ΥΠ28 - Πληροφοριακά Συστήματα

Πληροφορίες

Κωδικός : ΥΠ28

Τύπος : Υποχρεωτικό

Εξάμηνο : 5

Μονάδες ECTS: 5

URL: https://eclass.hua.gr/courses/DIT234/

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

αρχιτέκτονες λογισμικού
σχεδιασμός και υλοποίηση συστημικών χαρτών
παραμετροποίηση εφαρμογών
λειτουργικότητα επιχειρησιακών εφαρμογών
θεωρία των πληροφοριακών συστημάτων

Περιεχόμενο

Βασικοί Ορισμοί και Έννοιες. Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Επιχειρησιακές Εφαρμογές και Διαδικασίες. Συστημικός Χάρτης Επιχειρησιακών Εφαρμογών. Πληροφοριακά Συστήματα και Κυκλώματα Λειτουργίας. Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων. Κατηγορίες Επιχειρησιακών Πληροφοριακών Συστημάτων. Δομές Δεδομένων και Επιχειρησιακές Εφαρμογές. Μετάπτωση Δεδομένων. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων. Συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων Πελατών. Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυίας. Συστήματα Λήψεως Αποφάσεων. Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης και Εταιρικής Μνήμης. Συστήματα Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης. Κύκλος ζωής Επιχειρησιακών Εφαρμογών. Μετάπτωση Πληροφοριακών Συστημάτων. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Απόδοση Πληροφοριακών Συστημάτων. Οικονομική και Στρατηγική Πληροφοριακών Συστημάτων. Υιοθέτηση Επιχειρησιακών Εφαρμογών. Τεχνολογίες Υλικού και Λογισμικού. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων. Επιχειρηματική Ευφυία με Επιχειρηματικές Εφαρμογές. Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Πληροφοριακά Συστήματα.

Τρόπος Αξιολόγησης

γραπτές εξετάσεις (70%)
εργασία (30%)

Βιβλιογραφία

Βιβλίο [21368]: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, DAVID BODDY, ALBERT BOONSTRA, GRAHAM KENNEDY
Βιβλίο [18548910]: Πληροφοριακά Συστήματα , 6η Έκδοση, Hoffer J.
Βιβλίο [41962586]: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, KENNETH C. LAUDON, JANE P. LAUDON

MIS Quarterly: Management Information Systems
Journal of Management Information Systems
Journal of Information Systems
Information Systems Journal
Journal of Strategic Information Systems
Information Systems Frontiers
Journal of Strategic Information Systems