ΕΠ245 - Ανάπτυξη Κινητών Εφαρμογών

Πληροφορίες

Κωδικός : ΕΠ245

Τύπος : Επιλογής

Εξάμηνο : 5

Μονάδες ECTS: 5

URL: http://eclass.hua.gr/courses/DIT117/

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η πρακτική εξάσκηση σε γλώσσες και περιβάλλοντα προγραμματισμού για την ανάπτυξη εφαρμογών σε κινητές συσκευές. Με το πέρας του μαθήματος αυτού οι φοιτητές αναμένεται να μπορούν να:
- Συνδυάσουν τεχνολογίες για την υλοποίηση σύνθετων εφαρμογών οι οποίες αποτελούνται από ετερογενή συστατικά
- Σχεδιάσουν και αναπτύξουν σύνθετες αρχιτεκτονικές συστημάτων
- Υλοποιήσουν εφαρμογές χρησιμοποιώντας βιβλιοθήκες υψηλού επιπέδου αφαίρεσης και APIs
- Κατανοούν σε μεγάλο βαθμό τις αρχές λειτουργίας κινητών συσκευών
- Αξιοποιούν πόρους τους συστήματος με τρόπο που ικανοποιεί όλες τις μη λειτουργικές απαιτήσεις της εφαρμογής

Περιεχόμενο

- Android OS
- Activities
- Intents
- ContentProviders and Persistence
- Services
- System Services εξωτερικά APIs
- BroadcastReceivers
- Processes and threads
- Dependency injections
- Performance

Τρόπος Αξιολόγησης

Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει από το βαθμό της εργασίας που ανατίθεται κατά την διάρκεια του εξαμήνου. Η εργασία περιλαμβάνει τον ορισμό ενός προβλήματος το οποίο οι φοιτητές ατομικά πρέπει να επιλύσουν φροντίζοντας το σχεδιασμό, την υλοποίηση και έλεγχο των προγραμμάτων. Η εργασία παραδίδεται σε συγκεκριμένη ημ/νία και αξιολογείται από το διδάσκοντα κατά τη διάρκεια της εξέτασης του μαθήματος. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι γνωστά στους φοιτητές ήδη από την εκφώνηση της εργασίας.

Βιβλιογραφία

- Android για Προγραμματιστές, Paul Deitel, Harvey Deitel, Abbey Deitel, Michael Morgano
- Μάθετε την Ανάπτυξη Εφαρμογών για το Android σε 24 Ώρες 2ή εκδ., Lauren Darcey,
Shane Conder

- Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide
- Head First Android Development 2e: A Brain-Friendly Guide