ΕΠ227 - Εφαρμογές Ηλεκτρονικής και Διαδίκτυο των Πραγμάτων

Πληροφορίες

Κωδικός : ΕΠ227

Τύπος : Επιλογής

Εξάμηνο : 6

Μονάδες ECTS: 5

URL: https://eclass.hua.gr/courses/DIT125/

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στην σχεδίαση και ανάλυση των ηλεκτρονικών αναλογικών κυκλωμάτων που χρησιμοποιούνται στην πληροφορική και την τηλεματική. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις τεχνολογίες υλοποίησης κυκλωμάτων που αποτελούν βασικά δομικά στοιχεία ενός σύγχρονου υπολογιστικού κυκλώματος όπως οι ενισχυτές, οι πύλες σε επίπεδο τρανζίστορ οι δίοδοι κτλ. Παράλληλα παρουσιάζονται βασικές έννοιες της ηλεκτρονικής όπως οι νόμοι του Kirchoff οι έννοιες της αντίστασης εισόδου και εξόδου, κτλ.

Το μάθημα περιέχει και εργαστηριακό μέρος το οποίο έχει ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με τα βασικά ηλεκτρονικά κυκλώματα και την αποτίμηση τους.

Με την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
α Να κατανοούν τις βασικές έννοιες των ηλεκτρονικών αναλογικών κυκλωμάτων.
β Να γνωρίζουν τις βασικές μεθοδολογίες για την σχεδίαση ενισχυτών.

γ Να γνωρίζουν τις βασικές μεθοδολογίες για την ανάλυση κυκλωμάτων διόδων.
δ Να πραγματοποιούν μετρήσεις απόκρισης στα διάφορα αναλογικά κυκλώματα.
ε Να γνωρίζουν τις βασικές παραμέτρους των αναλογικών κυκλωμάτων και ενισχυτών.

Περιεχόμενο

Διαλέξεις:
1. Βασικές έννοιες ηλεκτρονικής
2. Νόμοι του Kirchoff
3. AC και DC ανάλυση
4. Γενικά χαρακτηριστικά ενισχυτών
5. Ημιαγωγικές Δίοδοι
6. Διπολικά Τρανζίστορ Ι
7. Διπολικά Τρανζίστορ ΙΙ
8. Τρανζίστορ επίδρασης πεδίου Ι
9. Τρανζίστορ επίδρασης πεδίου ΙΙ
10. Τελεστικοί ενισχυτές
11. Μικροελεγκτές
12. Αισθητήρες για εφαρμογές IoT
13. Ολοκλήρωση συστημάτων

Τρόπος Αξιολόγησης

Γραπτή τελική εξέταση 80% που περιλαμβάνει:
1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
2. Θεωρία
3. Ασκήσεις

Βιβλιογραφία

1. L.S. Bobrow, Elementary Linear Circuit Analysis, 2nd Edition, New York Rinehart and Winston 1987
2. E.J. Kennedy, Operational Amplifier Circuits: Theory and Applications, New York, Holt Rinehart and Winston 1988
3. D. H. Navon, Semiconductor Microdevices and Materials, New York: Holt Rineh and Winston 1986
4. S. M. Sze, Semiconductor Devices, Physics and Technology, New York: 1985
5. P. E. Gray and C.L. Searle, Electronic Principles, New York Wiley 1971
6. P.R. Gray D.A. Hodges and R.W. Brodersen, Analog MOS Integrated Circuits, New York: IEEE Press 1980
7. T. Wayne, Advanced Electronic Communications Systems, Pearson Educations, Limited, 2003
8. P. Horowitz, W. Hill, The Art of Electronics, Cambridge University Press, 1989