ΕΠ35 - Διδακτική της Πληροφορικής

Πληροφορίες

Κωδικός : ΕΠ35

Τύπος : Επιλογής

Εξάμηνο : 6

Μονάδες ECTS: 5

URL: https://eclass.hua.gr/courses/DIT201/

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να συμβάλει στην ανεύρεση μιας μεθόδου για μάθηση πέρα από τα
τετριμμένα μιας στεγνής αναμετάδοσης γνώσεων. Να εισάγει τους φοιτητές στις εναλλακτικές
τεχνικές και διδακτικές προσεγγίσεις και να τους βοηθήσει να μπορούν να επιλέγουν κατά περίπτωση.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:
-κατανοεί τις βασικές έννοιες της γενικής διδακτικής
Έχει γνώση του ΑΠΣ της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και του
συνοδευτικού υλικού
-Κατασκευάζει ένα πληρες σχέδιο μαθήματος
-Χρησιμοποιεί τις μεθόδους, τις τεχνικές, και τα εργαλεία μέσω των οποίων μπορεί να βελτιωθεί,
σε συνθήκες πραγματικής τάξης, η εκπαιδευτική πράξη στο σχολικό γνωστικό αντικείμενο της
Πληροφορικής.

Περιεχόμενο

i. Θεωρίες για τη γνώση και τη μάθηση
ii. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.
iii. Σχέδιο Μαθήματος, Εννοιολογικοί χάρτες
iv. Αξιολόγηση
v. Η Πληροφορική στο σχολείο
vi. Διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της Πληροφορικής
vii. Ο υπολογιστής ως εργαλείο μάθησης, Διδασκαλία πληροφορικής σε ενήλικους, viii.
Σχεδίαση μαθησιακών-διδακτικών δραστηριοτήτων με τη χρήση Η/Υ,
ix. Εναλλακτικές θεωρήσεις για την εκπαιδευτική διαδικασία και το επάγγελμα του
εκπαιδευτικού
x. Προβληματισμοί στις προοπτικές της χρήσης των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία,
xi. Μελλοντικές εξελίξεις
xii. Ειδικά θέματα διδακτικής του προγραμματισμού
xiii. Ο προγραμματισμός ως γνωστικό αντικείμενο

Τρόπος Αξιολόγησης


Γραπτή Εργασία (σχέδιο μαθήματος)

Βιβλιογραφία

Εισαγωγή στη διδακτική της πληροφορικής Βασίλης Κόμης, Κλειδάριθμος, 2005
2. Διδακτικές προσεγγίσεις και εργαλεία για τη διδακτική της Πληροφορικής, Μ. Γρηγοριάδου, Α.
Γόγολου, Ε. Γουλή, Κ. Γλέζου, . Τσαγκάνου, Ε. Κανίδης, Δ. Δουκάκης, Σ. Φράγκου, Η. Βεργίνης,
Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2009,
3. Εκπαιδευτική τεχνολογία για διδασκαλία και μάθηση, Τ. Newby, D. Stepich, J.Lehman, J.
Russell, Επίκεντρο, 2009

.