ΥΠ14 - Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

Πληροφορίες

Κωδικός : ΥΠ14

Τύπος : Υποχρεωτικό

Εξάμηνο : 5

Μονάδες ECTS: 5

URL: https://eclass.hua.gr/courses/DIT149/

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών των σύγχρονων συστημάτων επικοινωνίας τόσο ενσύρματων όσο και ασύρματων. Τα βασικά μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος είναι τα εξής:
Βασικές έννοιες τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.
Βασικά σχήματα διαμόρφωσης και μετάδοσης της πληροφορίας.
Θεωρία πληροφορίας και εντροπία πληροφορίας.
Κωδικοποίηση.
Συμπίεση.
Υπολογισμός επιδόσεων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων
Φάσμα Εκπομπής και Λήψης.

Περιεχόμενο

1. Μετασχηματισμός Fourier
2. Τυχαία Σήματα
3. Θεωρία Πληροφορίας Ι
4. Θεωρία Πληροφορίας ΙΙ
5. Το θεώρημα της δειγματοληωίας
6. Διαμόρφωση κατά πλάτος
7. Διαμόρφωση κατά φάση και ορθογωνική διαμόρφωση
8. Παρεμβολή συμβόλων
9. Γραμμικοί κώδικες Ι
10. Γραμμικοί κώδικες ΙΙ
11. Κυκλικοί κώδικες Ι
12. Κυκλικοί κώδικες ΙΙ

Τρόπος Αξιολόγησης

Γραπτή τελική εξέταση 100% που περιλαμβάνει:
Θεωρία
Ασκήσεις

Βιβλιογραφία

1. S. HAYKIN, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, 1994.
2. J. PROAKIS, M. SALEHI, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΕΚΠΑ, 2002

tbc