ΥΠ21 - Κατανεμημένα Συστήματα

Πληροφορίες

Κωδικός : ΥΠ21

Τύπος : Υποχρεωτικό

Εξάμηνο : 5

Μονάδες ECTS: 5

URL: https://eclass.hua.gr/courses/DIT138/

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Το μάθημα στοχεύει να εξοικειώσει τους φοιτητές με την έννοια, την αρχιτεκτονική και τα βασικά συστατικά στοιχεία ενός κατανεμημένου συστήματος, καθώς την ανάπτυξη, εγκατάσταση και διαχείριση κατανεμημένων εφαρμογών. Στο εργαστήριο του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με το προγραμματισμό web-based εφαρμογών σε περιβάλλον JEE,, τη δημιουργία και διαχείριση Web Services, καθώς και τη ενσωμάτωση τους σε δικές τους εφαρμογές.

Περιεχόμενο

Βασικές αρχές και φιλοσοφία Κατανεμημένων Συστημάτων ΚΣ.
Βασικά εργαλεία και υπηρεσίες ΚΣ, Υπολογιστική νέφους
Υπηρεσία Ονομάτων.
Υπηρεσία Αρχείων.
Βασικοί αλγόριθμοι διαχείρισης ΚΣ.
Ζητήματα αντιπαλότητας και ανταγωνιστικότητας σε ΚΣ.
Συγχρονισμός- διαχείριση ομοιοτύπων.
Τα ΚΣ του διαδικτύου μοντέλα, www, μηχανές διερεύνησης.
Πληροφοριακά Συστήματα βασισμένα στο WWW.
Η αρχιτεκτονική J2EE.
Τεχνολογίες και πρωτόκολλα Δικτυακών Υπηρεσιών Web Services: Αρχιτεκτονική προσανατολισμένη στις υπηρεσίες Service Oriented Architecture, πρωτόκολλα Δικτυακών υπηρεσιών WSDL, SOAP, UDDI, κλήσεις τύπου REST
Σύγχρονες τάσεις: πληροφοριακά συστήματα βασισμένα σε συστατικά στοιχεία component-based, προσαρμόσιμα agile πληροφοριακά συστήματα.
Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων.

Τρόπος Αξιολόγησης

τελικό διαγώνισμα 50% και ομαδικές προγραμματιστικές εργασίες 50% συνήθως 2 με βαρύτητα 30% και 20% αντίστοιχα. Για να περάσει κανείς θα πρέπει να έχει συνολικό βαθμό 5, και επιπλέον να έχει τουλάχιστον 5 στις ομαδικές εργασίες και τουλάχιστον 5 στο διαγώνισμα.

Βιβλιογραφία

Κατανεμημένα Συστήματα, του A. Tanenbaum, εκδ.Κλειδάριθμος και
Αρχιτεκτονική Πλατφόρμας Υπηρεσιών Ιστού, των S. Weerawarana, F. Curbera κ.α., εκδόσεις Κλειδάριθμος