ΥΠ16 - Βάσεις Δεδομένων

Πληροφορίες

Κωδικός : ΥΠ16

Τύπος : Υποχρεωτικό

Εξάμηνο : 4

Μονάδες ECTS: 6

URL: http://eclass.hua.gr/courses/DIT105/

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Στόχος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές αρχές των ΒΔ και να εξοικειωθούν με τη διαδικασία δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
- να καταλάβει την έννοια των περιορισμών και την εφαρμογή τους κατά την τροποποίηση των δεδομένων της ΒΔ.
- να αποκτήσει ευχέρεια στη χρήση των βασικών εντολών της γλώσσας SQL μέσα από ένα πραγματικό περιβάλλον ΒΔ.

Περιεχόμενο

Το περιβάλλον της Βάσης Δεδομένων. Διαδικασία ανάπτυξης της βάσης δεδομένων. Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων ΟΣ. Λογική σχεδίαση βάσης δεδομένων και το Σχεσιακό Μοντέλο Βάσης Δεδομένων. Περιορισμοί ακεραιότητας. Μετασχηματισμός διαγράμματος οντοτήτων-συσχετίσεων σε σχήμα σχεσιακής βάσης δεδομένων. Πράξεις ενημέρωσης βάσεων δεδομένων. Γλώσσες διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Σχεσιακή άλγεβρα. Σχεσιακός λογισμός. Η SQL ως γλώσσα χειρισμού δεδομένων: ερωτήσεις, όψεις, δηλώσεις ενημέρωσης. Εισαγωγή στην οργάνωση αρχείων και δομών ευρετηρίων.

Τρόπος Αξιολόγησης

Ι. Γραπτή τελική εξέταση 60% που περιλαμβάνει:
-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
-Επίλυση προβλημάτων
-Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
ΙΙ. Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες 40%

Βιβλιογραφία

- R. Elmasri S. B. Navathe, Fundamentals of Database Systems, Addison Wesley. Θεμελιώδεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων, 8η Έκδοση, ένας τόμος, μεταφραστική επιμέλεια M. Χατζόπουλος, Εκδόσεις Δίαυλος, 2016
- H. Garcia Mollina, J.Ullman, J.Widom, Συστήματα Βάσεων Δεδομένων σε 1 τόμο 1η έκδοση, ΙΤΕ - Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2012
- R. Ramakrishnan, J. Gehrke: Συστήμα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένω, 3η έκδοση, A.TΖΙΟΛΑ KAI YIOI O.E. 2012

ACM Transactions on Database Systems (TODS)
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE)
VLDB Journal (Very Large Data Bases Journal)
Information Systems Journal