγή με χρήση του BlueJ, P. Barnes, M. Koelling. Εκδ. Κλειδάριθμος, 2008.