ΕΠ37 - Οικονομικά της Ψηφιακής Τεχνολογίας

Πληροφορίες

Κωδικός : ΕΠ37

Τύπος : Επιλογής

Εξάμηνο : 5

Μονάδες ECTS: 5

URL: http://eclass.hua.gr/courses/DIT194/

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει του φοιτητές με τις βασικές οικονομικές έννοιες και να τις συσχετίσει με την αγορά των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών ΤΠΕ.

Περιεχόμενο

Βασικές έννοιες μικροοικονομικής θεωρίας. Συμπεριφορά καταναλωτή και παραγωγού.
Καμπύλες Προσφοράς και Ζήτησης.
Ισορροπία αγοράς,
Πλεόνασμα καταναλωτή και παραγωγού.
Μεγιστοποίηση κοινωνικής ευημερίας
Μορφές αγοράς: Τέλειος ανταγωνισμός, μονοπώλιο, ολιγοπώλιο.
Καμπύλες αδιαφορίας,
Εισοδηματικός περιορισμός,
Ελαστικότητες,
Συναρτήσεις παραγωγής,
Αποδόσεις κλίμακας,
Καμπύλες κόστους, εξωτερικότητες.
Συμπληρωματικά και υποκατάστατα προϊόντα.
Εφαρμογές και παραδείγματα από το χώρο των ΤΠΕ.
Εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων.

Τρόπος Αξιολόγησης

 

Βιβλιογραφία

- Μικροοικονομική Μια σύγχρονη προσέγγιση, Varian Hal R.
- Οικονομική Μικροοικονομική, 4η Έκδοση, Mankiw N. Gregory, Taylor P. Mark, Αθανάσιος Μανιάτης, Αναστασία Ψειρίδου επιμέλεια
- Μικροοικονομική, Robin Bade, Michael Parkin