ΕΠ12 - Διαχείριση Επιχειρηματικών Διαδικασιών στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Πληροφορίες

Κωδικός : ΕΠ12

Τύπος : Επιλογής

Εξάμηνο : 5

Μονάδες ECTS: 5

URL: https://eclass.hua.gr/courses/DIT222/

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

To μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες της διαχείρισης των επιχειρησιακών διαδικασιών ΕΔ επιχειρήσεων και οργανισμών, την κατανόηση των πλεονεκτημάτων της αυτοματοποίησης τους και την αξιολόγηση της επίδρασης που έχουν στην απόδοση και αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των οργανισμών/ επιχειρήσεων. Οι φοιτητές εφαρμόζουν στην πράξη γλώσσα μοντελοποίησης ΕΔ Business Process Modeling Notation. Το μάθημα επικεντρώνεται στις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας των επιχειρήσεων, τη σημασία τους, την αξιολόγηση τους και τον επανασχεδιασμό τους με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων. Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει τις παρακάτω βασικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες:
Κατανόηση θεωριών και μεθοδολογιών για τη διαχείριση, μοντελοποίηση, αξιολόγηση και αυτοματοποίηση ΕΔ.
Ποσοτική / Ποιοτική ανάλυση και αξιολόγηση των υπαρχουσών ΕΔ με στόχο τη βελτίωση τους.
Κατανόηση σε πρακτικό επίπεδο της ανάλυσης ΕΔ as-is και της μετάβασης σε νέες βελτιωμένες, αυτοματοποιημένες ΕΔ to-be.
Διατύπωση και Αξιολόγηση εναλλακτικών προτάσεων νέων, βελτιωμένων, καινοτόμων, αυτοματοποιημένων ΕΔ.
Κατανόηση των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας των οργανισμών/ επιχειρήσεων
Χρήση στην πράξη της γλώσσας μοντελοποίησης BPMN για τη μοντελοποίηση ΕΔ

Περιεχόμενο

1η Ενότητα: Εισαγωγή στις Επιχειρησιακές Διαδικασίες ΕΔ, τα βασικά συστατικά τους και τον Κύκλο ζωής διαχείρισης ΕΔ
2η Ενότητα: Αναγνώριση ΕΔ - Μέθοδοι, μελέτες περίπτωσης
3η Ενότητα: Μοντελοποίηση και Μετασχηματισμός ΕΔ - Μεθοδολογίες μοντελοποίησης, Μελέτες περίπτωσης αυτοματοποίησης ΕΔ
4η Ενότητα: H γλώσσα μοντελοποίησης BPMN Business Process Modeling Notation -Βασικά συστατικά/ σύμβολα, κανόνες σύνταξης ποιοτικών μοντέλων, παραδείγματα
5η Ενότητα: Διαγράμματα μοντελοποίησης ΕΔ με χρήση BPMN, Μοντέλα As-Is και Το-Be
6η Ενότητα: Εισαγωγή στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Βασικές έννοιες, Διαδικασίες, Ρόλος οργανισμών/ επιχειρήσεων
7η Ενότητα: Ανάλυση και Βελτίωση ΕΔ - Μετρικές, Μέθοδοι ανάλυσης και αποτίμησης ΕΔ, Μετρικές στην Εφοδιαστική Αλυσίδα
8η Ενότητα: Μελέτες περίπτωσης Ανάλυσης και Μετασχηματισμού ΕΔ στην Εφοδιαστική Αλυσίδα
9η Ενότητα: Χρήση λογισμικού διαχείρισης ΕΔ με BPMN για ανάλυση, μοντελοποίηση και μετασχηματισμό ΕΔ με σκοπό το μετασχηματισμό τους
10η Ενότητα: Ιεραρχική Μοντελοποίηση ΕΔ Μελέτες περίπτωσης
11η Ενότητα: Ποιοτικά Μοντέλα ΕΔ
12η Ενότητα: Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση ΕΔ
13η Ενότητα: Μετασχηματισμός διαδικασιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας με τεχνολογίες αιχμής IoT, Big Data Analytics κ.α. - Οφέλη, Προκλήσεις, Μελέτες περίπτωσης

Τρόπος Αξιολόγησης

Εξετάσεις 50%
Ατομική Εργασία εξαμήνου 50%

Βιβλιογραφία

Fundamentals of Business Process Management, Marlon Dumas, Marcello La Rosa, Jan Mendling and Hajo A. Reijers, Springer Verlag 2013. http://fundamentals-of-bpm.org
Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures, 2nd edition, Weske Mathias, Springer-Verlag 2012.
Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών. Weske Mathias, Μάρω Βλαχοπούλου, Κωνσταντίνος Βεργίδης. Εκδόσεις Α. Τζιόλα 2018.
Βασικές Αρχές της Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών. Dumas Marlon, La Rosa Marcello, Mendling Jan, Reijers Hajo. Εκδόσεις Broken Hill Publishers 2017.