ΜΥ05 - Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας

Πληροφορίες

Κωδικός : ΜΥ05

Τύπος : Υποχρεωτικό

Εξάμηνο : 4

Μονάδες ECTS: 6

URL: https://eclass.hua.gr/courses/DIT157/

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Το μάθημα έχει ως σκοπό να βοηθήσει τους φοιτητές να εξασκηθούν στον συστηματικό σχεδιασμό
μια έρευνας, με έμφαση σε σύγχρονες εφαρμογές που αφορούν στις ΤΠΕ. Παράλληλα, το μάθημα
προσφέρει το πλαίσιο μιας επιστημονικής μελέτης σε συνάρτηση με τον τρόπο που διατυπώνεται,
οριοθετείται, και προσθέτει κάποια πράγματα στην υπάρχουσα γνώση.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:
-Κατανοεί τις μεθόδους διεξαγωγής έγκυρων και αξιόπιστων επιστημονικών ερευνών.
-Έχει γνώση της βαρύτητας της επισκόπησης βιβλιογραφίας
- Έχει γνώση των εργαλείων και των τεχνικών για την κατασκευή και τον έλεγχο ερωτηματολογίων
-Αναλύει κριτικά επιστημονικά άρθρα
- Χρησιμοποιεί στατιστικά εργαλεία ανάλυσης δεδομένων

Περιεχόμενο

Η έρευνα και η ερευνητική διαδικασία διάφορα είδη έρευνας, ποσοτικές
και ποιοτικές προσεγγίσεις
ii. H μεθοδολογία της έρευνας
iii. Επισκόπηση βιβλιογραφίας
iv. Διατύπωση και ορισμός του προβλήματος
v. θεωρητικό πλαίσιο, υποθέσεις εργασίας
vi. Πληθυσμός. Χωρικό και χρονικό πλαίσιο αναφοράς
vii. Δειγματοληψία
viii. Μεταβλητές. Συνάφεια
ix. Αξιοπιστία και εγκυρότητα
x. Κατασκευή ερωτηματολογίων
xi. Συλλογή δεδομένων. Τεχνικές ανάλυσης δεδομένων
xii. Πίνακες, διαγράμματα, Στατιστικοί έλεγχοι
xiii. Ερμηνεία αποτελεσμάτων, συγγραφή συμπερασμάτων

Τρόπος Αξιολόγησης

Γραπτή εξεταση

Βιβλιογραφία

.

.