ΥΠ17 - Ανάλυση Συστημάτων και Τεχνολογία Λογισμικού

Πληροφορίες

Κωδικός : ΥΠ17

Τύπος : Υποχρεωτικό

Εξάμηνο : 4

Μονάδες ECTS: 6

URL: https://eclass.hua.gr/courses/DIT225/

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

To μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις μεθόδους και τις αρχές της ανάλυσης, σχεδίασης και υλοποίησης λογισμικού. Χρησιμοποιείται η Ενοποιημένη Γλώσσα Μοντελοποίησης UML για τη μοντελοποίηση των συστημάτων και την αποτύπωση των προδιαγραφών του λογισμικού. Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει τις παρακάτω βασικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες:
Κατανόηση μεθοδολογιών και εργαλείων για την ανάπτυξη λογισμικού/ συστημάτων
Ανάλυση απαιτήσεων λογισμικού με σύγχρονες πρακτικές
Σύνταξη ολοκληρωμένων, δομημένων προδιαγραφών λογισμικού
Χρήση στην πράξη της UML για τη μοντελοποίηση λογισμικού
Κατανόηση αρχιτεκτονικών λογισμικού και επιλογή κατάλληλης αρχιτεκτονικής κατόπιν αξιολόγησης εναλλακτικών λύσεων
Επαλήθευση και επικύρωση λογισμικού με έμφαση στο σχεδιασμό των δοκιμών του λογισμικού.

Περιεχόμενο

1η Ενότητα: Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού
2η Ενότητα: Μοντέλα Ανάπτυξης Λογισμικού
3η Ενότητα: Απαιτήσεις Λογισμικού, Λειτουργικές και Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις
4η Ενότητα: Ανάλυση Απαιτήσεων Μέθοδοι, Προκλήσεις
5η Ενότητα: Προδιαγραφές Λογισμικού, Επικύρωση και Επαλήθευση Λογισμικού
6η Ενότητα: Σχεδίαση Λογισμικού, Εισαγωγή στη γλώσσα UML
7η Ενότητα: Μοντελοποίηση Συστημάτων - Μοντέλα Συμπεριφοράς
8η Ενότητα: Μοντελοποίηση Συστημάτων - Μοντέλα Διάδρασης
9η Ενότητα: Μοντελοποίηση Συστημάτων - Μοντέλα Δομής
10η Ενότητα: Παραδείγματα μοντελοποίησης με χρήση εργαλείου σύνταξης UML
11η Ενότητα: Aρχιτεκτονικές Συστημάτων
12η Ενότητα: Έλεγχος Λογισμικού
13η Ενότητα: Agile Ανάπτυξη Λογισμικού

Τρόπος Αξιολόγησης

Εξετάσεις 50%
Εργασία εξαμήνου 50%

Βιβλιογραφία

Α. Dennis, Β. Η. Wixom, D. Tegarden 2010. Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων με τη UML 2.0 Μια αντικειμενοστρεφής προσέγγιση. Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2010 Αθήνα.
K. Kendall J. E. Kendall 2010. Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων. Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, 2010 Αθήνα.
Ι. Sommerville 2008. Βασικές Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2008, Αθήνα.