ΕΠ13 - Τεχνολογίες Διαδικτύου

Πληροφορίες

Κωδικός : ΕΠ13

Τύπος : Επιλογής

Εξάμηνο : 5

Μονάδες ECTS: 5

URL:

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της αρχιτεκτονικής και προηγμένων τεχνολογιών
Διαδικτύου. Αναλυτικότερα εξετάζονται η ασφάλεια, η παροχή ποιότητας υπηρεσίας, καθώς και η
παροχή υπηρεσιών στο Διαδίκτυο

Περιεχόμενο

Αρχές και Αρχιτεκτονική Διαδικτύου. Ασφάλεια στο διαδίκτυο IPSec, PKI. - Ποιότητα υπηρεσίας Quality of Service, QoS στο διαδίκτυο. Πρωτόκολλο - δέσμευσης πόρων Resource ReserVation Protocol. Αρχιτεκτονικές ενοποιημένων υπηρεσιών διαδικτύου Integrated Internet Services και διαφοροποιημένων υπηρεσιών Differentiated Services. - Χρονοπρογραμματισμός πακέτων - Διαχειριστές εύρους ζώνης Bandwidth Broker. Μεταγωγή ετικέτας πολλαπλών πρωτοκόλλων MultiProtocol Label Switching. - Παροχή υπηρεσιών και έλεγχος κλήσης μέσω ανοικτών διεπαφών JAVA APIs, αρχιτεκτονικές JAIN, Parlay. Τεχνολογίες κατανεμημένων αντικειμένων DOT, CORBA, RMI, SOAP. Ο ρόλος των αντικειμενοστραφών μεθόδων σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού στις επικοινωνίες συστήματα διαχείρισης δικτύων, υποστήριξη ποιότητας υπηρεσίας, ευφυή, ενεργά, αυτόνομα δίκτυα, κ.α.. - Τεχνολογία ευφυών κινητών πρακτόρων mobile code, mobile agents. - Γλώσσες περιγραφής υπηρεσιών. Εργαλεία Μοντελοποίησης Υπηρεσιών. - Εφαρμογές στο Διαδίκτυο

Τρόπος Αξιολόγησης

Ι. Γραπτή τελική εξέταση 100% που περιλαμβάνει:
Θεωρία
Ασκήσεις

Βιβλιογραφία

Ι. ΒΕΝΙΕΡΗΣ, Ε.ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, 2Η ΈΚΔΟΣΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΤΖΙΟΛΑΣ, 2006.
2.WEERAWARANA, CURBERA, LEYMANN, STOR, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΥ, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2008