ΥΠ13 - Δίκτυα Υπολογιστών

Πληροφορίες

Κωδικός : ΥΠ13

Τύπος : Υποχρεωτικό

Εξάμηνο : 3

Μονάδες ECTS: 6

URL: https://eclass.hua.gr/courses/DIT150/

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των εννοιών των επικοινωνιών δεδομένων της δικτύωσης
και των πρωτοκόλλων επικοινωνιών. Αναλυτικότερα, παρουσιάζεται η διαστρωματωμένη
αρχιτεκτονική πρωτοκόλλων μοντέλο αναφοράς OSI, στοίβα πρωτοκόλλων TCP/IP. Δίδεται έμφαση
στα τρία πρώτα επίπεδα φυσικό, ζεύξης δεδομένων και δικτύου, ενώ παρουσιάζονται λεπτομερώς τα
πρωτόκολλα TCP/IP. Διεξάγονται εργαστηριακές ασκήσεις με τη βοήθεια προγραμμάτων
προσομοίωσης

Περιεχόμενο

Αρχές Σχεδίασης Δικτύων Επικοινωνιών και Υπολογιστών. Πρότυπο OSI. - Παρουσίαση των Επιπέδων Φυσικό, Σύνδεσης Δεδομένων, Δικτύου, Μεταφοράς, Συνόδου, Παρουσίασης, Εφαρμογής και επισκόπηση του ρόλου τους. - Φυσικό Επίπεδο - Μέσα και Τεχνικές Μετάδοσης. Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων. - Έλεγχος, Ανίχνευση και Διαχείριση Σφαλμάτων. Τεχνικές - Επαναμετάδοσης. Πρόβλημα Κατανομής Καναλιού στο Κοινό Μέσο. Επίπεδα MAC και LLC. Παρουσίαση και Ανάλυση Πρωτοκόλλων. Επίπεδο Δικτύου. - Παρουσίαση Αλγορίθμων Δρομολόγησης. Έλεγχος Συμφόρησης και Αντιμετώπιση. Αρχιτεκτονική Διαδικτύου. Στοίβα Πρωτοκόλλων TCP/IP. Χρήση πακέτων προσομοίωσης

Τρόπος Αξιολόγησης

- Γραπτή τελική εξέταση 60% που περιλαμβάνει: Θεωρία Ασκήσεις, - Εργαστηριακή εξέταση 40%

Βιβλιογραφία

1. A.TANENBAUM, ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2003. 2. W. STALLINGS, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, 6Η ΈΚΔΟΣΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ, 2002.

.