ΥΠ19 - Τεχνολογίες Εφαρμογών Ιστού

Πληροφορίες

Κωδικός : ΥΠ19

Τύπος : Υποχρεωτικό

Εξάμηνο : 4

Μονάδες ECTS: 6

URL: http://eclass.hua.gr/courses/DIT102/

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στη λογική και επιλεκτικά στις δημοφιλέστερες μεθόδους/τεχνικές ανάπτυξης εφαρμογών στον παγκόσμιο ιστό Web.
Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ικανοί να:
- Κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν πρωτόκολλα επιπέδου εφαρμογής όπως το HTTP
- Κατανοήσουν την έννοια του πόρου resource στο διαδίκτυο και των μηχανισμών διαχείρισής τους π.χ. ReST
- Κατανοήσουν τα μοντέλα προγραμματισμού πελάτη και εξυπηρετητή καθώς και τις υβριδικές τεχνικές
- Χρησιμοποιήσουν γλώσσες σήμανσης για ανταλλαγή δεδομένων
- Κατανοήσουν τον προγραμματισμό με συμβάντα καθώς και την ασύγχρονη επικοινωνία
- Κατανοήσουν και να υλοποιήσουν Application Programming Interfaces
- Σχεδιάσουν εφαρμογές με το βάση το σχεδιαστικό μοτίβο MVC
- Υλοποιήσουν εφαρμογές στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας HTML, CSS, JavaScript και NodeJS στο κομμάτι του εξυπηρετητή

Περιεχόμενο

- Εισαγωγή στις έννοιες διαδικτύου: Βασικές έννοιες Δικτύων Πρωτοκόλλων
- Πρωτόκολλα επιπέδου εφαρμογής: HTTP Request/Response
- HTML CascadeStyleSheets
- Προγραμματισμός με συμβάντα
- Document Object Model
- Εισαγωγή στη Javascript
- REST, APIs, Web Services
- Προγραμματισμός με NodeJS
- Υβριδικά μοντέλα προγραμματισμού
- Γλώσσες σήμανσης
- Εφαρμογές με αρχιτεκτονικές τριών επιπέδων
- Εφαρμογές με βάση το MVC
- Προγραμματισμός στο υπολογιστικό νέφος

Τρόπος Αξιολόγησης

Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει από τον βαθμό της τελικής εξέτασης 100% και 1 εργαστηριακής εργασίας που ανατίθενται κατά την διάρκεια του εξαμήνου 30%. Η εργασία είναι προαιρετική. Η τελική εξέταση περιλαμβάνει παρουσίαση κώδικα προγραμμάτων όπου ζητείται από τους φοιτητές να τον αναλύσουν και να εντοπίσουν και διορθώσουν τα λάθη του. Η εργασία περιλαμβάνει τον ορισμό ενός προβλήματος το οποίο οι φοιτητές ατομικά πρέπει να επιλύσουν υλοποιώντας προγράμματα. Η εργασία παραδίδεται σε συγκεκριμένη ημ/νία και αξιολογείται από το διδάσκοντα. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι γνωστά στους φοιτητές ήδη από την εκφώνηση της εργασίας.

Βιβλιογραφία

- Μάθετε Ajax, Javascript και PHP, όλα σε ένα, Ballard Phil, Moncur Micheael
- Μάθετε HTML 5, CSS και JAVASCRIPT όλα σε ένα, Julie C. Meloni
- Learning PHP, MySQL, JavaScript, and CSS: A Step-by-Step Guide to Creating Dynamic Websites by Robin Nixon
- PHP and MySQL Web Development 4th Edition by Luke Welling and Laura Thomson
- JavaScript: The Good Parts by Douglas Crockford

Haas, Andreas, Andreas Rossberg, Derek L. Schuff, Ben L. Titzer, Michael Holman, Dan Gohman, Luke Wagner, Alon Zakai, and J. F. Bastien. "Bringing the web up to speed with WebAssembly." In Proceedings of the 38th ACM SIGPLAN Conference on Programming Language Design and Implementation, pp. 185-200. 2017. Harvard