ΕΠ11 - Οπτικές Επικοινωνίες

Πληροφορίες

Κωδικός : ΕΠ11

Τύπος : Επιλογής

Εξάμηνο : 6

Μονάδες ECTS: 5

URL: https://eclass.hua.gr/courses/DIT126/

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις τεχνολογίες οπτικής μετάδοσης της πληροφορίας. Τα βασικά μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος είναι τα εξής:
Να εξοικειώσει τους φοιτητές με βασικές έννοιες των οπτικών επικοινωνιών.
Να προσφέρει μία εις βάθος ανάλυση των παραμέτρων των οπτικών ινών
Να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα δομικά οπτικά στοιχεία και την επίδραση των παραμέτρων αυτών στις τηλεπικοινωνιακές ζεύξεις.
Να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις βασικές αρχιτεκτονικές οπτικών δικτύων στο δίκτυο κορμού και πρόσβασης
Να προσφέρει μία συνεκτική εισαγωγή σε θέματα που άπτονται του FTTH.

Περιεχόμενο

1. Ιστορική Εξέλιξη των Οπτικών Επικοινωνιών.
2. Η οπτική ίνα ως μέσο διάδοσης.
3. Είδη οπτικών ινών.
4. Τεχνολογίες οπτικών πομπών LASER/LED, οπτικών ενισχυτών EDFA/SOA/Raman,
5. οπτικά φίλτρα τύπου Bragg, AWG, λεπτών στρωμάτων κτλ,
6. φωτοδέκτες PIN/χιονοστιβάδας.
7. Τεχνικές αντιστάθμισης διασποράς και μη γραμμικότητας.
8. Σχεδίαση Οπτικών Ζεύξεων.
9. Ολοκληρωμένα Αμιγώς Οπτικά Κυκλώματα.
10. Πολυπλεξία Μήκους Κύματος WDM και σχήματα διαμόρφωσης.
11. Δρομολόγηση και πολλαπλή προσπέλαση στα δίκτυα WDM.
12. Μητροπολιτικά οπτικά και οπτικά δίκτυα πρόσβασης.
13. Ασύρματα Οπτικά Δίκτυα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

Τρόπος Αξιολόγησης

Γραπτή τελική εξέταση 100% που περιλαμβάνει:
Θεωρία
Ασκήσεις

Βιβλιογραφία

1. Emmanuel Rosencher, Borge Vinter Optoelectronics,Cambridge University Press
2. Safa Kasap, Optoelectronics and Photonics: Principles and Practices
3. Jhurgen H. Franz Virander K. Jain Optical Communications Components and Systems, CRC Press

IEEE Journal of Lightwave Technology