ΕΠ225 - Πληροφορική και Εκπαίδευση

Πληροφορίες

Κωδικός : ΕΠ225

Τύπος : Επιλογής

Εξάμηνο : 5

Μονάδες ECTS: 5

URL: https://eclass.hua.gr/courses/DIT127/

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Το μάθημα στοχεύει, να αποκτήσουν οι φοιητές βασικές γνώσεις, όπως:
Κατανόηση μεθόδων και τεχνολογιών για την σχεδίαση, εφαρμογή και αξιολόγηση
συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης.
Χρήση εργαλείων Σχεδίασης, Συγγραφής, Διαχείρισης Προγραμμάτων
Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης/Κατάρτισης
Χρήση Moodle και εργαλείων web3

Περιεχόμενο

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Ηλεκτρονική μάθηση - μαθησιακά μοντέλα.
Τρόποι μάθησης
Σύγχρονη και ασύγχρονη μάθηση
Μέθοδοι και τεχνολογίες για την σχεδίαση, εφαρμογή και αξιολόγηση συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης.
Εργαστήριο Οργάνωσης Ηλεκτρονικών Τάξεων. Εκπαιδευτικό λογισμικό
Θεωρίες που επηρεάζουν την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού
Ηλεκτρονικές Κοινότητες μάθησης
Εικονικά πανεπιστήμια. Ε-learning στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Έρευνα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και στην ηλ. μάθηση

Τρόπος Αξιολόγησης

Ι. Γραπτή ή προφορική τελική εξέταση 50% που περιλαμβάνει:
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
ΙΙ. Ατομικές ή Ομαδικές Εργασίες 50%
Ο μέσος όρος προκύπτει αν ο βαθμός της γραπής εξέτασης ειναι μεγαλύτερος ίσος του 5

Βιβλιογραφία

1.Τζιμογιάννης, Α. 2019 Ψηφιακές Τεχνολογίες και Μάθηση του 21ου αιώνα, Αθήνα Εκδ. Κριτική
2.Αβούρης, Ν., Καραγιαννίδης Χ., Κόμης, Β. 2009 Συνεργατική Τεχνολογία, Αθήνα. Εκδ. Κλειδάριθμος

.