ΕΠ10 - Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας και Εφαρμογές

Πληροφορίες

Κωδικός : ΕΠ10

Τύπος : Επιλογής

Εξάμηνο : 6

Μονάδες ECTS: 5

URL: https://eclass.hua.gr/courses/DIT271/

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

- Κατανόηση βασικών αρχών λήψης και επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων
- Κατανόηση βασικών μεθοδολογιών μετασχηματισμού εικόνων
- Εμπέδωση διαφορετικών μεθόδων βελτιστοποίησης
- Ανάλυση μεθόδων χωρικής τμηματοποίησης, συμπίεσης και ανίχνευσης ακμών
- Κατανόηση βασικών μεθοδολογιών για εξαγωγή χαρακτηριστικών και πολυκλιμακωτή ανάλυση

Περιεχόμενο

Εβδομάδα 1: Εισαγωγή στο μάθημα
Εβδομάδα 2: Μετασχηματισμοί
Εβδομάδα 3: Εργαστηριακές ασκήσεις μαθήματος (1)
Εβδομάδα 4: Βελτιστοποίηση
Εβδομάδα 5: Τμηματοποίηση
Εβδομάδα 6: Εργαστηριακές ασκήσεις μαθήματος (2)
Εβδομάδα 7: Ανίχνευση ακμών
Εβδομάδα 8: Συμπίεση
Εβδομάδα 9: Εργαστηριακές ασκήσεις μαθήματος (3)
Εβδομάδα 10: Εξαγωγή χαρακτηριστικών
Εβδομάδα 11: Πολυκλιμακωτή ανάλυση
Εβδομάδα 12: Εργαστηριακές ασκήσεις μαθήματος (4)
Εβδομάδα 13: Επίλυση αποριών για τις εργασίες του μαθήματος

Τρόπος Αξιολόγησης

- Εργασία: Ανάπτυξη και σχεδίαση διαφόρων αλγορίθμων επεξεργασίας ψηφιακής εικόνας.
- (Προαιρετικά) Γραπτή ή προφορική εξέταση: Ερωτήσεις ανάπτυξης και πολλαπλής επιλογής.

Βιβλιογραφία

- "ΨΗΦΙΑΚΗ EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ AΝΑΛΥΣΗ EΙΚΟΝΑΣ", Ν. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ, ΕΚΔΟΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ, ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2005.
- "ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ", Ι. ΠΗΤΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2001.
- "ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ", 4η ΕΚΔΟΣΗ, GONZALES, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ (ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ), 2018

- Burger, Wilhelm, Mark James Burge, Mark James Burge, and Mark James Burge. Principles of digital image processing. Vol. 111. London: Springer, 2009.
- Pratt, William K. Digital image processing: PIKS Scientific inside. Vol. 4. Hoboken, New Jersey: Wiley-interscience, 2007.