ΥΠ12 - Λειτουργικά Συστήματα

Πληροφορίες

Κωδικός : ΥΠ12

Τύπος : Υποχρεωτικό

Εξάμηνο : 3

Μονάδες ECTS: 6

URL: http://eclass.hua.gr/courses/DIT136/

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με βασικές γνώσεις σχετικά με τη λειτουργικότητα και τη χρησιμότητα του Λειτουργικού Συστήματος, τα προβλήματα του διαμοιρασμού πόρων και μεθοδολογίες επίλυσής τους και να τους επιτρέψει να ανταπεξέλθουν στο ρόλο του διαχειριστή συστήματος.

Το εργαστήριο του μαθήματος στοχεύει στο να επιτρέψει στους φοιτητές να μπορούν να λειτουργήσουν και να προγραμματίσουν σε επίπεδο συστήματος με άνεση σε περιβάλλον UNIX.

Περιεχόμενο

Θεωρία:
Κατηγορίες λειτουργικών συστημάτων
διεργασίες και νήματα
χρονοπρογραμματισμός διεργασιών
διαδιεργασιακή επικοινωνία σηματοφόροι,
διαχείριση μνήμης ιδεατή μνήμη, σελιδοποίηση και αλγόριθμοι αντικατάστασης σελίδων
διαχείριση αρχείων και δικαιωμάτων,
μελέτη περίπτωσης ΛΣ τύπου UNIX,
μελέτη περίπτωσης ΛΣ της κατηγορίας MSWindows.
Εργαστήριο:
εισαγωγή στο UNIX
διαχείριση αρχείων
ανακατεύθυνση εισόδου-εξόδου και διοχετεύσεις
κανονικές εκφράσεις
διαχείριση διεργασιών
άδειες συστήματος αρχείων
μεταβλητές περιβάλλοντος και σενάρια εκτέλεσης στο φλοιό
προγραμματισμός λειτουργιών του UNIX στη C κλήσεις συστήματος
προγραμματισμός sockets

Τρόπος Αξιολόγησης

Ι. Γραπτή τελική εξέταση 60% που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Εφαρμογή αλγοριθμικών προσεγγίσεων
- Συνδυαστική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
ΙΙ. Ατομικές Εργασίες 40%

Βιβλιογραφία

Α Θεωρία
Σύγχρονα Λειτουργικά Συστήματα του A. Tanenbaum, εκδ.Κλειδάριθμος
Λειτουργικά Συστήματα, των Abraham Silberschatz,Peter Baer Galvin, Greg Gagne, εκδ. ΙΩΝ
Β Εργαστήριο
Προγραμματισμός σε Unix, του M. Rochkind, εκδ. Κλειδάριθμος
Το περιβάλλον προγραμματισμού Unix των Kernighan, Brian W, Pike, Rob, εκδ. Κλειδάριθμος
Πρόσθετη Βιβλιογραφία
Operating Systems Design and Implementation των Andrew S Tanenbaum, Albert S Woodhull, εκδ. Prentice Hall
Design of the UNIX Operating System των Maurice J. Bach, εκδ. Prentice Hall
UNIX: The Complete Reference, Second Edition των Kenneth H. Rosen, Douglas A. Host, Rachel Klee, Richard R. Rosinski, εκδ.McGraw-Hill
Operating System Concepts των Abraham Silberschatz,Peter Baer Galvin, Greg Gagne, εκδ.Wiley

IEEE Operating Systems Journal