ΜΥ04 - Στατιστική

Πληροφορίες

Κωδικός : ΜΥ04

Τύπος : Υποχρεωτικό

Εξάμηνο : 3

Μονάδες ECTS: 6

URL: http://eclass.hua.gr/courses/DIT142/

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Το μάθημα έχει ως σκοπό οι φοιτητές να αποκτήσουν βασικές γνώσεις Περιγραφικής Στατιστικής και Στατιστικής Συμπερασματολογίας

Περιεχόμενο

1. Στοιχεία περιγραφικής Στατιστικής: πληθυσμοί, δείγματα, αριθμητικά περιγραφικά μέτρα, πίνακες και διαγράμματα εμπειρικών κατανομών συχνοτήτων.
2. Εφαρμογές Περιγραφικής Στατιστικής σχετικές με την Επιστήμη της Πληροφορικής και Τηλεματικής και επίλυση ασκήσεων με χρήση της γλώσσας R.
3. Στατιστική Συμπερασματολογία: Σημειακή εκτίμηση και εκτιμήσεις διαστημάτων παραμέτρων πληθυσμών.
4. Στατιστική Συμπερασματολογία: Έλεγχος στατιστικών υποθέσεων παραμέτρων πληθυσμών.
5. Εφαρμογές Στατιστικής Συμπερασματολογίας σχετικές με την Επιστήμη της Πληροφορικής και Τηλεματικής και επίλυση ασκήσεων με χρήση με χρήση της γλώσσας R
6. Γραμμική παλινδρόμηση και συσχέτιση.
7. Ανάλυση Διακύμανσης.
8. Εφαρμογές Γραμμικής Παλινδρόμησης και Ανάλυση Διακύμανσης σχετικές με την Επιστήμη της Πληροφορικής και Τηλεματικής και επίλυση ασκήσεων με χρήση με χρήση της γλώσσας R
9. -Έλεγχος Καλής Προσαρμογής
10. -Έλεγχος Ανεξαρτησίας-Πίνακες Συνάφειας
11. -Έλεγχος Ομογένειας
12. Εφαρμογές -Ελέγχων στην Επιστήμη της Πληροφορικής και Τηλεματικής και επίλυση ασκήσεων με χρήση της γλώσσας R.

Τρόπος Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση του φοιτητή γίνεται με γραπτές εξετάσεις, ασκήσεις ή/και εξετάσεις προόδου κατά τη διάρκεια του εξαμήνου

Βιβλιογραφία

1. Α. Κυριακούσης 2000. Στατιστικές Μέθοδοι. Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα.
2. Σ. Λουκάς 2003. Στατιστική. Εκδόσεις Κριτική Α.Ε.
3. Μ. Φιλιππάκης 2017. Στατιστικές Μέθοδοι και Ανάλυση Παλινδρόμησης για τις Νέες Τεχνολογίες. Εκδόσεις Τσότρας.